800 101 554

Zkušební řád

V případě zájmu o zkoušku pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele kontaktujte:

Lenka Samcová
Oddělení podpory řízení sítě
Tým metodiky a smluvních vztahů

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
Bělehradská 128, č.p.222
120 21 Praha 2

Tel: 222 824 306
Email: Lenka.Samcova@mpss.cz

Zkušební řád Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.

pro odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele
(dále jen „zkušební řád“)

Čl. 1 - Základní ustanovení

1. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 2, Bělehradská 128, č.p. 222, PSČ 120 21, IČ: 60192852, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2281 patří mezi subjekty oprávněné k poskytování vzdělávacích programů a odborných zkoušek pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, v platném znění, (dále jen „zákon“) a vyhlášky 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, v platném znění, (dále jen „vyhláška“) ve znění vyhlášky č. 40/2006 Sb.

2. Zkušební řád upravuje způsob složení a rozsah odborné zkoušky podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele (dále jen „uchazeč“) a podmínky, za kterých lze tyto zkoušky vykonat.

3. Zkušební řád je závazný pro uchazeče, kteří se přihlásili k odborné zkoušce v Modré pyramidě stavební spořitelně, a.s., i pro všechny členy zkušebních komisí a organizátory odborných zkoušek Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.

Čl. 2 - Zkušební komise

1. Zkušební komise je vždy minimálně dvoučlenná. Pokud je počet přítomných členů komise z jakéhokoliv důvodu sudý, pak při rovnosti hlasů je rozhodující slovo předsedy komise.

2. Členy zkušebních komisí jmenuje podle aktuální potřeby ředitel zodpovědný za distribuci, tj. obchodní ředitel Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. Aktuální seznam členů komise je uveden v příloze č. 1 zkušebního řádu.

3. Jednání komise řídí předseda komise nebo jím pověřený další člen komise. Za průběh zkoušky a veškerou činnost komise však vždy odpovídá předseda komise.

Čl. 3 - Odborná zkouška

1. Odbornou zkouškou (dále jen „zkouška“) se prověřují znalosti uchazeče nejméně v rozsahu odborného minima znalostí pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti stanoveného zákonem a vyhláškou. Účelem zkoušek je tedy stanovit, zda uchazeč splňuje odbornou způsobilost k výkonu činnosti pojišťovacího zprostředkovatele.

2. Absolvováním zkoušky lze získat základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.

3. Uchazeč, který absolvuje samostudium, prezenční doškolovací kurz, má právo se zúčastnit odborné zkoušky jako závěrečného testu k ověření znalostí v rozsahu stanoveném v úředním sdělení ČNB pro doškolovací kurz. Pro tento závěrečný test se postupuje obdobně dle tohoto zkušebního řádu.

Čl. 4 - Náplň a náležitosti zkoušky

1. Zkouška pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti se skládá v Modré pyramidě stavební spořitelně, a.s.

2. Zkouška musí splňovat následující kritéria stanovená vyhláškou:

 • zkouška odpovídá minimu odborných znalostí pro základní kvalifikační stupeň stanovený vyhláškou, resp. Úředním sdělením pro doškolovací kurz základního kvalifikačního stupně,
 • zkouška se skládá z písemné a ústní části,
 • uchazeč, který správně odpověděl minimálně 80 % otázek písemného testu, u zkoušky uspěl a nepodrobuje se její ústní části. Uchazeč, který správně odpověděl minimálně 60 % otázek písemného testu, ale méně než 80 % otázek písemného testu, se podrobuje ústní části, na základě jejíhož výsledku buď celkově uspěl, nebo neuspěl. Uchazeč, který správně odpověděl méně než 60 % otázek písemného testu, ve zkoušce neuspěl a nepodrobuje se ústní části,
 • zkoušku lze v kterémkoli následujícím termínu opakovat.

3. Uchazeč je povinen se dostavit ke zkoušce včas. Při skládání odborné zkoušky se musí připravovat a odpovídat zcela samostatně, bez pomoci druhé osoby. Není mu povoleno zejména komunikovat s dalšími osobami a rušit je, vzdalovat se ze zkušební místnosti v průběhu písemné i ústní části zkoušky, používat mobilní telefon a jakékoliv další pomůcky. Po upozornění na nedodržování těchto zásad členem zkušební komise a jejich opakovaném porušení, může být uchazeč členem zkušební komise ze zkoušky vyloučen. V takovém případě je povinen se ze zkušební místnosti vzdálit a vyčkat na rozhodnutí zkušební komise.

4. Uchazeč má právo kdykoliv od zkoušky odstoupit. Pokud se tak rozhodne, oznámí tuto skutečnost zkušební komisi a je povinen opustit zkušební místo.

