Informační povinnost

Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s.

I. Informační povinnost MP před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci

 

1) Obchodní firma:

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.,
IČ: 601 92 852,
Sídlo: Bělehradská 128, č.p. 222, 120 21 Praha 2
Zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2281,
Telefon: 222 824 777 (infolinka)
Fax: 222 824 113
E-mail: info@modrapyramida.cz

Orgán dohledu:

Česká národní banka,
IČ: 481 36 450
Sídlo: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Adresa podatelny: Senovážná 3, 115 03 Praha 1
Telefon: 224 411 111
Fax: 224 411 404

2) Informace jsou poskytovány v českém jazyce.

3) Podle ustanovení § 79 ZPS MP dále

 • Poskytuje informaci o jedinečném identifikátoru, (jeho poskytnutí je podmínkou provedení platebního příkazu), kterým je číslo účtu a kód banky,
 • zajistí, aby peněžní prostředky byly připsány na účet příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po dni přijetí platebního příkazu. MP připíše peněžní prostředky na účet klienta neprodleně poté, kdy jsou připsány na účet MP v zúčtovacím centru ČNB,
 • poskytuje tuto službu bez poplatku,
 • provádí platební styk pouze v CZK.
 • Další informace:
  MP provádí jednorázové platební transakce, zejména:
  • vklad na účet stavebního spoření
  • výplatu vkladu stavebního spoření
  • výplata vkladu v případě tzv. přijetí přidělení, tj. poté, kdy klientovi vznikl nárok na úvěr ze stavebního spoření a on přijal toto přidělení
  • výplatu úvěru
  • realizaci exekuce na účet stavebního spoření klienta
  • výplatu státní podpory po ukončení smlouvy o stavebním spoření klienta

4) Údaj o okamžiku přijetí platebního příkazu podle ustanovení § 104 ZPS

Okamžikem přijetí platebního příkazu je okamžik, kdy MP obdrží platební příkaz od klienta nebo z podnětu příjemce (např. při exekuci).
Jestliže se MP s klientem dohodla, že provedení platební transakce započne v určitý okamžik, kdy budou splněny určité podmínky nebo na konci určitého období, tzv. odložená splatnost (např. v případě výpovědi smlouvy o stavebním spoření), považuje se za okamžik přijetí takto určený okamžik.

5) Forma a postup předání souhlasu s provedením platební transakce a odvolání takového souhlasu podle ustanovení § 106 ZPS

V podmínkách MP klient předkládá souhlas s provedením platební transakce formou písemného, jím podepsaného dokumentu, podpis klienta na tomto dokumentu musí být úředně ověřen nebo autorizován oprávněným obchodním místem MP.
Klient není oprávněn odvolat platební příkaz po okamžiku jeho přijetí MP. V případě odložené splatnosti platebního příkazu může klient odvolat platební příkaz do skončení pracovního dne předcházejícího okamžiku přijetí platebního příkazu.

6) Informace podle ustanovení § 83 ZPS

 • Údaj o prostředcích komunikace mezi stranami a o technických požadavcích na vybavení uživatele k této komunikaci MP komunikuje s uživateli písemně, prostřednictvím telefonu, faxu a e-mailu, příslušné údaje o spojení s MP jsou uvedeny v bodě 1) této informace.
 • Údaj o způsobu a lhůtách poskytování nebo zpřístupňování informací MP zpřístupňuje předsmluvní informace na svých webových stránkách, které jsou trvale přístupné na www.modrapyramida.cz.

7) Informace podle ustanovení § 84 ZPS

Právní režim jednorázové platební transakce se řídí českým právem.
K rozhodnutí sporu jsou příslušné soudy, jejichž příslušnost je dána občanským soudním řádem, tj. zákonem č. 99/1963 Sb. v platném znění.

Spory z jednorázové platební transakce lze řešit mimosoudně u:

 • Finančního arbitra České republiky,
 • se sídlem Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1,
 • Telefon: 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz,
 • ID datové schránky: qr9ab9x

Stížnost na postup MP je možno podat u České národní banky, jejíž adresa je uvedena v bodě 1) této informace.

8) Informace podle ustanovení § 85 ZPS o povinnostech a odpovědnosti

 • Klient je odpovědný za to, že jeho příkazy adresované MP obsahují pouze pravdivé údaje a jsou v souladu s právními předpisy a příslušnou smlouvou.
 • MP je oprávněna a povinna v souvislosti s plněním povinností podle právních předpisů odmítnout nebo odložit splnění příkazu klienta, jehož splnění by mohlo být v rozporu s právními předpisy nebo rozhodnutími mezinárodních organizací či jiných států. Klient tímto bere na vědomí, že platba může být vrácena nebo zadržena i jinou bankou, která příkaz vyhodnotí jako neakceptovatelný a odmítne jej z podobných důvodů provést.
 • Klient je odpovědný za správné a úplné uvedení údajů potřebných k provedení platební transakce a je rovněž odpovědný za ochranu svých personalizovaných bezpečnostních prvků (tj. zejména podpis klienta). MP provede transakci v souladu s pokyny klienta.
 • MP nese odpovědnost za provedení platební transakce v rozporu s příkazem klienta dle příslušných ustanovení ZPS (§ 117 a následující ZPS).

II. Informační povinnosti MP po přijetí platebního příkazu podle ustanovení § 86 ZPS

 

MP poskytne nebo zpřístupní klientovi následující informace:

 • údaj umožňující klientovi identifikovat platební transakci, a pokud to připadá v úvahu, také údaje o příjemci,
 • částku platební transakce v měně použité v platebním příkazu MP,
 • údaje o platbě, kterou je klient povinen zaplatit MP za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,
 • MP poskytuje službu bez poplatku
 • datum přijetí platebního příkazu.

Informace ke konkrétní jednorázové platební transakci klienta budou klientovi poskytnuty na infolince MP:

Telefon: infolinka 222 824 777
E-mail: info@modrapyramida.cz

III. Informační povinnosti MP po provedení jednorázové platební transakce podle ustanovení § 87 ZPS

 

MP poskytne nebo zpřístupní klientovi následující informace:

 • údaj umožňující klientovi identifikovat jednorázovou platební transakci, a pokud to připadá v úvahu, také údaje o příjemci,
 • částku platební transakce v měně, v níž jsou peněžní prostředky dány k dispozici klientovi,
 • údaje o platbě, kterou je klient povinen zaplatit MP za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,
 • MP poskytuje službu bez poplatku
 • den valuty částky připsané na účet.

Informace ke konkrétní jednorázové platební transakci klienta budou klientovi poskytnuty na Infolince MP:

Telefon: infolinka 222 824 777
E-mail: info@modrapyramida.cz