Ochrana osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (dále jen „Modrá pyramida“).
V případě jakéhokoli Vašeho dotazu vztahujícího se k ochraně Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat následujícími způsoby: 

 • Prostřednictvím e-mailu na adresu: gdpr@mpss.cz

  Do předmětu Vaší zprávy pro urychlení vyřízení Vaší žádosti prosím uveďte: „ŽÁDOST – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ“.

 • Poštou na níže uvedenou adresu:
  Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
  IČO: 60192852
  Bělehradská 128, čp. 222
  120 21 Praha 2
  Česká republika

  Pro rychlejší vyřízení vaší žádosti do adresy na obálku dopisu prosím napište: „OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ“.

 • Telefonicky můžete Modrou pyramidu kontaktovat prostřednictvím infolinky na telefonním čísle: 210 220 230.

 • Prostřednictvím poradenských míst Modré pyramidy.

 • Můžete také kontaktovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenován pro celou skupinu Komerční banky, a.s.

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů KB
  Junkových 969/33
  155 00 Praha 5 - Stodůlky
  Telefon: v ČR: 800 521 521, ze zahraničí: +420 955 559 550
  E-mail: osobni_udaje@kb.cz

Vážená klientko, Vážený kliente Modré pyramidy,

účelem těchto stránek je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v Modré pyramidě a Vašich právech, která jsou s nimi spojena.

Informace zde uvedené se týkají zpracování osobních údajů klientů fyzických osob (potenciálních, stávajících i bývalých) a v přiměřené míře i dalších fyzických osob, ohledně kterých má naše Modrá pyramida určité povinnosti (např. jde o tyto osoby: skuteční majitelé či zástupci právnických osob nebo jiní uživatelé služeb poskytovaných právnickým osobám).

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně, v souladu s nařízením EP a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu, podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy, případně jiná regulace.

Doporučujeme Vám seznámit se s informacemi obsaženými na těchto stránkách. 

Jaké zákonné důvody má Modrá pyramida ke zpracování osobních údajů a k jakým účelům osobní údaje využívá?

 

Modrá pyramida se při své činnosti řídí celou řadou právních předpisů a v nich stanovenými povinnostmi.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme platnými právními předpisy, mezi ty hlavní patří zejména:

nařízení EP a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR);

zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník;

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;

zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi;

zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře;

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách;

vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry;

zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku;

zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění;

zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru;

zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu;

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme, pouze pokud k tomu existuje odpovídající zákonný důvod, tedy pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:
a) Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti Modré pyramidy, zejména pro následující účely:
 • posouzení úvěrových rizik;
 • prevence, kontrola, odhalování a vyšetřování podvodného jednání a prevence proti praní špinavých peněz;
 • prevence a kontrola u investičních a pojistných produktů;
 • ochrana před zneužitím trhu (Právní předpisy nám ukládají kontrolovat dodržování zákona o podnikání na kapitálovém trhu a předcházet jeho zneužívání, jež by mohlo poškodit další klienty nebo naše zájmy. I z tohoto důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje.);
 • regulatorní reporting (Jedná se např. o reporting podezřelých obchodů, kontrolu poskytování státní podpory stavebního spoření, předkládání finančních výkazů České národní bance, reportování do Centrální evidence účtů provozované Českou národní bankou atd.);
 • daně a účetní povinnost;
 • archivace a spisová služba;
 • poskytování součinnosti orgánům veřejné moci;
 • evidenční ochrana údajů.
b) Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, zejména pro následující účely:
 • jednání o produktu/službě (stavební spoření, překlenovací úvěr, úvěr ze stavebního spoření);
 • uzavření smlouvy o produktu/službě;
 • poskytování servisu k produktu/službě;
 • účast v soutěžích pořádaných Modrou pyramidou (Vyhodnocení dané pořádané soutěže vždy probíhá na základě právního titulu plnění smlouvy, a není tudíž nezbytné získat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě jiných akcí a průzkumů je naopak zapotřebí získat pro zpracování osobních údajů Váš souhlas - bod 2.2 písm. d)).
c) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, zejména pro následující účely:
 • řízení našich rizik (Jedná se o řízení rizik spočívající v závazku Modré pyramidy dostát právním předpisům, například těm, které ukládají řídit rizika, chovat se obezřetně a zachovávat kapitálovou přiměřenost. Modrá pyramida bere v potaz strukturu aktiv s ohledem na možná rizika pro ochranu majetku Modré pyramidy a ochrany majetku klientů Modré pyramidy. Před uzavřením smluvního vztahu i po dobu jeho trvání prověřuje Modrá pyramida bonitu klientů, tj. finanční situaci, platební morálku, zda klient splácí řádně a včas a jeho důvěryhodnost apod.);
 • bezpečnost (Za účelem ochrany majetku, života a/nebo zdraví zaměstnanců, klientů a/nebo jiných osob vstupujících do objektů Modré pyramidy – zejména poradenská centra – jsou v těchto objektech nainstalovány bezpečnostní kamerové systémy se záznamem. O provozování kamerového systému je klient vždy informován informačními cedulemi při vstupu do sledovaného prostoru. Za účelem ochrany majetku Modré pyramidy a klientů monitorujeme též činnost v rámci klientských systémů.);
 • obrana našich právních nároků (v případě obhajoby právních nároků v řízení před soudy, rozhodci či jinými státními orgány);
 • vymáhání a prodej pohledávek;
 • analýza produktů a služeb;
 • rozvoj a vývoj poskytovaných služeb, včetně interních školení zaměstnanců;
 • přímý marketing – můžeme Vás oslovovat s obecnou nabídkou produktů a služeb Modré pyramidy;
 • vnitřní potřeby fungování společnosti a reporting (Jedná se například o interní reporting, optimalizaci procesů v rámci Modré pyramidy);
 • testování změn softwaru;
 • vytvoření statistických informací využívaných pro klientské poradenství;
 • průzkum veřejně dostupných informací pro účely posouzení možnosti navázání budoucího vztahu.

