Jak si poradit se sousedem, který pravidelně zatápí plastem

Jak si poradit se sousedem, který pravidelně zatápí plastem

16. 12. 2021
6 min. čtení
Názorně

„Soused pravidelně pálí v kotli plastové petky. Že do okolí vypouští nebezpečné výpary a hrozně to u nás v ulici smrdí, mu je jedno. Když zrovna řádí, nepouštíme ven ani děti, ať se toho nenadýchají.“ Ocitli jste se někdy v podobné situaci nebo ji řešili? Pak víte, že ačkoliv je zákon na vaší straně, řešení nemusí být za rohem.

S právničkou Kristýnou Zahálkovou z expertní skupiny Frank Bold jsme probrali, jak řešit, když soused topí plastem. Jestli podat žalobu k soudu, obrátit se na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo to zkusit po dobrém domluvou.

 

Mohou se plasty spalovat?

 

Možná tušíte, že spalování plastů není v pořádku. Ze zákona o ochraně ovzduší mohou plasty spalovat pouze zařízení k tomu určená. Říká se jim spalovny odpadů.

Pálením plastů vzniká nejen obtěžující zápach, ale také látky, které škodí zdraví a narušují životní prostředí.

domácích kotlích platí zákaz spalování plastů, spalování je totiž nedokonalé a vytváří jedovatější látky než spalovny.

 

Co dělat, když soused pravidelně zatápí plastem

 

Existují 3 způsoby, jak záležitost řešit:

 1. Sousedskou domluvou.
 2. Podáním podnětu na úřad (tzv. veřejnoprávní cesta).
 3. Podáním žaloby k soudu (tzv. soukromoprávní cesta).

Pokud váš soused spaluje odpad v rámci podnikání, můžete se obrátit také na Českou inspekcí životního prostředí.

Za jak dlouho vyřeší úřad nebo soud sousedský problém se nedá předem odhadnout. Spory se často táhnou měsíce až roky.

Když si se sousedem nejdříve v klidu promluvíte, můžete řešení problému významně urychlit.

 

1. Se sousedem si promluvte

 

Než se pustíte do psaní dopisů a vzkazů, se sousedem vše proberte. Slušně a bez emocí.

„Nejlepší je začít pokusem o domluvu. Pokud se domluva podaří, bude to nejrychlejší řešení a nejméně se naruší sousedské vztahy. Myslím si, že osobní komunikace má šanci na úspěch. Je zde menší riziko, že souseda rovnou naštvete, na rozdíl od formálního dopisu,“ uvádí právnička Kristýna Zahálková.

Expertka doporučuje, ať si před návštěvou souseda připravíte argumenty. Dělí je do 2 skupin:

1. Neprávní argumenty

 • Soused znečišťuje životní prostředí a poškozuje zdraví – sobě i dalším občanům vaší obce.
 • Soused si sám ničí kotel – spalování plastů, na které kotle nejsou stavěné, zkracuje jejich životnost. Spalování odpadů, které obsahují chlor, může výrazně urychlit korozi. Usazeniny dehtu z nedokonalého spalování se mohou dokonce časem vznítit a způsobit požár.

2. Právní argumenty

 • Soused porušuje zákon o ochraně ovzduší – pálení plastů je nezákonné. V kotli se mohou spalovat pouze výrobcem určená paliva. Odpad v podobě plastů mohou spalovat pouze zařízení, která mají k tepelnému zpracování odpadu povolení od krajského úřadu, typicky spalovny odpadů.
 • Soused musí dodržovat přípustnou úroveň znečištění, kterou stanovuje zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí vyhlášky – přípustná úroveň znečištění je dána mimo jiné emisními limity a přípustnou tmavostí kouře.
 • Soused porušuje zákon o odpadech – s odpadem nakládá nelegálně.
 • Soused se dopouští přestupku, když spaluje plasty, které nejsou výrobcem schválenými palivy a/nebo nedodržuje přípustnou úroveň znečištění. Za spáchání přestupku hrozí pokuta do výše 50 000 Kč.

Než začnete psát podnět pro úřad nebo soudní žalobu, sepište si raději argumenty pro souseda a navštivte ho s nimi. Řešení problému se tím může urychlit.

