Stížnosti, reklamace, oznámení a řešení sporů

Služby nejvyšší kvality

Modrá pyramida neustále usiluje o poskytování služeb nejvyšší kvality.

 

Nastane-li však přesto situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými produkty nebo službami či plněním povinností Modré pyramidy vyplývajících z platných právních předpisů, či s chováním jednotlivých zaměstnanců nebo poradců Modré pyramidy, jsme připraveni se vaší případnou stížností vážně zabývat. Vaší stížnost či reklamaci přijme kterýkoli pracovník Modré pyramidy nejlépe však:

 • na adrese kanceláře Modré pyramidy, kde máte sepsaný návrh na uzavření smlouvy
 • na klientské informační lince Modré pyramidy 210 220 230
 • na e-mailové adrese info@modrapyramida.cz

Pokud podáte stížnost či reklamaci osobně, je možné vyhotovit zápis z jednání, jehož kopii vám samozřejmě poskytneme.

Jestliže nejste spokojeni s řešením, obraťte se, prosím, písemně přímo na centrálu Modré pyramidy, Tým řešení klientských podání, Bělehradská 128, Praha 2.

Kontaktní údaje Modré pyramidy

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s
Tým řešení klientských podání
Bělehradská 128/222
120 21 Praha 2

Pokud nejste spokojeni s řešením ze strany týmu řešení klientských podání, můžete se obrátit na ředitele společnosti.

V případě, že nesouhlasíte s řešením vaší stížnosti či reklamace ani týmem řešení klientských podání a ředitelem společnosti, máte možnost písemně kontaktovat nezávislého ombudsmana, a to v souladu s Chartou ombudsmana.

Ombudsman KB

Řeší podněty našich klientů (včetně Komerční banky, a.s. se sídlem na Slovensku) a klientů některých dalších společností, které jsou součástí skupiny Komerční banky a Société Générale v České republice.

Jedná se o:

 • Komerční pojišťovnu, a.s.
 • Modrou pyramidu stavební spořitelnu, a.s.
 • KB Penzijní společnost, a.s.
 • ESSOX s.r.o.
 • Factoring KB, a.s.
 • SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Činnost ombudsmana se řídí a je vymezena Chartou ombudsmana. Na ombudsmana se mohou obrátit klienti v případě nespokojenosti s řešením své stížnosti nebo reklamace ve druhé instanci (v případě klientů KB útvar Kvality a zákaznické zkušenosti). Rozhodnutí ombudsmana není pro žádnou ze stran právně závazné, nicméně v rámci smírčí procedury se společnosti skupiny Komerční banky zavazují jej respektovat.

 

Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. je odbornicí v oboru finančního, daňového a pojišťovacího práva. Od roku 1975 působí na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě a v současné době zastává funkci vedoucí katedry finančního práva a finanční vědy.

V letech 1999 až 2006 byla členkou Legislativní rady vlády ČR. V současnosti je členkou vědecké rady Univerzity Karlovy, Právnické fakulty, členkou vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity, členkou rady Národního technického muzea v Praze, členkou rozkladové komise České národní banky, členkou Etického výboru České asociace pojišťoven, členkou Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem, rozhodkyní a emeritní předsedkyní Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a místopředsedkyní Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

Jako ocenění za její celoživotní dílo v oboru finančního práva a finanční vědy a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost jí v roce 2020 udělil rektor Univerzity Karlovy stříbrnou medaili Univerzity Karlovy.​

 

Jak kontaktovat ombudsmana:

 

 • Poštou na adresu:

  Ombudsman
  nám. Junkových 2772/1
  155 00 Praha 5 – Stodůlky

 • E-mailem na adresu:
  ombudsman@kb.cz
Finanční arbitr

Případně můžete kontaktovat finančního arbitra. Jedná se o správní orgán pro tzv. mimosoudní řešení sporů, které se týkají platebního styku (např. provádění převodů peněžních prostředků, opravného zúčtování, inkasní formy placení nebo užívání elektronických platebních prostředků), spotřebitelských úvěrů, investičních služeb a životního pojištění. Finanční arbitr bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele). Spotřebitel může předložit případný spor finančnímu arbitrovi k mimosoudnímu řešení sporu. Pravomoc a působnost finančního arbitra je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz.

Kontaktní údaje Finanční arbitr ČR

Finanční arbitr ČR
Legerova 69
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 094
Fax: +420 257 042 089
E-mail: arbitr@finarbitr.cz

Česká obchodní inspekce
Návrh na mimosoudní řešení sporu týkajícího se doplňkového penzijního spoření nebo neživotního pojištění můžete podat na Českou obchodní inspekci.
Kontaktní údaje České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 703 404
Web: www.coi.cz

Kontaktní údaje České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 703 404
Web: www.coi.cz

Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven

K řešení spotřebitelských sporů týkajících se některých typů neživotního pojištění je pověřena Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven. Ombudsman může řešení sporu zahájit na základě řádně podaného návrhu ze strany spotřebitele. Více informací na www.ombudsmancap.cz.

Česká národní banka

V záležitostech týkajících se dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik, dodržování zákazu diskriminace spotřebitele, dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení a dodržování povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku, můžete své podněty, upozornění nebo stížnosti zasílat na Českou národní banku, která dohlíží nad dodržováním výše uvedených povinností. Česká národní banka však nerozhoduje o předmětu sporu, podáním se zabývá výhradně z toho hlediska, zdali byla dodržena pravidla jí dohlížených právních předpisů.

Kontaktní údaje České národní banky

Samostatný odbor ochrany spotřebitele
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Tel: +420 224 414 359 (2887)
Fax: +420 224 412 261
E-mail: spotrebitel@cnb.cz

Možnost řešení sporů online

Další možnost řešení spotřebitelských sporů najdete na internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (platforma pro řešení sporů online)

Whistleblowing

Při našem podnikání dodržujeme etické zásady a právní normy a ke svým obchodním partnerům i zákazníkům přistupujeme s respektem. V případě jejich porušení je možné podat oznámení formou Whistleblowingu (oznámení o možném protiprávním jednání), kde zaručujeme oznamujícímu naprostou anonymitu a důvěrnost. Pro podání Whistleblowingu můžete využít tuto e-mailovou adresu whistleblowing@mpss.cz nebo https://report.whistleb.com/cs/mpss (vnitřní oznamovací systém Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.) nebo se můžete přímo obrátit na příslušné osoby odpovídající za řešení Whistleblowing oznámení, a to na:

Naši odpověď Vám zašleme na e-mailovou adresu, ze které nám byl podnět doručen.

Mimo prostředí Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., můžete rovněž Whistleblowing oznámení podat na Ministerstvo spravedlnosti České republiky, jakožto na veřejný orgán pověřený k řešení Whistleblowing oznámení.