Sazebníky úhrad

Sdělení Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. klientům

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s. (dále jen "MP") pro rok 2023 neuplatní možnost jednostranné změny úhrady za vedení účtu stavebního spoření a úhrad za služby nezbytně související s vedením tohoto účtu dle § 5 odst. 11 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Tato informace je určena pro všechny klienty se smlouvou o stavebním spoření, u které je MP oprávněna, na základě platného Ujednání o možnosti změny úhrady za vedení účtu stavebního spoření a úhrad za služby nezbytně související s vedením tohoto účtu dle § 5 odst. 11 Zákona, uvedeného ve smlouvě o stavebním spoření, k takovéto jednostranné změně přikročit.

Možnost sjednané jednostranné změny úhrady za vedení účtu stavebního spoření ve fázi přiděleného úvěru se pro rok 2023 rovněž neuplatní.

Sazebník úhrad

Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., za poskytované služby pro fyzické osoby

Stavební spoření  
Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření 1 % z cílové částky, (max. 10 000 Kč)
Úhrada za zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření 1 % z navyšované částky, (max. 10 000 Kč)
Úhrada za vedení a správu účtu stavebního spoření 300 Kč ročně (25 Kč měsíčně)
Roční výpis z účtu stavebního spoření 25 Kč
Roční výpis z účtu stavebního spoření elektornickou formou zdarma
Vystavení kopie formuláře "Přijetí smlouvy o stavebním spoření" či "Potvrzení o vzniku smlouvy o stavebním spoření" 100 Kč
Ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím šestileté doby od uzavření smlouvy nebo doby 6 let od posledního nakládání s naspořenou částkou 1 % z cílové částky
Úhrada za ukončení smlouvy o stavebním spoření ve zkrácené době 1 % z aktuálního zůstatku na účtu stavebního spoření

 

Úvěr  
Úhrada za poskytnutí úvěru ve fázi přiděleného úvěru zdarma
Úhrada za poskytnutí úvěru ve fázi překlenovacího úvěru trvale nezajištěného zástavním právem k nemovitosti zdarma
Úhrada za poskytnutí úvěru ve fázi překlenovacího úvěru trvale nebo dočasně zajištěného zástavním právem k nemovitosti 1) 4 900 Kč
Úhrada za zpracování změny Smlouvy o úvěru včetně změny související dokumentace do prvního čerpání úvěru zdarma
Úhrada za zpracování změny Smlouvy o úvěru zajištěném zástavním právem k nemovitosti včetně změny související dokumentace po prvním čerpání úvěru 4 000 Kč
Úhrada za zpracování změny Smlouvy o úvěru (mimo úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti) včetně změny související dokumentace po prvním čerpání úvěru 2 000 Kč
Úhrada za změnu účelu pohotovostního úvěru 2)  do doby specifikování objektu úvěru a předmětu zajištění 2 000 Kč
Úhrada za prodloužení doby pro čerpání pohotovostního úvěru 2) o 12 měsíců 2 000 Kč
Úhrada za vedení a správu účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru 300 Kč ročně (25 Kč měsíčně)
Úhrada za vedení a správu účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru zdarma
Roční výpis z účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč
Roční výpis z účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru elektronickou formou zdarma
Roční výpis z účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru 25 Kč
Roční výpis z účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru elektronickou formou zdarma
Vyčíslení a písemné potvrzení výše zůstatku úvěru zajištěného zástavním právem k nemovitosti iniciovaného klientem pro účely vypracování smluvní dokumentace (s výjimkou vyčíslení v období refixace) 4 000 Kč


 

Ostatní  
Mimořádný výpis z účtu stavebního spoření, z účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru nebo z účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru vyžádaný klientem 50 Kč
Pokladní operace zdarma
Náklady na poštovné a spoje s výjimkou odeslání finančních prostředků poštovní poukázkou typu B zdarma
Odeslání finančních prostředků poštovní poukázkou typu B dle ceníku České pošty, s.p.
Vystavení potvrzení o vinkulaci vkladu stavebního spoření ve prospěch třetí osoby 100 Kč
Úhrada nákladů za vyhotovení opisu smluvního dokumentu 300 Kč
Vyhotovení a odeslání upomínky, včetně aktivit s upomínáním souvisejících, při nesplácení poskytnutého úvěru - 1. upomínka zdarma
Vyhotovení a odeslání upomínky, včetně aktivit s upomínáním souvisejících, při nesplácení poskytnutého úvěru - 2. nebo další upomínka 500 Kč
Vyhotovení a odeslání upomínky ke splnění smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o úvěru - 1. upomínka zdarma
Vyhotovení a odeslání upomínky ke splnění smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o úvěru - 2. upomínka 500 Kč
Vyhotovení a odeslání upomínky ke splnění smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o úvěru - 3. upomínka 900 Kč
Úhrada za posun splátek úvěru 500 Kč
Poskytnutí bankovní informace 200 Kč
Odborná konzultace zdarma
Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou - bytová jednotka 3) 2 900 Kč
Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou - rodinný dům 3) 4 500 Kč
Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou - ostatní typy nemovitostí 3) individuálně
Vypracování Zprávy o stavu výstavby a rekonstrukce individuálně

 

1) Zahrnuje vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou (odhad nemovitosti)

2) Pohotovostní úvěr je úvěr, kdy při uzavření Smlouvy o úvěru klient nezná objekt úvěru a výši potřebných finančních prostředků na jeho získání.