V případě, že Vaše osobní údaje zpracovává Modrá pyramida na základě oprávněného zájmu správce, máte právo na námitku. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, vždy Vám vyhovíme a zpracování ukončíme.

d) Zpracování na základě Vámi uděleného souhlasu, zejména pro následující účely:
 • Marketingový souhlas: personalizovaná nabídka produktů a služeb, marketingové zpracování Vašich údajů např. analýzy a profilování, průzkumy a uživatelské testování) s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

V případě, že jste nám udělili Marketingový souhlas, jedná se o souhlas pro celou Skupinu Komerční banky, a.s. V tomto případě všechny společnosti Skupiny Komerční banky, a.s., vystupují jako tzv. společní správci Vašich osobních údajů. Pro účely uvedené v Marketingovém souhlasu si tedy uvedené údaje v textu souhlasu mohou sdílet a zpracovávat.

Marketingový souhlas můžete udělit osobně v Modré pyramidě, v pobočkové síti Komerční banky, a.s., v pobočkové síti jiných dceřiných společností Komerční banky, a.s., dále při podepisovaní smluvních dokumentů k produktům společnosti Skupiny Komerční banky, a.s., a prostřednictvím Internetového bankovnictví Moje Banka.

Marketingový souhlas se vztahuje na všechny společnosti uvedené v textu Marketingového souhlasu. Váš případný požadavek se zahrnutím pouze některých z uvedených společných správců budeme považovat za neudělení, resp. odvolání tohoto Marketingového souhlasu.

Odvoláte-li souhlas v jedné ze společností, bude se toto odvolání vztahovat i na ostatní společnosti, což znamená, že žádná z nich nebude po tomto datu moci dál zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely uvedené v Marketingovém souhlasu.

Váš Marketingový souhlas udělujete těmto společnostem, které označujeme jako „Skupina Komerční banky, a.s.“:

Skupina Komerční banky, a.s., zahrnuje tyto společnosti, na něž se Marketingový souhlas vztahuje:

 • Komerční banka, a.s., IČO: 45317054;
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO: 60192852;
 • Komerční pojišťovna, a.s., IČO: 639 98 017;
 • KB Penzijní společnost, a.s., IČO: 61860018,
 • ESSOX s.r.o., IČO: 26764652;
 • ALD Automotive s. r. o., IČO: 61063916;
 • SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., IČO: 61061344;
 • Factoring KB, a.s., IČO: 25148290.

Marketingový souhlas je vždy dobrovolný, můžete jej udělit, odmítnout nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, která je založená na uděleném souhlasu před jeho samotným odvoláním.

Neudělení Marketingového souhlasu nebo jeho odvolání nemá žádné důsledky na Váš smluvní vztah s Modrou pyramidou (potažmo Skupinou Komerční banky, a.s.).

 • Souhlas v případě pořádání akcí a průzkumů Modré pyramidy: v případě pořádání jiných akcí a průzkumů (nejedná se o soutěže Modré pyramidy, u nichž kvůli vyhodnocení výherců dané soutěže provádíme zpracování osobních údajů na základě právního titulu plnění smlouvy) zpracováváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Rovněž tento souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoli odvolat. Nicméně pokud tento souhlas odvoláte, může dojít k nemožnosti dalšího zpracování pro danou akci/průzkum z naší strany.

e) Zpracování je nezbytné pro ochranu Vašich životně důležitých zájmů nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, kterým bychom byli pověřeni jako správce. Tyto důvody se v případě Modré pyramidy uplatní zcela výjimečně.

Jaké osobní údaje zpracováváme v Modré pyramidě?

 

 • Identifikační a adresní údaje subjektu údajů

Jedná se zejména o jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní příslušnost, číslo průkazu totožnosti, adresu trvalého bydliště. V případě, že podnikáte, to je i IČO, DIČ. Týká se i osob navázaných na jednotlivé produkty, např. disponent, statutární zástupce právnické osoby, spoludlužník, žadatel, rodinný příslušník. Tyto údaje jsou důležité, abychom měli jistotu, že kontaktujeme skutečně tu správnou osobu.

