Vše o stavebním spoření

Sjednání stavebního spoření

Klient si při založení stavebního spoření zvolí výši cílové částky, jež určí, kolik bude spořit. Její výše představuje předpokládaný objem financí, který využije pro realizaci svého záměru.

Klient je povinen zaplatit úhradu za uzavření smlouvy, jejíž výše je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytované služby. Pokud klient neuhradí úhradu do 4 měsíců od uzavření Smlouvy, MP je oprávněna smlouvu vypovědět.

Spoření

Klient je povinen spořit měsíčně částku odpovídající minimálně 0,5 % zvolené cílové částky. Tuto částku může spořit pravidelně i prostřednictvím nepravidelných mimořádných vkladů.

Přípustné je také částku předspořovat. To znamená, že není nutné posílat peníze na stavební spoření pravidelně, ale např. 1x na konci roku. 

Pokud je klient v prodlení se splacením více než 6 měsíčních vkladů, může Modrá pyramida smlouvu vypovědět.

Obratová podmínka a smlouvy s úrokovým bonusem

Uzavře-li si klient stavební spoření v akci, kde je úrokový bonus podmíněn splněním obratové podmínky. Obratová podmínka znamená, že je třeba, aby součet všech vkladů v každém kalendářním roce byl roven minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku, po který byla akce na smlouvě platná.

POZOR – při nedodržení obratové podmínky přichází klient o úrokový bonus za zvýhodněné období, pro něž je úrokový bonus sjednán.

Příklad: Pokud uzavřete 17. 12. 2019 novou smlouvu, s cílovou částkou 200.000 Kč, se kterou se zapojíte do akce, musíte do konce roku 2019 na příslušný účet stavebního spoření vložit alespoň 1.000 Kč (1*0,5 %*200.000). V letech 2020 až 2024 musíte v každém roce vložit alespoň 12.000 Kč (12*0,5 %*200.000). Vzhledem k tomu, že vaše zapojení se do této akce skončí k 31. 10. 2025, za rok 2025 již pro získání úrokového bonusu není nutné dodržovat minimální výši vkladu. 

Státní podpora

Pro získání státní podpory 1 000 Kč je třeba, aby součet všech vkladů na stavebním spoření v kalendářním roce činil minimálně 20 000 Kč.

Na získání státní podpory až 1 000 Kč ročně má nárok občan České republiky, nebo občan Evropské unie, kterému byl vydán průkaz či potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo, nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem. Pro  získání státní podpory nesmí klient nakládat s naspořenou částkou nejméně po dobu 6 let od uzavření smlouvy ani uzavřít smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a celou částku včetně státní podpory musí využít účelově na bydlení.

Tip: Doporučujeme nastavit si trvalý příkaz s měsíční frekvencí, protože tak odpadne nutnost hlídat objem naspořených peněz klient tedy nepřijde o úrokový bonus ani státní podporu.

Navýšení cílové částky

Klient je oprávněn požádat o navýšení cílové částky. dokud není přespořena. Předejde tím riziku ukončení smlouvy ze strany MP.

Přespořování cílové částky není obecně přípustné. V případě překročení cílové částky má MP právo smlouvu ukončit nebo automaticky navýšit. V případě ukončení smlouva zanikne k poslednímu dni třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k přespoření došlo. Modrá pyramida však může cílovou částku na smlouvě automaticky navýšit, což se děje zejména v případech, kdy úroková sazba na smlouvě odpovídá aktuálně nabízené sazbě pro nové smlouvy.

Proces automatického navýšení smlouvy je nastavený tak, aby našim klientům zjednodušil administraci spojenou s navyšováním cílové částky. Na druhou stranu není Modrá pyramida z ekonomických důvodů schopna jej realizovat u všech smluv. Stavební spoření je dlouhodobý produkt a podmínky platné v době jeho poskytnutí není možné garantovat po nekonečně dlouhou dobu.

Jednostranná změna úrokové sazby z vkladu

Úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě může stavební spořitelna jednostranně změnit v případě, že účastník po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve všeobecných obchodních podmínkách nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů jsou dohodnuty ve smlouvě.

Dle zákona o stavebním spoření č. 96/1993 Sb., v platném znění, je stavební spořitelna oprávněna za zákonem definovaných podmínek přikročit ke změně úrokové sazby stavebního spoření. Pokud však klient s námi má sjednané prodloužení úrokové smlouvy s úrokovým bonusem, po dobu trvání tohoto úrokového bonusu ke změně sazby Modrá pyramida nepřistupuje.

