Podmínky použití internetových stránek

1. Základní informace

Provozovatelem internetových stránek www.modrapyramida.cz je Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.modrapyramida.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na každou osobu, která má v úmyslu užívat nebo užívá výše uvedené stránky.

2. Způsob užívání modrapyramida.cz

Stránky Provozovatele jsou monitorovány nástrojem pro sledování návštěvnosti, přičemž v rámci tohoto monitoringu jsou Provozovateli poskytovány anonymní (statistické) informace umožňující vyhodnotit dílčí parametry využívání internetových stránek a celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Shromažďování dat o návštěvnosti probíhá pomocí nástroje Universal Analytics (dříve Google Analytics).

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies.

Provozovatel dává souhlas k využití informací, které jsou na zmíněných stránkách umístěny na základě požadavků zákona nebo regulatorních předpisů (např. hospodářské výsledky, výroční a pololetní zpráva, další zprávy a dokumenty mající charakter informační povinnosti zejména podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách a zákona č. 256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu a podle navazujících vyhlášek a Opatření ČNB.)

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.modrapyramida.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

3. Omezení odpovědnosti Provozovatele

Některé z informací publikovaných na stránkách www.modrapyramida.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Provozovatel však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.modrapyramida.cz, s výjimkou škod způsobených zveřejněním nepravdivých regulatorních informací. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím uvedených stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím jím provozovaných stránek www.modrapyramida.cz.

4. Kódy třetích stran

Na tomto webu používáme kódy pro webovou analytiku od společnosti Google, které nám pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají.

Universal Analytics

Tyto stránky využívají službu Universal Analytics (dříve Google Analytics), poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Universal Analytics používá souborů „cookies“,   které umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli jako celku. Anonymizované Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Universal Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Smartsupp

Do webových stránek jsou implementovány scripty nástroje Smartsupp, který je využíván ke komunikaci s klienty pomocí služby LiveChat. Veškeré konverzace mezi operátory Smartsupp a uživateli jsou archivovány na serverech provozovatele služby Smartsupp za účelem marketingových analýz po dobu 6 měsíců.

5. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách provozovaných společností Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

Podmínky užívání stránek www.modrapyramida.cz jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto Podmínky byly zveřejněny dne 16. 12. 2019.