 • Kontaktní údaje

Jedná se zejména o veškeré adresy subjektu údajů, např. adresu trvalého bydliště, korespondenční adresu. V případě podnikatelů adresu sídla firmy. Dále se jedná o kontraktní údaje subjektu údajů, například telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu sociální sítě, ID datových schránek apod. Tyto údaje jsou nezbytné, abychom Vám byli schopni naši komunikaci doručit.

 • Sociodemografické údaje

Jedná se zejména o statistické údaje, jako jsou například věk, pohlaví, stav (svobodný/á, rozvedený/á), vzdělání, profese, údaje o zaměstnavateli, počet dětí apod. Tyto údaje nám obvykle sdělujete při otvírání produktů a umožňují nám lépe přizpůsobit naší nabídku a obsluhu Vašim potřebám.

 • Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje)

Jedná se zejména o zdravotní údaje, které nám sami poskytnete za účelem posílení svých zájmů nebo které jsou potřeba pro sjednání produktu.

 • Majetkové poměry

Jedná se zejména o údaje spojené s financemi, jako je například vlastnictví nemovitosti, cenných papírů či akcií. V některých případech zpracováváme též informace o Vašem příjmu a závazcích, dále o zůstatcích dalších úvěrů/půjček, zůstatcích leasingových smluv, splátkách stavebních spoření, splátkách penzijních připojištění, platbách pojistného, dalších individuálních výdajích (např. výživné), jiných závazcích (ručení aj.) apod. Tyto údaje získáváme zejména od Vás v rámci žádosti o produkt/službu, případně z externích zdrojů (např. úvěrové registry) nebo z údajů o využívání našich produktů, a slouží především k vyhodnocení Vašich žádostí o úvěr.

 • Daňová rezidence

Jedná se zejména o údaje spojené s identifikací Vaší daňové rezidence, tedy kde jste povinni platit daně, za účelem splnění zákonné daňové povinnosti.

 • Údaje o využívaných produktech a službách

Údaje o tom, které služby Modré pyramidy, případně v rámci Skupiny Komerční banky, a.s., a partnerských společností jste si sjednali a jak je využíváte. Jedná se o údaje související s používáním služeb: bankovního účtu, číslo klienta, spojovací číslo SIPO, výše plateb a jejich historie, údaje o platební kartě.

Pokud se pro obsluhu produktů/služeb rozhodnete využívat i MP HOME, zpracováváme diagnostická data (tj. technické informace o používání aplikace).

 • Elektronické komunikační prostředky využívané k autentizaci a autorizaci

Jedná se zejména o údaje o elektronických komunikačních prostředcích, které především slouží k autentizaci, to znamená k ověření identity. Příkladem údajů, které spadají do této kategorie, jsou digitální podpis, certifikát (certifikát pro personalizovaný přístup do klientského systému Modré pyramidy) nebo běžně používané přihlašovací uživatelské jméno do aplikací, identifikace nebo autentizace prostřednictvím mobilního zařízení nebo sériová a výrobní čísla zařízení (MAC adresa) apod. Hlavním důvodem zpracování těchto údajů je zajištění vysoké úrovně bezpečnosti využívání těchto prostředků komunikace.

 • Záznam o činnosti aplikací

Jedná se zejména o identifikační údaje, logy z aplikací, geolokační údaje (aplikace MP HOME, pohyb na webových stránkách Modré pyramidy). Tyto údaje slouží zejména k monitorování a optimalizaci dostupnosti zařízení/služeb, například při řešení Vašich reklamací.

 • Záznamy komunikace

Jedná se zejména o záznamy telefonních hovorů, písemné záznamy z jednání s poradci Modré pyramidy či jinými specializovanými pracovníky Modré pyramidy, záznamy Vašich stížností a reklamací. Tyto údaje slouží k tomu, abychom Vás nadměrně nebo opakovaně neoslovovali a přizpůsobovali naši nabídku Vašim aktuálním potřebám. O pořízení záznamu telefonního hovoru jste vždy předem informován/a.

 • Kamerové záznamy

Jedná se zejména o data a záznamy z monitoringu prostoru poboček Modré pyramidy a dalších prostor Modré pyramidy (centrála Modré pyramidy). Důvodem provádění kamerového monitoringu je především zajištění bezpečnosti klientů i zaměstnanců Modré pyramidy a majetku Modré pyramidy. 

 • Fotografie nebo videozáznamy

Jedná se zejména o fotografie nebo videozáznamy pořízené na hromadných akcích pořádaných Modrou pyramidou pro veřejnost, např. jde o vzdělávací nebo propagační akce. V těchto případech je informace součástí pozvánky či přihlašování na akci. Místo akce bude, je-li to možné, označeno piktogramy. Ve výjimečných případech se může jednat o fotografie či videozáznam týkající se konkrétně Vaší osoby. V tom případě budete požádáni o souhlas a zpracování těchto osobních údajů bude možné pouze na základě udělení souhlasu.

Kde Vaše osobní údaje získáváme? 

