Jak správně topit. Desatero správného topiče podle odborníka Jiřího Horáka

Jak správně topit. Desatero správného topiče podle odborníka Jiřího Horáka

6. 12. 2022
6 min. čtení
Inspirace

Ať už máte doma kotel, krbová kamna či krbovou vložku, vyplatí se vám vědět, jak topit správně – šetříte tak peníze i životní prostředí. Jak na to, poradí Jiří Horák alias SMOKEMAN, který se problematice malých spalovacích zařízení věnuje ve Výzkumném energetickém centru (VEC) při CEET, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. A zkušenosti z více než 20 let výzkumu shrnul do desatera správného topiče.

 

 1. Topte tak, jak chcete, aby topil váš soused

To, jak topíte, ovlivňuje kvalitu vzduchu, který dýcháte vy i lidé v okolí. Spalováním pevných paliv v malých spalovacích zařízeních jako jsou např. kotle, kamna a krbové vložky vytápí své domácnosti pětina domácností. A přesto tato pětina vypustí do ovzduší více než 50 % veškerých sledovaných emisí prachu v Česku (včetně dopravy, průmyslu apod.). 

 

„Platí, že malé komíny neprodukují menší emise škodlivin, než velké komíny a výfuky automobilu. Kvalitu ovzduší kolem nás totiž ovlivňují dva faktory – kolik znečišťujících látek vypouštíme do ovzduší a rozptylové podmínky – zjednodušeně jak moc fouká. Zatímco počasí neovlivníte, svůj podíl na znečištění ovlivnit můžete. A správným topením ovzduší zatížíte výrazně méně,“ vysvětluje Jiří Horák.

 1. Dřevo sušte jeden, lépe dva roky

Suché dřevo má zhruba dvojnásobnou výhřevnost oproti mokrému. Když přikládáte mokré dřevo do spalovacího zařízení, zbytečně spotřebujete spoustu energie – vlhké poleno totiž obsahuje 35 až 60 % vody. Po přiložení dřeva se voda začne ohřívat a pak odpařovat (dřevo se suší), což spotřebuje velkou část tepla, a následkem je horší kvalita spalování – černá vyzdívka, sklo a kouř z komína. 

 

„Prakticky to znamená, že když bude v ohništi chladněji, tak bude hořlavina hůře oxidovat, méně se ohřejete a budete více kouřit,“ říká Jiří Horák a doporučuje proto dřevo sušit v dobře větraném dřevníku nebo venku pod přístřeškem, a to minimálně jeden, lépe dva roky, než se voda dostatečně vypaří.

Platí, že měkké dřevo schne rychleji než tvrdé, ale také záleží na jeho velikosti – velký špalek schne pomaleji než menší polínka. Vlhkost dřeva si můžete změřit orientačně hrotovými vlhkoměry. Pokud je obsa
h vody nižší než 20 %, je dřevo dostatečně suché a vhodné pro spalování v kamnech či kotlích.  

Tip: Zjistěte víc o show SMOKEMAN ZASAHUJE, nebo si celé desatero správného topiče projděte na Youtube.

 

 

 1. Plasty nespalujte

Třebaže některé odpady hoří, do kamen je nepřidávejte, znečišťujete tak ovzduší. PET lahve, molitan, stará okna nebo třeba nábytek patří do kontejnerů na tříděný odpad, případně do sběrného dvora. Co recyklovat nelze, skončí ve spalovně, ta je ale narozdíl od vašich kamen či kotle vybavena řízeným spalováním a také odlučovači, které vypouštění škodlivin do ovzduší výrazně omezí. 

 

Do malého kotle či kamen patří jen palivo, na které byl daný zdroj tepla zkonstruován. Malé spalovací zařízení, které by bylo určeno na spalování odpadů, na trhu zatím neseženete. Spalování odpadů také může výrazně snížit životnost vaší spalinové cesty a spalovacího zařízení.

 

Pokud je to soused, kdo topí plastem, nedejte se. Přečtěte si rady právničky z expertní skupiny Frank Bold, co v takovém případě dělat. 

 

 1. Oheň neduste

Když je vzduchu ve spalovacím zařízení málo, kouř pohasíná a kamna se zanáší sazemi a dehtem. Moc vzduchu zase znamená rychlejší hoření, velkou tepelnou ztrátu komínem a zbytečně moc spáleného paliva. Nastavte proto regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu a oheň neduste. 