2. Podejte podnět na obecní úřad obce s rozšířenou působností

 

Pokud dobře míněná domluva nefunguje, přichází čas obrátit se na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Na radnici podáte podnět s podezřením, že soused v kotli pálí odpad a porušuje tím zákon. Pokud úředníci vyhodnotí podnět jako oprávněný, postupují následovně:

 1. Souseda písemně upozorní, že u něj existuje důvodné podezření na porušování zákona o ochraně ovzduší. Poučí ho o jeho právech a povinnostech (jako je povinnost dodržovat přípustnou tmavost kouře, technické podmínky provozu kamen, spalování vybraných paliv).
 2. Pokud vznikne opakované důvodné podezření na porušování zákona, může úřad vyslat k sousedovi kontrolu.
 3. Pokud úřad shledá, že soused zákon porušuje, může vyžadovat nápravu.

Mezi nápravná opatření patří:

 • zákaz pálení odpadů,
 • pokyny ohledně správného způsobu spalování,
 • oprava kotle.

„Pokud by soused nápravná opatření v přiměřené lhůtě, kterou stanoví úřad, neprovedl, může úřad rozhodnout o zastavení provozu kotle. Kromě nápravných opatření mu může úřad také uložit pokutu až do výše 50 000 korun,“ uvádí právnička.

 

Jak probíhá kontrola kotle úředníkem

 

„Úřad může provést kontrolu, aniž by souseda předem upozornil. Tím se sníží riziko, že by soused palivo před kontrolou schoval. Úřad může po sousedovi požadovat i to, aby mu ukázal uskladněné zásoby paliva. Z usazenin ve spalinových cestách kotle může úřad usuzovat na to, jestli soused kotel používá tak, jak má,“ uvádí právnička.

Během kontroly úředník posoudí stav kotle, barvu kouře, používané palivo a může odebrat vzorky popela k analýze.

Do 30 dnů pak vystaví protokol o kontrole. Ve zvláště složitých případech do 60 dnů.

Pokud soused s výsledkem kontroly nesouhlasí, může uplatnit námitky. Až následně se zahajuje správní řízení o uložení nápravných opatření nebo sankcí.

Kvalitu ovzduší může orientačně zkontrolovat každý, tmavost kouře se stanovuje za využití tzv. Ringelmannovy stupnice. Kouři, který vychází ze sousedova komínu, přiřadíte číslo dle stupnice. Je-li kouř při opakovaném měření tmavší než druhý stupeň, pak pravděpodobně dochází ke znečišťování ovzduší nad mírou povolenou zákonem.

 

3. Podejte žalobu k soudu

 

Pokud chcete řešit spor se sousedem soudní cestou, musíte podat žalobu na příslušný civilní soud. Žalobu můžete podat rovnou, aniž byste předtím podávali podnět na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Připravte se, že u soudu musíte prokázat, jak vás soused poškozuje. Tedy, že mu z kotle unikají škodlivé látky, jako je kouř či prach, které jsou nepřiměřené místním poměrům a vás významně omezují v užívání vašeho pozemku.

Každý vlastník pozemku má ze zákona povinnost, aby svými aktivitami neprodukoval škodlivé látky, které jsou nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují vlastníky sousedních pozemků.

Úspěšnou žalobou dosáhnete toho, že soud nařídí sousedovi, aby se zdržel obtěžování kouřem či prachem – soud mu však nemůže pálení odpadů vysloveně zakázat.

Dokazování toho, že kouř uniká na váš pozemek v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně vás omezuje v užívání vašeho pozemku, není jednoduché.

Právnička Kristýna Zahálková uvádí, že „vaše žaloba nebude úspěšná, pokud nepředložíte dobré důkazy. Musíte doložit, že vám na pozemek uniká kouř právě ze sousedova kotle, podstatně vás omezuje v jeho užívání a že je nepřiměřený místním poměrům. Tohle prokázat je poměrně složité.“

Žalobu můžete podpořit těmito důkazy:

Využijte důkazy, které znázorní, že ze sousedova komína vychází neobvykle tmavý kouř a vniká na váš pozemek. Vhodné jsou fotografie či videozáznamy pořízené za delší časové období.

Za prostředí, ve kterém žijeme, se vyplatí bojovat

 

Bydlet pár domů od souseda, kvůli kterému se všem ve čtvrti hůře dýchá, není jednoduché. Pokud však něco stojí za námahu, je to prostředí, ve kterém se odehrávají naše životy. Nečekejte, až se problém vyřeší sám, jednejte.

Potíž se sousedem, který zatápí plasty, vyžaduje diplomatické jednání. Pokud podáte podnět na úřad či žalobu k soudu, pak i trpělivost.

Nyní máte k ruce návod, podle kterého si vyberete to nejschůdnější řešení pro vás. Věříme, že vše dobře dopadne a vy budete mít brzy domácí pohodu zpět.