 

 • Údaje od Vás či od Vašich zástupců (např. od zákonného či statutárního zástupce)

Jedná se o údaje, které získáváme přímo od Vás, popřípadě od Vašich zástupců, např. v rámci žádosti o produkt/službu (v rámci jednání o uzavření smlouvy). Dále o údaje na základě Vašich žádostí a dotazů, při telefonické komunikaci (především komunikace se zákaznickou a klientskou linkou a marketingová komunikace), údaje získané při komunikaci prostřednictvím e-mailu či jiné písemné komunikaci nebo při osobní komunikaci na poradenském centru Modré pyramidy nebo v jiných prostorách za tímto účelem.

Monitoring: Modrá pyramida monitoruje a zaznamenává vybrané hovory se zákaznickou a klientskou linkou a probíhající marketingovou komunikaci, a to pro účely plnění právních povinností Modré pyramidy, zvyšování kvality poskytovaných služeb a rovněž ochranu oprávněných zájmů Modré pyramidy. V případě monitoringu hovoru jste vždy předem upozorněni, že k nahrávání dochází.

 • Údaje jako výsledek využívání produktů a služeb

Jedná se o údaje automaticky zaznamenávané bankovními systémy a zařízeními při realizaci Vašich transakcí, jako např. výběry z bankomatů, platby kartou, příchozí a odchozí platby na běžném účtu.

 • Údaje z veřejně dostupných zdrojů

Jedná se zejména o sankční seznamy subjektů spojených s terorismem a dalších mezinárodně sledovaných osob podléhajících mezinárodním sankčním programům, ISIR – insolvenční rejstřík, evidence úpadců, centrální evidence exekucí, registry neplatných a odcizených dokumentů, registr ekonomicky spjatých skupin, informace z katastru nemovitostí, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík apod.

 • Údaje od třetích stran

Jedná se zejména o údaje o využívání produktů a služeb členů skupiny Komerční banky, a.s., případně orgánů státní správy. Dále se jedná o údaje získané od specializovaných společností, které shromažďují informace z veřejných zdrojů, jako např. ministerstva, obchodní či živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.

 • Údaje z internetu, sociálních médií a sítí

Jedná se zejména o tzv. geolokační údaje, které přesně identifikují GPS souřadnice (nebo adresní bod), IP adresu, cookies, identifikaci zařízení, ze kterého se připojíte, informace o prohlížečích, identifikaci profilu na sociálních sítích apod. Na základě využití marketingových služeb nabízených některými provozovateli sociálních sítí (např. Facebook) využíváme informace z Vašeho profilu na lepší zacílení našich reklamních kampaní na uživatele s obdobnými charakteristikami).

 • Údaje z našich webových formulářů

Jedná se zejména o kontaktní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s Vaší žádostí o radu/pomoc s technickým řešením (např. stáhnutím aplikace MP HOME) a/nebo Vaším zájmem o některý náš produkt, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat (jedná se například o webový formulář MP HOME: jak a kde si stáhnout aplikaci MP HOME, jak vyřešit problémy s obsluhou mobilní aplikace nebo detailní dotazy na produkty uzavřené s Modrou pyramidou a jejich užití v rámci mobilní aplikace MP HOME).

 • Údaje spojené s produkty jiných peněžních ústavů

Umožníte-li nám, např. v souvislosti s vyhodnocením žádosti úvěr, elektronické získání informací o Vašem produktu (např. běžném účtu) vedeném u jiného peněžního ústavu, zpracováváme Vámi v této souvislosti poskytnuté či námi získané údaje o těchto produktech a jejich transakcích v rozsahu, které nám o nich jiný peněžní ústav poskytne. 

Kdo jsou příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů?

 

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci Modré pyramidy a externí spolupracovníci, tj. finanční poradci a partneři, kteří spolupracují s Modrou pyramidou na základě smlouvy o poskytování finančního poradenství a smlouvy o spolupráci.

Modrá pyramida jakožto správce osobních údajů v některých případech potřebuje využívat externí zpracovatele. V takovém případě se Modrá pyramida nezbavuje své odpovědnosti za zpracování Vašich osobních údajů a takové spolupráci je vždy smluvně i regulací garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany Modré pyramidy.

Modrá pyramida je v některých případech povinna předávat Vaše osobní údaje různým státním orgánům, a to vždy na základě příslušných právních předpisů.

V některých případech rovněž můžeme sdílet Vaše osobní údaje v rámci Skupiny Komerční banky, a.s.

Mezi nejvýznamnější zpracovatele, které Modrá pyramida využívá, patří:

 • poskytovatelé IT služeb (správa, vývoj a podpora informačních systémů Modré pyramidy);
 • reklamní a marketingové agentury;
 • výzkum spokojenosti klientů a sběr zpětné vazby;
 • analytické společnosti;
 • společnosti zajišťující archivaci dat a dokumentů;
 • v některých případech společnosti a osoby, které Modré pyramidě poskytují právní služby;
 • společnosti a osoby vymáhající naše pohledávky;
 • odhadci v oblasti hypoték;
 • naši partneři v oblasti věrnostních programů;
 • poštovní služby a kurýři;
 • poskytovatelé hromadného pojištění;
 • finanční zprostředkovatelé, včetně členů finanční skupiny KB, pokud jsou v této pozici.