Proces změny úrokové sazby je následující:
Modrá pyramida klientovi zašle dopis oznamující jednostrannou změnu úrokové sazby z vkladu smlouvy o stavebním spoření včetně informace o výši nové sazby a datu, k jakému bude depozitní sazba vkladu změněna.

Ukončení smlouvy o stavebním spoření

Smlouvu lze ukončit:

 

 • Dohodou.
 • Výpovědí kterékoli smluvní strany. Výpověď smlouvy může podat klient kdykoli (pokud nesplní vázací dobu, MP sankcionuje dle sazebníku poplatků) s výjimkou případů, kdy je klientovi poskytnut Úvěr ze stavebního spoření ve fázi PKÚ. MP může smlouvu vypovědět jen z důvodů uvedených ve smlouvě, VOP či zákoně.
  Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 • Výpovědí volnou formou.

Klient může sepsat žádost o výplatu prostředků ze stavebního spoření volnou formou. Pro tento způsob výplaty lze využít vzor dopisu.

 • Jako klient/zákonný zástupce vyplní vzor žádosti a na Czech pointu si nechá ověřit svůj podpis (u dětí vždy podpis obou zákonných zástupců). Následně žádost pošle poštou (doporučujeme jako obyčejnou zásilku) nebo nechá poslat přes datovou schránku MP (možno požádat rovnou na Czech pointu).
 • Pokud klient zašle žádost o ukončení smlouvy bez ověřeného podpisu přes datovou schránku, nemůžeme takovou žádost přijmout (to se týká i případů se zasláním datové zprávy s elektronickým podpisem - elektronický podpis nenahrazuje ověření podpisu).
 • V případě, že klient žádá o výplatu naspořených prostředků na smlouvě nezletilého ještě ve vázací lhůtě, upozorňujeme, že tento právní úkon musí být následně odsouhlasen opatrovnickým soudem. Pokud je však smlouva po vázací lhůtě, postačí nám podpisy obou zákonných zástupců. Pokud klient sepíše žádost o výplatu prostředků ze stavebního spoření volnou formou je nutné nechat si úředně ověřit podpisy obou zákonných zástupců.
 • Odstoupením od smlouvy.
  Stavební spořitelna může od Smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

  Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení Účastníkovi, a to s účinky ke dni uzavření Smlouvy.

  • vyplývá-li to ze Zákona nebo jiného obecně závazného právního předpisu;
  • je-li to uvedeno ve VOP nebo ve Smlouvě o úvěru, jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné úvěrové podmínky Modré pyramidy;
  • bude-li Účastník identifikován jako osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb.;
  • vůči Účastníkovi je u soudu zahájeno insolvenční řízení či jiné řízení, které má obdobné právní účinky, nebo je na majetek Účastníka prohlášen úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb.;
  • je nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) týkající se majetku Účastníka a zůstatek na Účtu Účastníka je nulový nebo záporný.
 • Na základě dalších skutečností vyplývajících z právních předpisů, Smlouvy nebo VOP, které jsou její součástí.
  Zejména se jedná o následující skutečnosti:
  • přespoření cílové částky, kterou MP odmítla automaticky navýšit (viz výše),
  • splacení poskytnutého Úvěru ve Fázi PDÚ,
  • zánik MP jako právnické osoby,
  • úmrtí klienta (platí od 1. 1. 2014).
Přidělení cílové částky

V případě řádného spoření a splnění smluvních podmínek dojde ve smlouvě k přidělení cílové částky. Dle zákona o stavebním spoření je přidělení cílové částky možné nejdříve po uplynutí 2 let od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Další podmínky pro přidělení cílové částky jsou jednoznačně stanoveny ve smlouvě (jsou tedy klientovi známy ještě před sjednáním smlouvy).

U dříve sjednávaných tarifů (Trend, Optimal, Kredit, Profit) je pro přidělení třeba, aby byly naplněny následující podmínky uvedené ve smlouvě:

 • minimální dobu spoření,
 • minimální procento naspoření,
 • minimální Parametr ohodnocení.

Současný tarif Modré pyramidy – ALFA – je nastaven tak, že k přidělení cílové částky dochází již po 2 letech spoření a naspoření minimálně 25 % sjednané cílové částky. Přidělování cílové částky je tedy pro klienta naprosto transparentní a jednoduše dosažitelné.

