Stížnosti a reklamace

Služby nejvyšší kvality

Modrá pyramida neustále usiluje o poskytování služeb nejvyšší kvality.

 

Nastane-li však přesto situace, kdy nejste spokojeni s nabízenými produkty nebo službami či plněním povinností Modré pyramidy vyplývajících z platných právních předpisů, či s chováním jednotlivých zaměstnanců nebo poradců Modré pyramidy, jsme připraveni se vaší případnou stížností vážně zabývat. Vaší stížnost či reklamaci přijme kterýkoli pracovník Modré pyramidy nejlépe však:

  • na adrese kanceláře Modré pyramidy, kde máte sepsaný návrh na uzavření smlouvy
  • na klientské informační lince Modré pyramidy 210 220 230
  • na e-mailové adrese info@modrapyramida.cz

Pokud podáte stížnost či reklamaci osobně, je možné vyhotovit zápis z jednání, jehož kopii vám samozřejmě poskytneme.

Jestliže nejste spokojeni s řešením, obraťte se, prosím, písemně přímo na centrálu Modré pyramidy, Tým řešení klientských podání, Bělehradská 128, Praha 2.

Kontaktní údaje Modré pyramidy

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s
Tým řešení klientských podání
Bělehradská 128/222
120 21 Praha 2

Pokud nejste spokojeni s řešením ze strany týmu řešení klientských podání, můžete se obrátit na ředitele společnosti.

V případě, že nesouhlasíte s řešením vaší stížnosti či reklamace ani týmem řešení klientských podání a ředitelem společnosti, máte možnost písemně kontaktovat nezávislého ombudsmana, a to v souladu s Chartou ombudsmana.

Kontaktní údaje Ombudsmana KB

Ombudsman
Zákaznická zkušenost
Náměstí Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 - Stodůlky
E-mail: ombudsman@kb.cz

Finanční arbitr

Případně můžete kontaktovat finančního arbitra. Jedná se o správní orgán pro tzv. mimosoudní vyrovnávání sporů, které se týkají platebního styku (např. provádění převodů peněžních prostředků, opravného zúčtování, inkasní formy placení nebo užívání elektronických platebních prostředků).

Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb. je Modrá pyramida povinna informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze vztahů mezi spotřebitelem a Modrou pyramidou v oblasti finančních služeb (smlouvy o úvěru, smlouvy o stavebním spoření) je od 1. 2. 2016 finanční arbitr.

Finanční arbitr je mimosoudní orgán řešení sporů, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele). Spotřebitel může předložit případný spor finančnímu arbitrovi k mimosoudnímu řešení sporu.

Pravomoc a působnost finančního arbitra je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Více informací naleznete na internetových stránkách www.finarbitr.cz.

Kontaktní údaje Finanční arbitr ČR

Finanční arbitr ČR
Legerova 69
110 00 Praha 1
Tel.: +420 257 042 094
Fax: +420 257 042 089
E-mail: arbitr@finarbitr.cz

Česká národní banka

V záležitostech týkajících se dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik, dodržování zákazu diskriminace spotřebitele, dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení a dodržování povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání smluv o finančních službách uzavíraných na dálku, můžete své podněty, upozornění nebo stížnosti zasílat na Českou národní banku, která dohlíží nad dodržováním výše uvedených povinností. Česká národní banka však nerozhoduje o předmětu sporu, podáním se zabývá výhradně z toho hlediska, zdali byla dodržena pravidla jí dohlížených právních předpisů.

Kontaktní údaje České národní banky

Samostatný odbor ochrany spotřebitele
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Tel: +420 224 414 359 (2887)
Fax: +420 224 412 261
E-mail: spotrebitel@cnb.cz