Modrá pyramida může též vystupovat v roli zpracovatele v případě, že je pověřena jiným správcem ke zpracování osobních údajů, např. při sjednávání produktů dalších členům Skupiny Komerční banky, a.s. V tomto případě se na Modrou pyramidu vztahují stejné podmínky jako na výše uvedené zpracovatele.

Kromě zpracovatelů uvedených výše, které ke zpracování osobních údajů určitým způsobem přímo pověřujeme, předáváme Vaše osobní údaje i dalším institucím či jiným subjektům, zejména:

 • příslušným orgánům veřejné moci (na základě dožádání Modrá pyramida poskytuje těmto orgánům osobní údaje klientů ze zákonných důvodů, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, České národní bance, ministerstvu financí, Finančnímu a analytickému úřadu, Finančnímu arbitrovi), exekutorům;
 • Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ);
 • účastníkům registrů klientských informací a těmto registrům.

Za účelem ochrany práv spočívajícím v posuzování schopnosti a ochoty plnit Vaše úvěrové závazky se Modrá pyramida informuje o záležitostech, které vypovídají o Vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti. Činíme tak na základě plnění právní povinnosti nebo našeho oprávněného zájmu, a to pomocí úvěrových registrů, kterým zároveň ve fázi sjednávání úvěru, nebo i během trvání smlouvy, předáváme informace o Vás, a to i bez nutnosti Vašeho souhlasu. Vedle databáze vedené Českou národní bankou využíváme tři úvěrové registry:

 •  Bankovní registr klientských informací – více informací o tomto registru můžete najít na www.cbcb.cz;
 •  Nebankovní registr klientských informací – více informací o tomto registru můžete najít na www.cncb.cz.

Výše uvedené registry si mezi sebou vyměňují informace a mohou tak činit i bez Vašeho souhlasu. Pro více informací o těchto registrech doporučujeme podívat se na jejich Informační memoranda, která najdete na stránkách těchto registrů.

 • Registr SOLUS – pokud byste chtěli vědět o registru SOLUS více, podívejte se na www.solus.cz.

Pro uvedené účely může docházet k předání osobních údajů dalším členům Skupiny Komerční banky, a.s. Těmito dalšími členy aktuálně jsou:

 • Komerční banka, a.s., IČO: 45317054;
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO: 60192852;
 • Komerční pojišťovna, a.s., IČO: 63998017;
 • KB Penzijní společnost, a.s., IČO: 61860018,
 • ESSOX s.r.o., IČO: 26764652;
 • ALD Automotive s. r. o., IČO: 61063916;
 • SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., IČO: 61061344;
 • Factoring KB, a.s., IČO: 25148290.

Ve výše uvedených případech jsou Modrá pyramida a příjemce osobních údajů ve vztahu:

 • dvou samostatných správců, tzn. Modrá pyramida po předání osobních údajů nezodpovídá za jejich další zpracování. Jedná se zejména o předání na základě právních předpisů (např. orgány státní správy, soudy, ČNB),
 • společných správců, například v rámci marketingového souhlasu udělovaného Modré pyramidě a jiným členům skupiny KB, v případě sdílení dat dle regulatorních pravidel s ovládající osobou a jinými členy skupiny KB, nebo při spolupráci s třetími stranami v rámci poskytování doplňkových služeb (k platebním kartám apod.). Modrá pyramida v takovém případě odpovídá za zpracování Vašich osobních údajů jako našeho klienta a plnění příslušných povinností jako správce obecně dle tohoto dokumentu, pokud nebudete informováni, že určitá práva můžete uplatnit u spolupracující třetí strany.

Při splnění podmínek stanovených právními předpisy můžeme Vaše osobní údaje předávat příjemcům a zpracovatelům ve třetích zemích. I v těchto případech je smluvně i regulací garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany Modré pyramidy.

Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

Osobní údaje klientů Modrá pyramida zpracovává jen po dobu, jež je přiměřená účelu, pro který jsou dané osobní údaje zpracovávány.

Příslušné právní předpisy stanoví lhůtu pro uchovávání osobních údajů klientů, zpravidla 10 let od ukončení daného smluvního vztahu, případně od podání žádosti o produkt nebo službu, proto i po ukončení smluvního vztahu s Modrou pyramidou budou údaje klienta Modré pyramidy po tuto dobu dohledatelné.

Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich oprávněných zájmů (například řešení možných stížností z Vaší strany, reklamace nebo soudní spory) můžeme uchovávat i po dobu delší.

Údaje získané z našich webových formulářů v případě, že došlo k vypořádání Vašeho požadavku, uchováváme po dobu 6 měsíců, poté dojde k jejich automatickému smazání. Pokud mezitím dojde k uzavření smlouvy, uchováváme Vaše údaje podle příslušné legislativy.

