Vysvětlivky a informace k výpisu z účtu

I. Účet stavebního spoření
 1. V souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami zasílá stavební spořitelna výpis z účtu jednou za rok. Případné námitky k zůstatku na účtu laskavě uplatněte ve lhůtě 14 kalendářních dnů po obdržení výpisu z účtu. Pokud v uvedené lhůtě od Vás neobdržíme žádnou zprávu, bude pro účely inventarizace považován zůstatek účtu za schválený. Tím není dotčeno Vaše právo uplatnit následně požadavek na odstranění závad. V případě nesrovnalostí v zaúčtovaných platbách přiložte k Vašemu sdělení kopie dokladů o poukázaných platbách.
 2. Vklady stavebního spoření jsou úročeny úrokovou sazbou dle platných podmínek dané smlouvy. Úroky se připisují ke konci kalendářního roku, příp. k datu výplaty celého zůstatku na účtu. Úročení je roční. Za roční období se považuje 360 dní (měsíc – 30 dní). Úroky z vkladů, jakož i úroky z připsané zálohy státní podpory jsou od 1. 1. 2011 daněny srážkovou daní ve výši 15 %.
 3. Výše státní podpory se řídí zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, v platném znění. Na výpisu je uvedena celková předpokládaná základna pro výpočet státní podpory a k ní předběžný výpočet předpokládané výše státní podpory za kalendářní rok.
 4. V případě Vaší účasti na marketingové akci, v rámci které je Vám nabízen zvýhodněný úrok, je na ročním výpisu uváděn předpokládaný úrokový bonus nebo extra úrok z této akce. Akce je zde označena kódem, který odpovídá kódu v poli Marketingová/Jiná akce na Návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo Návrhu na změnu parametrů smlouvy o stavebním spoření. Podrobné podmínky marketingových akcí naleznete na www.modrapyramida.cz.
II. Účet úvěru ve fázi přiděleného úvěru

Účet úvěru ve fázi přiděleného úvěru (dále jen „Úvěr ve Fázi PDÚ“)

 1. Prvním čerpáním Úvěru ve Fázi PDÚ se ukončí účet stavebního spoření a otevře se úvěrový účet. Úvěr ve Fázi PDÚ je poskytován s úrokovou sazbou dle platných podmínek dané smlouvy.
 2. Pokud máte k zajištění úvěru sjednáno v úvěrové smlouvě kolektivní rizikové životní pojištění, je Váš účet měsíčně zatěžován platbou pojistného, ve prospěch účtu jsou pak kromě úhrady umořovací splátky jistiny a úroků připisovány i platby na úhradu pojistného.
III. Účet úvěru ve fázi překlenovacího úvěru

Účet úvěru ve fázi překlenovacího úvěru (dále jen „Úvěr ve Fázi PKÚ“)

Tento výpis obdrží spolu s výpisem podle bodu I. klienti, kteří čerpají Úvěr ve Fázi PKÚ. Po splacení Úvěru ve
Fázi PKÚ přidělenou cílovou částkou jsou případné přeplatky úroků přeúčtovány ve prospěch účtu stavebního
spoření, případné nedoplatky úroků jsou přeúčtovány na vrub účtu stavebního spoření.

IV. Společné pro všechny účty

Informace o Vašem poradci je aktuální ke dni vytvoření ročního výpisu z účtu.

Důležité upozornění
 1. Věnujte laskavě velkou pozornost vyplňování čísla bankovního spojení na platebních příkazech a ostatních dokladech. Předejdete tak případným komplikacím při připsání plateb na Váš účet. V případě více účtů v rámci rodiny je nutno směrovat platby na jednotlivé konkrétní účty (ne hromadnou platbou na jeden účet). Pokud dojde k přeúčtování platby ze spořicího účtu, jedná se o nakládání s vkladem a ztrácíte nárok na veškerou dosud připsanou státní podporu.
 2. Ministerstvo financí ČR kontroluje podmínky pro výplatu státní podpory. Jakmile bude smlouva po kontrole s Centrální evidencí obyvatel ČR nebo Informačním systémem cizinců MV vyhodnocena jako chybová (tzn. nesouhlasí jméno, příjmení, koncovka rodného čísla), nebude na tuto smlouvu přiznána státní podpora v řádném termínu. Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že pokud dojde k porušení základních podmínek zákona o stavebním spoření v údaji o pobytu účastníka nebo rodné číslo nebude přiděleno orgány ČR, státní podpora nebude účastníkovi stavebního spoření přiznána v žádném z termínů nárokování státní podpory za příslušný rok. Ve vlastním zájmu věnujte těmto údajům mimořádnou pozornost a veškeré změny neprodleně hlaste stavební spořitelně.
 3. Při kontaktu se stavební spořitelnou vždy uvádějte číslo smlouvy o stavebním spoření. Napomůžete tím rychlejšímu vyřízení Vašeho podnětu nebo žádosti.
Návod, jak je možné uložit zaheslovaný PDF dokument

V případě, že si potřebujete soubor uložit, postupujte prosím následujícím způsobem:

 • zaheslovanou PDF přílohu otevřete tímto způsobem:
  • zadejte své datum narození ve formátu DDMMRRRR (např. 31121988)
  • pokud spravujete smlouvy i pro své nezletilé děti, zde je potřeba pro otevření zadat datum narození dítěte, tedy majitele smlouvy
  • u právnické osoby je heslem IČ, nikoliv datum narození fyzické osoby, která za společnost jedná
 • přes příkaz pro Tisk zvolte pro uložení PDF dokumentu jednu z následujících možností výstupu: Microsoft Print to PDF nebo PDFCreator nebo dopdf (případně jiný program, který máte ve svém PC)
 • soubor můžete uložit na uložiště ve vašem počítači a nyní můžete s tímto dokumentem již pracovat dle vašich potřeb (např. přeposlat mzdové účetní) bez nutnosti opětovného zadávání hesla