3) Úhrada se účtuje pouze při vyhodnocení rizik během trvání úvěru 

Platnost od 23. 10. 2023

Úhrady se zúčtují na vrub účtu účastníka stavebního spoření, účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru, účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru. Jsou osvobozeny od DPH s výjimkou služby za poskytnutí bankovní informace, vyčíslení a písemné potvrzení výše zůstatku úvěru iniciovaného klientem pro účely vypracování smluvní dokumentace (tyto úhrady jsou uvedeny včetně DPH).

Sazebník úhrad

Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., za poskytované služby pro právnické osoby

Stavební spoření  
Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření 1 % z cílové částky, (max. 10 000 Kč)
Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření (je-li návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření dodán současně s žádostí o překlenovací úvěr) zdarma
Úhrada za zvýšení cílové částky smlouvy o stavebním spoření 1 % z navyšované částky (max. 10 000 Kč)
Úhrada za vedení a správu účtu stavebního spoření 300 Kč ročně (25 Kč měsíčně)
Roční výpis z účtu stavebního spoření 25 Kč
Roční výpis z účtu stavebního spoření elektronickou formou zdarma
Vystavení kopie formuláře „Přijetí smlouvy o stavebním spoření“ či „Potvrzení o vzniku smlouvy o stavebním spoření“ 100 Kč
Ukončení smlouvy o stavebním spoření před uplynutím šestileté doby od uzavření smlouvy nebo doby 6 let od posledního nakládání s naspořenou částkou 1 % z cílové částky
Úhrada za ukončení smlouvy o stavebním spoření ve zkrácené době 1 % z aktuálního zůstatku na účtu stavebního spoření

 

Úvěr  
Úhrada za poskytnutí úvěru ve fázi přiděleného úvěru zdarma
Úhrada za poskytnutí úvěru ve fázi překlenovacího úvěru 1 % z výše úvěru (min. 5 000 Kč/max. 25 000 Kč)
Úhrada za zpracování změny Smlouvy o úvěru včetně změny související dokumentace do prvního čerpání úvěru zdarma
Úhrada za zpracování každé jednotlivé zástavní smlouvy či jiné záruční listiny v souvislosti se změnou zajištění úvěru při předčasném splacení části úvěru ve fázi překlenovacího úvěru zdarma
Úhrada za vyhotovení každé jednotlivé kvitance v souvislosti se změnou zajištění úvěru při předčasném splacení části úvěru ve fázi překlenovacího úvěru zdarma
Úhrada za zpracování změny Smlouvy o úvěru včetně změny související dokumentace do prvního čerpání úvěru zdarma
Úhrada za zpracování změny Smlouvy o úvěru včetně změny související dokumentace po prvním čerpání úvěru 4 000 Kč
Úhrada za vedení a správu účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru 300 Kč ročně (25 Kč měsíčně)
Úhrada za vedení a správu účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru pro smlouvy o úvěru zdarma
Vyčíslení a písemné potvrzení výše zůstatku úvěru iniciovaného klientem pro účely vypracování smluvní dokumentace (s výjimkou vyčíslení v období refixace)     4 000 Kč
Roční výpis z účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč
Roční výpis z účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru elektronickou formou zdarma
Roční výpis z účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru    25 Kč
Roční výpis z účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru elektronickou formou zdarma

 

Ostatní  
Mimořádný výpis z účtu stavebního spoření, z účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru nebo z účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru vyžádaný klientem 50 Kč
Pokladní operace zdarma
Náklady na poštovné a spoje s výjimkou odeslání finančních prostředků poštovní poukázkou typu B zdarma
Odeslání finančních prostředků poštovní poukázkou typu B dle ceníku České pošty, s.p.
Vystavení potvrzení o vinkulaci vkladu stavebního spoření ve prospěch třetí osoby 100 Kč
Vyhotovení a odeslání upomínky, včetně aktivit s upomínáním souvisejících, při nesplácení poskytnutého úvěru - 1. upomínka zdarma
Vyhotovení a odeslání upomínky, včetně aktivit s upomínáním souvisejících, při nesplácení poskytnutého úvěru - 2. nebo další upomínka 500 Kč
Vyhotovení a odeslání upomínky ke splnění smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o úvěru - 1. upomínka zdarma
Vyhotovení a odeslání upomínky ke splnění smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o úvěru - 2. upomínka 500 Kč
Vyhotovení a odeslání upomínky ke splnění smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o úvěru - 3. upomínka 900 Kč
Úhrada za posun splátek úvěru 500 Kč
Poskytnutí bankovní informace 200 Kč
Úhrada nákladů za vyhotovení opisu smluvního dokumentu 300 Kč
Odborná konzultace zdarma
Vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou individuálně

 

Úhrady se zúčtují na vrub účtu účastníka stavebního spoření, účtu úvěru ve fázi přiděleného úvěru, účtu úvěru ve fázi překlenovacího úvěru. Jsou osvobozeny od DPH s výjimkou služby za poskytnutí bankovní informace, vyčíslení a písemné potvrzení výše zůstatku úvěru iniciovaného klientem pro účely vypracování smluvní dokumentace (tyto úhrady jsou uvedeny včetně DPH).