Pokud z naší strany dojde k předání Vašich osobních údajům úvěrovým registrům (blíže k tomu Kdo jsou příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů?), jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu stanovenou jednotlivým úvěrovým registrem. Podrobnější informace naleznete v informačních memorandech těchto registrů: Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací pro klienty bank a Registru SOLUS). 

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu klienta (Marketingový souhlas v rámci Skupiny Komerční banky, a.s.), zpracovává Modrá pyramida Vaše osobní údaje po dobu trvání Vašeho souhlasu (po dobu využívání produktů a služeb Skupiny Komerční banky, a.s.) a následující rok poté do doby, dokud nedojde k jeho odvolání z Vaší strany.

Kamerové záznamy jsou uchovávány nejdéle po dobu 7 dnů.

Vážená uchazečko, Vážený uchazeči,

účelem této části stránek je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v Modré pyramidě a Vašich právech, která jsou s nimi spojena.

Informace zde uvedené se týkají zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně, v souladu s nařízením EP a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu, podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy, případně jiná regulace.

Doporučujeme Vám seznámit se s informacemi obsaženými v této části stránek.

Jaké zákonné důvody má Modrá pyramida ke zpracování osobních údajů a k jakým účelům osobní údaje využívá?

 

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu provádíme:

 1. z důvodu oprávněného zájmu za účelem výběru nejvhodnějšího kandidáta a co nejefektivnější obsazení volné pracovní pozice a
 2. k uzavření pracovní smlouvy.

Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem provádíme za účelem nabídky dalších volných pracovních míst.

V takovém případě bude Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, a společnosti ve skupině Komerční banky, a.s. (dále jen Správce nebo Společný správce), zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s GDPR.

Skupinou Komerční banky, a.s., se rozumí:

 • ALD Automotive s. r. o., se sídlem: Praha 10, U Stavoservisu 527/1, PSČ 108 00, IČO: 61063916;
 • ALD Automotive Slovakia s. r. o., se sídlem: Bratislava, Panónska cesta 47, PSČ 851 04, IČO: 47977329;
 • ESSOX s.r.o., se sídlem: České Budějovice, F. A. Gerstnera 52, PSČ 370 01, IČO: 26764652;
 • Essox Finance, s.r.o., se sídlem: Bratislava, Karadžičova 16, PSČ 821 08, IČO: 35846968;
 • Factoring KB, a.s., se sídlem: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČO: 25148290;
 • KB SmartSolutions, s.r.o., se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 796/42, PSČ 110 00, IČO: 02021161;
 • Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054;
 • Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, se sídlem: Bratislava, Hodžovo námestie 1A, PSČ 810 00, IČO: 47231564;
 • KB Penzijní společnost, a.s., se sídlem: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČO: 61860018;
 • Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem: Praha 8, Karolinská 1, čp. 650, PSČ 186 00, IČO: 63998017;
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 2, Bělehradská 128, čp. 222, PSČ 120 21, IČO: 60192852;
 • SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., se sídlem: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČO: 61061344;
 • SG Equipment Finance Czech Republic – org. zložka, se sídlem: Bratislava 1, Hodžovo nám. 1A, PSČ 810 00, IČO: 31785972.

Souhlas se zařazením do databáze uchazečů o zaměstnání Skupiny Komerční banky, a.s., je vždy dobrovolný, můžete jej udělit, odmítnout nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, která je založená na uděleném souhlasu před jeho samotným odvoláním.

Souhlas s uchováním životopisu v databázi můžete odvolat prostřednictvím našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenován pro celou skupinu Komerční banky, a.s., na e-mailové adrese: osobni_udaje@kb.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme v Modré pyramidě?

 

 1. Identifikační a kontaktní údaje
  Jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní spojení, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, fotografie, e-mailová adresa, adresa profilu na sociálních sítí LinkedIn (v případě, že tuto adresu profilu uchazeč o zaměstnání uvedl).
 2. Údaje o vzdělání a předchozím zaměstnání
  Seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty, předcházející zaměstnavatelé, motivační dopis a řidičský průkaz. 
 3. Veřejně dostupné údaje
  Dále mohou být získány informace, které jsou volně dostupné na internetu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku nebo jiného insolvenčního registru s podobným nebo stejným obsahem nebo ze sociální sítě LinkedIn.
 4. Údaje ze vzájemné komunikace
  Poznámky z telefonických rozhovorů, poznámky z osobních pohovorů, případně písemná komunikace.
 5. Ochrana budov - kamerový záznam
  Jedná se zejména o data a záznamy z monitoringu prostoru poradenských míst Modré pyramidy a dalších prostor Modré pyramidy (centrála Modré pyramidy). Důvodem provádění kamerového monitoringu je především zajištění bezpečnosti klientů i zaměstnanců Modré pyramidy a majetku Modré pyramidy. O provozování kamerového systému je uchazeč o zaměstnání vždy informován informačními cedulemi při vstupu do daného sledovaného prostoru.

Kde vaše osobní údaje zí​skáváme?

 

Informace získáváme z Vašeho životopisu, portálů zaměřených na inzerci pracovních pozic, na které byla zaslána reakce, prostřednictvím personální agentury, na základě referencí nebo ze vzájemné komunikace a ze sociální sítě LinkedIn, případně internetových odkazů, které o sobě uvedl uchazeč o zaměstnání.