5. Zkušební komise může uchazeče ze zkoušky vyloučit za nevhodné chování během zkoušky nebo za závažné porušení zkušebního řádu. Uchazeč vyloučený od zkoušky je povinen opustit zkušební místo.

6. Uchazeč, který byl ze zkoušky vyloučen nebo v průběhu zkoušky odstoupil, není hodnocen.

7. O konečném výsledku zkoušky (zda ji uchazeč složil nebo nesložil) se komise usnáší hlasováním, o němž se pořizuje písemný záznam.

Čl. 5 - Písemná část zkoušky

A. odborné zkoušky pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

1. Písemnou část zkoušky tvoří zkušební tištěný test, který se skládá z 50 otázek a tří odpovědí na každou otázku, z nichž pouze jedna je správná. Pořadí odpovědí na danou otázku může být v jednotlivých testech měněno. Otázky jsou náhodně generovány z celkového souboru otázek. Každý test je generován reprezentativně tak, aby každý tematický okruh odborného minima znalostí podle přílohy č. 3 vyhlášky byl zastoupen v přiměřeném rozsahu. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. V souladu s přílohou č. 3 vyhlášky je vytvořen vždy jedinečný test pro pojišťovací zprostředkovatele. Není vytvořen jedinečný test pro samostatné likvidátory pojistných událostí.

2. Každý zkušební test musí obsahovat takový údaj, podle kterého lze zpětně jednoznačně identifikovat uchazeče, datum, čas a místo konání zkoušky, číslo testu a číslo protokolu.

3. Vypracovaný zkušební test je opatřen podpisem uchazeče a předsedy zkušební komise nebo jím pověřeného člena zkušební komise.

4. Na vypracování testu má zkoušený limit 90 minut. Uchazečům, kteří mají dyslektické potíže a prokáží se zkušební komisi před vykonáním zkoušky lékařským potvrzením, lze limit prodloužit o 30 minut.

5. Uchazeč je oprávněn odevzdat zkušební komisi písemný zkušební test před vypršením časového limitu.

B. závěrečného testu doškolovacího kurzu

1. Závěrečný test doškolovacího kurzu tvoří zkušební tištěný test, který se skládá z 50 otázek a tří odpovědí na každou otázku, z nichž pouze jedna je správná. Pořadí odpovědí na danou otázku může být v jednotlivých testech měněno. Otázky jsou náhodně generovány z celkového souboru otázek. Každý test je generován reprezentativně tak, aby každý tematický okruh doškolovacího kurzu podle přílohy č. 3 vyhlášky byl zastoupen v přiměřeném rozsahu. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. V souladu s přílohou č. 3 vyhlášky je vytvořen vždy jedinečný test pro pojišťovací zprostředkovatele. Není vytvořen jedinečný test pro samostatné likvidátory pojistných událostí.

2. Každý zkušební test musí obsahovat takový údaj, podle kterého lze zpětně jednoznačně identifikovat uchazeče, datum, čas a místo konání zkoušky, číslo testu a číslo protokolu.

3. Na vypracování testu má zkoušený limit 90 minut. Uchazečům, kteří mají dyslektické potíže a prokáží se zkušební komisi před vykonáním zkoušky lékařským potvrzením, lze limit prodloužit o 30 minut.

4. Uchazeč je oprávněn odevzdat zkušební komisi zkušební test před vypršením časového limitu.

Čl. 6 - Ústní část zkoušky

1. Ústní část zkoušky se skládá samostatně před zkušební komisí Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. a následuje po vyhlášení výsledků písemného testu.

2. Uchazeč obdrží minimálně 2 z chybně zodpovězených nebo vůbec nezodpovězených otázek písemného testu. Čísla otázek musí být uvedena ve formuláři Seznam uchazečů a výsledky zkoušky odborné způsobilosti.

3. Zkušební komise poskytne zkoušenému 15 minut na přípravu, resp. 30 minut pro dyslektiky.

4. Zkušební komise je oprávněna klást doplňující otázky, na něž uchazeči není poskytnuta doba na přípravu.

5. O výsledku ústní zkoušky rozhodne zkušební komise na základě hlasování svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Čl. 7 - Protokol o průběhu zkoušky

1. O průběhu a výsledcích zkoušek daného termínu se vede písemný protokol (zvlášť protokol pro odborné zkoušky a zvlášť protokol o absolvování testu doškolovacího kursu).

A. Protokol o odborné zkoušce

Protokol obsahuje:

 • číslo protokolu,
 • datum, čas a místo konání zkoušek,
 • složení zkušební komise,
 • celkové zhodnocení zkoušek,
 • podpisy všech členů komise.