 

„Pro kvalitní spálení jednoho kilogramu dřeva nebo uhlí je potřeba do kamen či kotle přivést přibližně 10 m3 vzduchu. Pokud se kyslík k hořlavině nedostane v potřebném množství, shoří hořlavina jen částečně, nebo vůbec. Tím se snižuje míra využití energie paliva a také se zvyšuje produkce znečišťujících látek,“ říká Jiří Horák a dodává: „Nejhorší je prohořívací kotel naložit a zavřít všechny přívody spalovacího vzduchu. Ono to sice vydrží až do rána, ale účinnost spalování je velmi malá a množství škodlivin veliké,“ vysvětluje Jiří Horák.

 1. Do kamen a kotlů s rošty přikládejte častěji a v menších dávkách

„Pokud mají krbová kamna, kachlová kamna a krbové vložky rošt, pracují na tzv. principu prohořívání. Palivo se v nich přikládá do spalovací komory na již hořící vrstvu paliva. Vzduch a spaliny pak procházejí přes celou vrstvu nově přiloženého paliva. Po přiložení se palivo postupně ohřeje a vysuší, pak se uvolní prchavá hořlavina, která následně hoří plamenem. Nakonec dohoří odplyněná část paliva, tedy uhlík v podobě žhavých uhlíků, tedy dřevěného uhlí či koksu,“ popisuje Jiří Horák. 

 

Na stejném principu pracuje klasický, většinou litinový, prohořívací kotel. Když jej naložíte tzv. doplna, dlouho trvá, než palivo projde všemi fázemi, což představuje hodně kouře a znečišťujících látek vypuštěných do ovzduší. U prohořívacího způsobu spalování je proto lepší přikládat méně a častěji, pak se více ohřejete a budete méně kouřit.

 

„Úplně jiné to je u moderních zplyňovacích a automatických kotlů. Zplyňovací kotel po řádném rozhoření a přípravě základní vrstvy je naopak vhodné naložit doplna a pak už na nic nesahejte a užívejte vyrobené teplo,“ pokračuje Horák a dodává: „Automatický kotel na uhlí se zapaluje jen na začátku topné sezóny a automatický kotel na pelety se zapaluje automaticky – i víckrát za den, podle toho jak velký prostor vytápíte. U automatických kotlů zajistěte, aby v zásobníku paliva bylo vždy dostatečné množství paliva a vyprazdňujte popelník. Popel ze spalování biomasy jako je dřevo, pelety nebo brikety patří na kompost či zahrádku, protože je to cenné hnojivo.“

 1. Dbejte na údržbu kotle i spalinových cest 

Aby vám spalovací zařízení dlouho vydrželo a dobře sloužilo, potřebuje pravidelnou údržbu, servis a kontrolu.

Zdroj tepla se nejčastěji skládá z:

 • přikládacího prostoru, 

 • ohniště, 

 • popelníku, 

 • tepelného výměníku 

 • a ze spalinových cest – kouřovodu a komínu. 

 

„Při provozu se spalovací zařízení postupně zanáší popílkem, sazemi a dehtem,“ vysvětluje Horák. „Rychlost zanášení je závislá na kvalitě spalování – čím je horší, tím se vše bude rychleji zanášet. Zařízení pak topí méně, tvoří se nánosy v komíně, které mohou při vysoké teplotě začít i hořet. Proto je nutné kvůli bezpečnosti spalinové cesty pravidelně čistit,“ popisuje Horák.  

 

Horák radí čistit ohniště a popelník před každým zátopem, teplosměnnou plochu/výměník přibližně jednou měsíčně dle zvýšené teploty spalin. Spalinovou cestu při celoročním provozu byste měli čistit minimálně třikrát za rok, ale jednou za rok by u toho měl být kominík, který ověří, že to děláte správně.

 

 

SMOKEMAN Jiří Horák během své show. Principy topení ukazuje dětem i dospělým v zábavných pokusech.

 1. Používejte moderní kotel či kamna

„Dle svých možností zvažte pořízení moderního spalovacího zařízení, jako jsou automatické a zplyňovací kotle. Jsou jednoznačně o hodně lepší, než ta stará, tedy pokud jsou dobře provozována“ doporučuje Jiří Horák.

 

A jaké jsou podle Horáka výhody moderních kotlů? „Moderní kotle méně kouří, protože lépe spalují a spotřebují méně paliva. Můžete snadno regulovat teplotu v místnosti a obsluha kotle je jednodušší než u těch klasických. Výhodou je i možnost využití dotací na výměnu kotle – což je teď dost aktuální, vzhledem k vládní novele, která od roku 2024 zakazuje provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy,“  popisuje Horák. 

