Slovník stavebního spoření

Pojem Výklad
anuita Platba obsahující splátku jistiny i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka jistiny : úrok. Poměr úroku na celé částce je zpočátku vyšší, ale v průběhu doby se postupně snižuje ve prospěch splátky jistiny.
cílová částka Smluvně sjednaná peněžní částka, kterou bude mít účastník stavebního spoření při splnění podmínek k dispozici. Zjednodušeně je možné říci: Cílová částka = zůstatek na účtu (vklady účastníka + státní podpora + čistý úrokový výnos mínus poplatky) + výše úvěru ze stavebního spoření.
dlužník Ten, kdo si půjčuje (od věřitele).
fáze překlenovacího úvěru Slouží na překlenutí doby, po kterou ještě nemůžete využít standardní úvěr ze stavebního spoření – doby, kdy nejsou splněny podmínky pro přidělení cílové částky, to znamená, že jej můžete využít ihned po založení smlouvy o stavebním spoření.
fáze přiděleného úvěru Úvěr sloužící k řešení bytových potřeb, na který účastník získává nárok po přidělení cílové částky.
kolizní opatrovník Viz. opatrovník
minimální měsíční vklad Minimální výše vkladu, kterou by měl účastník měsíčně ukládat na svůj účet stavebního spoření. Její hodnota je stanovena ve smlouvě o stavebním spoření a činí 0,5 % z cílové částky.
následná smlouva Nová smlouva o stavebním spoření, kterou založíte ve chvíli, kdy ukončujete svou jinou stávající smlouvu. Část prostředků ze stávající smlouvy si vyberete a část můžete převést rovnou na následnou smlouvu a nadále pokračovat ve spoření. Tento postup má také tu výhodu, že se ke svým prostředkům dostanete velmi rychle.
opatrovnický soud Soud, který probíhá s cílem získat rozsudek o schválení právního jednání za nezletilou nebo nesvéprávnou osobu. Souhlas opatrovnického soudu vyžaduje Modrá pyramida v určitých případech u výplaty prostředků ze stavebního spoření nezletilého či nesvéprávného klienta.
opatrovník (neboli kolizní opatrovník) Osoba stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte či nesvéprávné osoby. Dle konkrétně vymezeného rozsahu opatrovnických práv a povinností je opatrovník oprávněn za nezletilého nebo nesvéprávného činit určité právní kroky (např. podepisovat smluvní dokumenty).
p. a. (per anum, neboli ročně) Jedná se o způsob úročení, např. úrok 10 % p. a. znamená úročení sazbou 10 % ročně, měsíčně tedy 1/12 (= 0,833 %), denně 1/360 (= 0,0278 %). Užíváme kalendářní rok = 360 dní, každý měsíc 30 dní, bez ohledu na skutečný počet kalendářních dní.
pohotovostní forma zpracování  úvěru Zpracování úvěru ve chvíli, kdy při uzavření smlouvy o úvěru klient nezná objekt úvěru a výši potřebných finančních prostředků. Před výběrem konkrétní nemovitosti má klient schválený úvěrový rámec a garantovanou výši úrokové sazby = zná výši měsíční splátky.
prohlášení k přidělení Jedná se o formulář, který zasílá spořitelna účastníkovi společně s oznámením o přidělení cílové částky. Na základě vyplnění tohoto prohlášení přijímá účastník přidělení cílové částky a spořitelna mu rezervuje cílovou částku k výplatě.
přidělení cílové částky Přidělením cílové částky vzniká účastníkovi právo na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření – fáze přiděleného úvěru, a to za podmínek uvedených ve VOP anebo ve smlouvě o úvěru.
ručitel Ručitelem se stává ten, kdo prohlásí, že uspokojí věřitelovy pohledávky za dlužníkem, jestliže tak neučiní dlužník sám.
spoludlužník Osoba, která stojí na straně dlužnické společně a nerozdílně s hlavním dlužníkem. Závazek spoludlužníka je zcela shodný se závazkem hlavního dlužníka.
státní podpora Finanční příspěvek státu poskytovaný účastníkům stavebního spoření dle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, v platném znění. Poskytován je formou ročních záloh ve výši 10 % z ročně uspořené částky, maximálně však 2 000 Kč za kalendářní rok.
V případě splnění nároku na zisk státní podpory v daném kalendářním roce, dojde k připsání nárokované výše roční zálohy této státní podpory na účet stavebního spoření během dubna následujícího kalendářního roku.
termín ohodnocení Termín, ve kterém spořitelna provádí vyhodnocení předpokladů pro přidělení cílové částky. Termíny ohodnocení jsou čtyři do roka: 31. březen, 30. červen, 30. září a 31. prosinec.
termín přidělení Termín, ve kterém spořitelna přiděluje cílové částky. Nastává nejdříve 4 až 6 měsíců po termínu ohodnocení, ve kterém klient splnil podmínky pro přidělení.
účastník stavebního spoření Fyzická nebo právnická osoba, která se stavební spořitelnou uzavřela smlouvu o stavebním spoření.
uspořená částka Je součtem vkladů, čistého úrokového výnosu z vkladů a čistého úrokového výnosu ze státní podpory, to vše snížené o úhrady účtované stavební spořitelnou. Na základě výše uspořené částky dochází k připisování ročních záloh státní podpory.
věřitel Jedná se o subjekt, který je na základě smluvního vztahu oprávněný požadovat plnění po dlužníkovi.
Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření (VOP) Jeden ze základních smluvních dokumentů upravující podmínky poskytování stavebního spoření. Tento dokument je schvalován Ministerstvem financí ČR. Konkrétní znění Všeobecných obchodních podmínek naleznete ZDE.
vypořádání smlouvy Ukončení smlouvy včetně vyplacení kladného zůstatku na účtu.
zákonný zástupce Osoba oprávněná jednat za osobu, která není plně způsobilá k právním úkonům.
zůstatek na účtu Je tvořen součtem vkladů, připsaných záloh státní podpory, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory, který je snížený o daň z příjmů z těchto úroků a o úhrady účtované stavební spořitelnou.