Přílohami protokolu jsou:

 • přihláška k odborné zkoušce pojišťovacího zprostředkovatele pro základní kvalifikační stupeň odborné způsobilosti ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. všech uchazečů,
 • seznam uchazečů a výsledky zkoušky odborné způsobilosti,
 • vypracovaná písemná část zkoušky všech uchazečů, opatřená podpisem uchazeče, předsedy a minimálně jednoho člena zkušební komise,
 • vyhodnocení písemné části zkoušky všech uchazečů,
 • kopie osvědčení o základním kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele (dále jen „osvědčení“).

B. Protokol o absolvování testu doškolovacího kurzu

Protokol obsahuje:

 • číslo protokolu,
 • datum konání závěrečného testu,
 • identifikaci uchazeče,
 • identifikaci zkušebního komisaře nebo pověřené osoby společnosti žadatele o tento typ testu,
 • výsledek písemné části závěrečného testu,
 • mimořádné okolnosti průběhu závěrečného testu,
 • podpis zkušebního komisaře, nebo jím pověřené osoby.

Přílohami protokolu jsou:

 • vypracovaná písemná část závěrečného testu opatřená podpisem uchazeče,
 • Vyhodnocení písemné části zkoušky uchazeče,
 • kopie dokladu o absolvování doškolovacího kurzu.

2. Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. archivuje protokol po dobu 10 let.

Čl. 8 - Osvědčení

1. Osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky / doklad o absolvování doškolovacího kurzu (dále společně „osvědčení“) má náležitosti uvedené ve vyhlášce.

2. Osvědčení je opatřeno razítkem Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. a podpisem předsedy zkušební komise.

3. Osvědčení se vydává v jednom originálu. Tento originál obdrží uchazeč, který složil zkoušku, a to buď na místě, nebo se uchazeč se zkušební komisí na způsobu a termínu předání dohodnou (osobní vyzvednutí na určeném místě, zaslání doporučeně poštou apod.). Kopie Osvědčení je součástí písemného protokolu.

Čl. 9 - Ostatní ustanovení

1. Podmínkou účasti v odborné zkoušce u Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. je podání přihlášky na vyhlášený zkušební termín.

2. Před konáním zkoušky je uchazeč povinen zaplatit Modré pyramidě stavební spořitelně, a.s. stanovenou úhradu a před konáním zkoušky předložit doklad o zaplacení stanovené úhrady na účet Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. Uchazeči, který je ze zkoušky vyloučen, nebo se ke zkoušce nedostavil bez řádné omluvy před termínem jejího konání, se úhrada nevrací, může však zkoušku opakovat v kterémkoliv dalším volném termínu. U uchazeče, který se ke zkoušce nedostavil a omluvil se před jejím konáním, lze úhradu převést na následující zkušební termín (ustanovení tohoto bodu Zkušebního řádu se netýká distribuční sítě Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.).

3. Ostatní náležitosti zkoušky jsou v kompetenci Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., která vydá uchazeči na základě jeho žádosti organizační pokyny ke zkoušce a dále metodické pokyny pro svou distribuční síť v rámci Redakčního systému Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.

4. Pokud uchazeč nesouhlasí s rozhodnutím zkušební komise ohledně vyloučení ze zkoušky nebo proti oznámení o tom, že u zkoušky neprospěl, může uchazeč podat odůvodněnou stížnost, resp. odůvodněnou žádost o přezkoumání může zaslat písemné odvolání vedení odboru distribuce Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., do jejího sídla. K posouzení stížnosti nebo žádosti o přezkoumání je Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. se vyjádřit a odpovědět stěžovateli písemně do 30 dnů od doručení jeho stížnosti, resp. žádosti do jejího sídla.

Zkušební řád Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1. 11. 2014.

Dalibor Dražan
obchodní ředitel

Příloha č. 1 Zkušebního řádu

Seznam členů zkušební komise Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s.
platný od 1. 11. 2014

Zaměstnanci na pozici

 • vedoucí oddělení podpory řízení sítě
 • vedoucí týmu metodiky a smluvních vztahů
 • vedoucí týmu motivací a analýz
 • odborný asistent (odboru distribuce)
 • projektový koordinátor
 • specialista analýz obchodů

Zaměstnanci

 • Finanční akademie
 • týmu metodiky a smluvních vztahů
 • týmu motivací a analýz
 • týmu podpory interní sítě

V Praze dne 1. 11. 2014

Dalibor Dražan
obchodní ředitel

Příloha: PDF icon Zkušební řád MPSS

Nahoru

Volejte 800 101 554

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.