Po přidělení cílové částky může klient nadále pokračovat ve spoření až do dosažení cílové částky nebo může přijmout přidělení cílové částky a zažádat o přidělený úvěr.

ÚVĚR ze stavebního spoření ve fázi Překlenovacího úvěru

Stavební spořitelna poskytuje tento úvěr klientům, kteří potřebují získat prostředky pro financování bytových potřeb dříve, než splní podmínky pro přidělení cílové částky a získání úvěru ze stavebního spoření ve fázi Přiděleného úvěru.

 • Je určen k překlenutí doby, než vznikne nárok na přidělený úvěr.
 • Až do přidělení platí klient úrok z celé cílové částky.
 • Lze využít na financování bytových potřeb v souladu se zákonem o stavebním spoření.
ÚVĚR ze stavebního spoření ve fázi Přiděleného úvěru

Slouží k financování bytových potřeb. Může být poskytnut do výše rozdílu mezi sjednanou cílovou částkou a zůstatkem účtu stavebního spoření a může být poskytnut po splnění stanovených podmínek.

 • Klient má garantovaný výhodný úrok úvěru po celou dobu jeho trvání
 • Bez zajištění až do výše 1 000 000 Kč.
 • Výše přiděleného úvěru = cílová částka – zůstatek stavebního spoření.
 • Lze využít na financování bytových potřeb v souladu se zákonem o stavební spoření.

Pozor, uzavřením přiděleného úvěru fáze spoření končí a klient už na smlouvu nedostává státní podporu. Pro její opětovné získání je nutno si co nejdříve založit novou smlouvu o stavebním spoření a ve spoření pokračovat.

Ukončení smlouvy nezletilých klientů

Na základě novely zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, která je účinná od 6. 4. 2016, se ukončení smlouvy o stavebním spoření pro nezletilého účastníka považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, pokud k němu dojde po uplynutí vázací doby smlouvy o stavebním spoření a zároveň s tímto úkonem vyjádří souhlas oba zákonní zástupci. Ve většině případů tak pro ukončení a výplatu prostředků ze smlouvy o stavebním spoření nezletilého účastníka postačí souhlas všech jeho zákonných zástupců.

Kdy je pro ukončení smlouvy nutný souhlas opatrovnického soudu

K ukončení smlouvy o stavebním spoření nezletilého účastníka se vyžaduje souhlas opatrovnického soudu:

 • při ukončení smlouvy o stavebním spoření nezletilého účastníka před vázací lhůtou,
 • nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci i po vázací lhůtě
 • v případě, že jeden nebo oba zákonní zástupci jsou v insolvenci

V ostatních případech stačí pro ukončení smlouvy souhlas všech zákonných zástupců nezletilého účastníka.

 • Sepsání výpovědi/Návrhu na ukončení dohodou
  • Zákonný zástupce (ZZ) klienta sepíše Výpověď/Návrh na ukončení dohodou. Výpověď/Návrh na ukončení dohodou může být podepsána jen jedním ze zákonných zástupců nezletilého klienta a podpis ověřen úředně nebo finančním poradcem Modré pyramidy na jakémkoli prodejním místě Modré pyramidy, případně zaměstnancem Komerční banky, a.s., na jakékoli její pobočce.
  • Výpověď/Návrh na ukončení dohodou lze předat osobně na prodejním místě Modré pyramidy, na jakékoli pobočce Komerční banky, a.s., nebo jej lze zaslat na adresu Modré pyramidy. 
 • Podání žádosti k opatrovnickému soudu
  • ZZ klienta vyplní a podepíše formulář Návrh na souhlas soudu s právním jednáním nezletilého. Vzor Návrhu na souhlas soudu s právním jednáním nezletilého ke stažení.
  •  
  • K podání je nutno doložit:
   1. Vyplněný Návrh na souhlas soudu s právním jednáním nezletilého (3 vyhotovení)
   2. Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření (kopie)
   3. Potvrzení o vzniku smlouvy o stavebním spoření (kopie)
   4. Návrh na provedení změny parametrů smlouvy o stavebním spoření (kopie) – dokládá se pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy o stavebním spoření došlo ke změně parametrů
   5. Přijetí návrhu na změnu smlouvy (kopie) – dokládá se pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy o stavebním spoření došlo ke změně parametrů
   6. Výpověď (kopie)/Návrh na ukončení dohodou (kopie)
   7. Poslední výpis z účtu klienta, který Modrá pyramida zaslala (aktuální stav účtu si může soud vyžádat v Modré pyramidě bezplatně, klient za poplatek dle platného Sazebníku úhrad)
  • Připravené dokumenty je třeba zaslat na adresu příslušného okresního/obvodního soudu podle místa trvalého bydliště nezletilého klienta. Informace o adrese soudu lze získat na www.justice.cz. Za podání návrhu ani za soudní řízení se nic neplatí. Dokumenty je možné doručit také osobně na podatelnu soudu.
 • Jednání soudu
 • Doručení rozhodnutí do Modré pyramidy
Postup při výpovědi smlouvy ze strany Modré pyramidy