Kdo jsou příjemci a zpracovatelé vašich osobních údajů?

 

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v daném případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě je vždy uzavřena písemná smlouva, ve které je upraveno zpracování osobních údajů tak, aby obsahovalo stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Správce Vašich osobních údajů.

Významným zpracovatelem osobních údajů je společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na: https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu po dobu trvání samotného výběrového řízení na danou pracovní pozici.

Pokud nám udělíte souhlas a Váš životopis zařadíme do databáze skupiny Komerční banky, a.s., abychom Vás mohli oslovit s jinými vhodnými pozicemi pro Vás, Váš životopis uložíme po dobu 24 měsíců. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat a v takovém případě bude Váš životopis v databázi okamžitě smazán.

V případě, že nesouhlasíte s uložením životopisu v databázi Skupiny Komerční banky, a.s., bude Váš životopis smazán po ukončení daného výběrového řízení.

Pokud vstupujete do objektu Modré pyramidy například za účelem konání výběrového řízení, můžete se ocitnout na pořizovaném kamerovém záznamu, který pořizujeme za účelem ochrany majetku Modré pyramidy, života a zdraví zaměstnanců, klientů a dalších osob, které vstupují do objektu. Kamerové záznamy uchováváme po dobu 7 dnů.

Vážená kandidátko, Vážený kandidáte,

účelem této části je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v Modré pyramidě a Vašich právech, která jsou s nimi spojena.

Informace zde uvedené se týkají zpracování osobních údajů kandidátů do distribuční sítě.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně, v souladu s nařízením EP a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu, podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy, případně jiná regulace.

Doporučujeme Vám seznámit se s informacemi obsaženými v této části stránek.

Jaké zákonné důvody má Modrá pyramida ke zpracování osobních údajů a k jakým účelům osobní údaje využívá?

 

Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu provádíme:

 1. z důvodu oprávněného zájmu za účelem výběru nejvhodnějšího kandidáta a co nejefektivnější obsazení volné pracovní pozice a
 2. k uzavření smlouvy o spolupráci – smlouvy o poskytování finančního poradenství.

Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem provádíme za účelem nabídky dalších nabízených pozic do distribuční sítě.

V takovém případě bude Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, a společnosti ve skupině Komerční banky, a.s. (dále jen Správce nebo Společný správce), zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s GDPR.

Skupinou Komerční banky, a.s., se rozumí:

 • ALD Automotive s. r. o., se sídlem: Praha 10, U Stavoservisu 527/1, PSČ 108 00, IČO: 61063916;
 • ALD Automotive Slovakia s. r. o., se sídlem: Bratislava, Panónska cesta 47, PSČ 851 04, IČO: 47977329;
 • ESSOX s.r.o., se sídlem: České Budějovice, F. A. Gerstnera 52, PSČ 370 01, IČO: 26764652;
 • Essox Finance, s.r.o., se sídlem: Bratislava, Karadžičova 16, PSČ 821 08, IČO: 35846968;
 • Factoring KB, a.s., se sídlem: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČO: 25148290;
 • KB SmartSolutions, s.r.o., se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 796/42, PSČ 110 00, IČO: 02021161;
 • Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054;
 • Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, se sídlem: Bratislava, Hodžovo námestie 1A, PSČ 810 00, IČO: 47231564;
 • KB Penzijní společnost, a.s., se sídlem: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČO: 61860018;
 • Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem: Praha 8, Karolinská 1, čp. 650, PSČ 186 00, IČO: 63998017;
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 2, Bělehradská 128, čp. 222, PSČ 120 21, IČO: 60192852;
 • SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., se sídlem: Praha 5 – Stodůlky, náměstí Junkových 2772/1, PSČ 155 00, IČO: 61061344;
 • SG Equipment Finance Czech Republic – org. zložka, se sídlem: Bratislava 1, Hodžovo nám. 1A, PSČ 810 00, IČO: 31785972.

Souhlas se zařazením do databáze Skupiny Komerční banky, a.s., je vždy dobrovolný, můžete jej udělit, odmítnout nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, která je založená na uděleném souhlasu před jeho samotným odvoláním.

Souhlas s uchováním životopisu v databázi můžete odvolat prostřednictvím našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenován pro celou skupinu Komerční banky, a.s., na e-mailové adrese: osobni_udaje@kb.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme v Modré pyramidě?