 

Nezapomeňte, že i moderní kotel je pouze stroj a je nutné jej provozovat správně, tak si pročtěte návod k používání a nezapomínejte na pravidelnou údržbu, ať vám dlouho slouží a dobře topí.

 

Pokud chcete ještě více ušetřit za energie, podívejte se na možnosti dotací.
 

 1. Udržujte optimální teplotu spalin

Účinnost dobře provozovaného spalovacího zařízení závisí na množství a teplotě spalin. Ta nesmí být ani moc vysoká, protože pak vypouštíte zbytečně moc tepla komínem, ale ani moc nízká, protože pak hrozí zase kondenzace vodní páry a dehtů, což snižuje životnost komína i spalovacího zařízení. 

 

Při optimální teplotě (ani moc nízká, ani vysoká) se zmenšuje komínová ztráta, tedy roste míra využití energie ze dřeva, ale také se snižuje riziko kondenzace. Proto se vyplatí mít na kouřovodu instalovaný teploměr, kterým optimální teplotu zkontrolujete.

 

„Teplotu spalin v kouřovodu nejvíce ovlivní příkon, tedy kolik, co a jak často přikládáte,“ říká Horák. „Dalšími faktory, které teplotu spalin ovlivňují, je nastavení spalovacího zařízení, velikost komínu a také četnost čištění teplosměnných ploch.“
 

Optimální teplota spalin v kouřovodu závisí na typu spalovacího zařízení a provedení spalinové cesty. Obecně jde o to, aby na konci komína (ústí) nedocházelo ke kondenzaci.
 

 • U kotlů s ručním periodickým způsobem přikládání paliva je to cca mezi 150 až 250 °C,

 • u kamen mezi 150 až 300 °C,

 • a u automatických kotlů je tato oblast mezi 125 až 155 °C. 

Nejen továrny a auta. 50 % veškerých emisí prachu v naší zemi vypustí do ovzduší domácnosti, které topí v malých spalovacích zařízeních.

 

 1. Nevyhazujte teplo oknem

Ideální teplota vzduchu v místnosti neexistuje – je to pro každého individuální. Jde spíš o to, kolik jste za její udržení v zimném období ochotni zaplatit, protože s každým sníženým stupněm se roční náklady na vytápění sníží asi o 6 %. 

 

„Spotřebu tepla ovlivňují parametry stavby, způsob jejího využívání a také požadovaná teplota v jednotlivých místnostech a chodbách,“ vysvětluje Horák a dodává: „Není nutné vytápět všechny prostory na stejnou teplotu – nejvíc vytápějte místnosti, které obýváte, jinde teplotu snižte. Nejlevnější je energie, kterou nespotřebujete, ale i šetření má své limity.“ 

 

Zavírejte také dveře mezi vytápěnými místnostmi, kontrolujte těsnění, seřiďte okna a dveře. Nebo pokud si to můžete dovolit, zainvestujte a starší okna a dveře rovnou vyměňte.

 

„Se snižující se teplotou v místnosti se zvyšuje riziko kondenzace vlhkosti a následné tvorby plísní. Jako lidé vydechujeme oxid uhličitý a vlhkost – vodu. Proto je nutné větrat a pouštět dovnitř čerstvý vzduch. Větrejte krátce a intenzivně ráno a večer. Nejlepší je průvan – okno na ventilačku není větrání, ale jen vypouštění tepla ven,“ doporučuje Horák.

 1. Zásady dodržujte

Všechny předchozí zásady spolu navzájem souvisí, pokud jen jednu z nich opomenete, výrazně tím zhoršíte celý výsledek. Kvalitu topení totiž ovlivňují čtyři klíčové faktory:
 

 • v čem topíte, 

 • čím přikládáte, 

 • jakým způsobem zařízení udržujete v chodu 

 • a jak spalovací zařízení čistíte a udržujete. 

 

Díky desateru správného topiče tyto čtyři faktory rozumně pokryjete, ohřejete se a ušetříte. A ještě přispějete k lepší kvalitě vzduchu, který dýcháme my všichni.

Přečtěte si článek o domácí fotovoltaice – zjistěte, pro koho se hodí, i jaká je návratnost investice.

 

S přeměnou bydlení na energeticky úspornější pomůže i Rychloúvěr od Modré pyramidy. Získáte až 1 000 000 korun bez ručitele a můžete se do toho pustit.