V případě, že jste od Modré pyramidy obdrželi výpověď smlouvy o stavebním spoření vedené na nezletilého klienta, jsou v tomto dopise rovněž obsaženy i veškeré potřebné informace o následném postupu. Pokud si zvolíte způsob výplaty prostředků, k jejíž realizaci je zapotřebí doložit souhlas opatrovnického soudu, tak se tento souhlas prokazuje vyplněným potvrzením, které musí být opatřeno doložkou o nabytí právní moci.

Minimální měsíční vklad

Dle uzavřené smlouvy o stavebním spoření by měl klient na svůj účet stavebního spoření ukládat měsíčně částku ve výši minimálně 0,5 % z cílové částky (dále také CČ), což je tzv. minimální měsíční vklad. Tuto podmínku je možné plnit i formou jednorázových vkladů.

Je-li klient v prodlení s více než 6 minimálními měsíčními vklady, může Modrá pyramida příslušnou smlouvu o stavebním spoření vypovědět. V tomto případě zasíláme klientům dopis s informací o neplnění podmínky minimálního měsíčního vkladu spolu s vyčíslením požadovaného vkladu k doplacení a termínem, do kterého je nutné vklad uhradit, abychom nemuseli k vypovězení smlouvy přistoupit.

Výpočet vkladu k doplacení

Vklad k doplacení uvedený v příslušném dopise je vypočítán jako rozdíl sumy předepsaných vkladů klienta na smlouvu o stavebním spoření (0,5 % CČ/měsíc) za poslední 3 roky (tj. 36 měsíců zpětně) a sumy uskutečněných klientských vkladů za stejné období (tzn. Modrá pyramida požaduje doplacení vkladů klienta za poslední 3 roky - nikoli za celou dobu trvání smlouvy). V případě, že před 3 lety byla smlouva v přeplatku (tzn. klient v předešlém období na smlouvu spořil více, než bylo smluvně nezbytné), je tento přeplatek ve výpočtu vkladu k doplacení zohledněn.

Příklad:

 • Smlouva byla sjednána a uzavřena s CČ ve výši 150 000 Kč a doposud nebyla změněna.
 • Minimální měsíční vklad činí 750 Kč.
 • Min. předepsaná výše vkladů klienta za poslední 3 roky činí: 27 000 Kč (36 měsíců * 750 Kč).
 • Vklady klienta za poslední 3 roky: 12 000 Kč.
 • Vklad k doplacení: 15 000 Kč (27 000 Kč – 12 000 Kč).

U smluv, které již byly z důvodu nespoření osloveny ze strany Modré pyramidy v předešlých letech (a na smlouvy byl tehdy vklad k doplacení uhrazen) a nyní podmínku spoření opět neplní, je aktuálně požadovaný nedoplatek vypočítán jako rozdíl sumy předepsaných vkladů klienta za období od data posledně vyčísleného nedoplatku do současnosti a sumy uskutečněných klientských vkladů za stejné období.

Příklad:

 • Klient, který je nyní osloven s vyčíslením vkladu k doplacení k 2/2018, byl ve stejné věci osloven již v roce 2016, kdy mu byl vklad k doplacení k 2/2016 vyčíslen na 11 000 Kč.
 • Smlouva má CČ ve výši 100 000 Kč, která nebyla měněna (tzn. minimální měsíční vklad 500 Kč).
 • Min. předepsaná výše vkladů klienta za aktuálně požadované období (3/2016 až 2/2018, tzn. 24 měsíců) se zahrnutím dřívějšího vkladu k doplacení činí: 23 000 Kč (24*500 + dřívější nedoplatek 11 000 Kč).
 • Vklady klienta za požadované období (k 28. 2. 2018): 14 000 Kč (úhrada předešlého vkladu k doplacení + 3 000 Kč).
 • Vklad k doplacení k 2/2018: 9 000 Kč (23 000 Kč – 14 000 Kč).