 

 1. Identifikační a kontaktní údaje
  Jméno a příjmení, tituly, datum a místo narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní spojení, rodinný stav, pohlaví, státní příslušnost, národnost, fotografie (v případě, že ji kandidát do distribuční sítě přiloží k CV) a e-mailová adresa.
 2. Údaje o vzdělání a předchozím zaměstnání
  Seznam absolvovaných škol, diplomy, vysvědčení, kurzy, certifikáty, příp. další doklady o odborné způsobilosti, předcházející zaměstnavatelé či subjekty, pro které kandidát působil, motivační dopis a řidičský průkaz. 
 3. Veřejně dostupné údaje
  Dále mohou být získány informace, které jsou volně dostupné na internetu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, z registru České národní banky (Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu), insolvenčního rejstříku nebo jiného insolvenčního registru s podobným nebo stejným obsahem nebo adresy profilu na sociálních sítí LinkedIn (v případě, že tuto adresu profilu kandidát do distribuční sítě uvedl), případně dalších profilů na sociálních sítích, které kandidát do distribuční sítě uvede (např. Facebook, YouTube, SlideShare, Twitter).
 4. Údaje ze vzájemné komunikace
  Poznámky z telefonických rozhovorů, poznámky z osobních pohovorů, případně písemná komunikace.
 5. Ochrana budov - kamerový záznam
  Jedná se zejména o data a záznamy z monitoringu prostoru poradenských míst Modré pyramidy a dalších prostor Modré pyramidy (centrála Modré pyramidy). Důvodem provádění kamerového monitoringu je především zajištění bezpečnosti klientů i zaměstnanců Modré pyramidy a majetku Modré pyramidy. O provozování kamerového systému je kandidát do distribuční sítě vždy informován informačními cedulemi při vstupu do daného sledovaného prostoru.

Kde vaše osobní údaje zí​skáváme?

 

Informace získáváme z Vašeho životopisu, portálů zaměřených na inzerci pracovních pozic, na které byla zaslána reakce, prostřednictvím personální agentury, na základě referencí nebo ze vzájemné komunikace a ze sociální sítě LinkedIn a skupin na sociálních sítích (například na Facebooku a Instagramu ve skupinách, které mají v názvu práce, brigády, business, výdělek, peníze, kariéra), případně internetových odkazů, jež o sobě uvedl kandidát do distribuční sítě.

Kdo jsou příjemci a zpracovatelé vašich osobních údajů?

 

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji, pouze však v rozsahu, který je v daném případě nezbytný, a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě je vždy uzavřena písemná smlouva, ve které je upraveno zpracování osobních údajů tak, aby obsahovalo stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje Správce Vašich osobních údajů.

Významným zpracovatelem osobních údajů je společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na: https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje?

 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu po dobu trvání samotného výběrového řízení.

Pokud nám udělíte souhlas a Váš životopis zařadíme do databáze skupiny Komerční banky, a.s., abychom Vás mohli oslovit s jinými vhodnými pozicemi pro Vás, Váš životopis uložíme po dobu 24 měsíců. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat a v takovém případě bude Váš životopis v databázi okamžitě smazán.

V případě, že nesouhlasíte s uložením životopisu v databázi Skupiny Komerční banky, a.s., bude Váš životopis smazán po ukončení daného výběrového řízení.

Pokud vstupujete do objektu Modré pyramidy například za účelem konání výběrového řízení, můžete se ocitnout na pořizovaném kamerovém záznamu, který pořizujeme za účelem ochrany majetku Modré pyramidy, života a zdraví zaměstnanců, klientů a dalších osob, které vstupují do objektu. Kamerové záznamy uchováváme po dobu 7 dnů.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Vaše právo požádat o výpis osobních údajů, které o Vás Modrá pyramida zpracovává.

 • Právo na opravu osobních údajů

Vaše právo požadovat neprodlenou opravu Vašich nepřesných osobních údajů, popřípadě jejich doplnění.

Pokud nám oznámíte změnu svých osobních údajů, provedeme bezodkladnou aktualizaci jejich zpracování.

 • Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Vaše právo požadovat, aby Modrá pyramida bez zbytečného odkladu smazala Vaše osobní údaje, pokud je naplněn některý důvod stanovený právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů (portabilita)

Vaše právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Týká se automatizovaně zpracovávaných osobních údajů, a to na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy.

 • Právo na omezení zpracování

Vaše právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě důvodů stanovených právními předpisy (např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování nebo uplatnění námitky v případě zpracovávání Vašich osobních údajů založeném na základě našeho oprávněného zájmu).

 • Právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného rozhodování

Vaše právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování s právními či obdobnými účinky. Modrá pyramida Vás o této situaci vždy informuje a nabídne možnost projednat Vaši záležitost s odpovědným pracovníkem Modré pyramidy a společně najít jinou, lépe akceptovatelnou variantu.

V případě, že využijete služby založené na výhradně automatizovaném rozhodování, máte právo na lidský zásah, vyjádřit svůj názor nebo napadnout rozhodnutí. V tomto případě s Vámi danou záležitost projedná odpovědný pracovník Modré pyramidy.

 • Právo vznést námitku

V případě, že Vaše osobní údaje zpracovává Modrá pyramida na základě oprávněného zájmu správce, máte právo na námitku.

Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, vždy Vám vyhovíme a zpracování ukončíme.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě přestane Modrá pyramida osobní údaje na základě odvolaného souhlasu okamžitě zpracovávat.

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo se obrátit se svou stížností na: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Informační memorandum je účinné od 23. 6. 2021 a bude pravidelně aktualizováno.