Hlavní strana > Pro klienty > Vybrané smluvní podmínky > Všeobecné úvěrové podmínky

Všeobecné úvěrové podmínky

Článek 1 – Úvodní ustanovení

 1. Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2281 (dále jen „MPSS“) poskytuje úvěry účastníkům stavebního spoření nebo jiným osobám (dále jen „Klient“) podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, v platném znění (dále jen „Zákon“), podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“), a podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZÚS“) na základě uzavřené písemné smlouvy o úvěru (dále jen „Úvěr“ a „Smlouva o úvěru“).
 2. Úvěr může být poskytnut pouze při splnění podmínek Zákona, ZÚS, ujednaných smluvních podmínek, Všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. (dále jen „VOP"), Všeobecných úvěrových podmínek Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. (dále jen „VÚP") za předpokladu prokázání jeho účelovosti, návratnosti a požadovaného zajištění.
 3. Úvěr poskytnutý na základě Smlouvy o úvěru má zpravidla dvě fáze, a to fázi překlenovacího (dále jen „Fáze PKÚ“) a přiděleného úvěru (dále jen „Fáze PDÚ"). Pokud jsou splněny podmínky stanovené Zákonem a smluvní dokumentací, lze Úvěr čerpat pouze ve Fázi PDÚ.
 4. Tyto VÚP se vztahují i na osobu, která uzavřela Smlouvu o úvěru jako spoludlužník vedle Klienta nebo ke Smlouvě o úvěru přistoupila po jejím uzavření jako spoludlužník Klienta (dále jen „Spoludlužník"), bez ohledu na to, je-li Spoludlužník účastníkem smlouvy o stavebním spoření. Klient a Spoludlužník jsou dále rovněž pro účely těchto VÚP označováni jako „Dlužnická strana“.
 5. Klient, Spoludlužník, jakákoli osoba poskytující zajištění Úvěru a jiné osoby zúčastněné na Úvěru jsou dále rovněž
 6. pro účely těchto VÚP označeny jako „Účastníci smlouvy o úvěru".

Článek 2 – Předpoklady poskytnutí Úvěru

 1. Podmínkou poskytnutí Úvěru ve Fázi PKÚ je uzavření smlouvy o stavebním spoření a zůstatek na účtu stavebního spoření Klienta dosahující předepsané výše dle podmínek stanovených MPSS v době uzavření Smlouvy o úvěru. Podmínkou poskytnutí Úvěru ve Fázi PKÚ je i zřízení zástavního práva ve prospěch MPSS k pohledávce Klienta na výplatu zůstatku na účtu stavebního spoření Klienta, a to včetně budoucích přírůstků na tomto účtu.
 2. Na jednu smlouvu o stavebním spoření lze poskytnout pouze jeden Úvěr ve Fázi PKÚ, který nesmí přesáhnout výši cílové částky.
 3. Smlouvou o úvěru se MPSS zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr na sjednaný účel v dohodnuté výši a čase. Klient se zavazuje použít poskytnutý Úvěr na dohodnutý účel a splatit Úvěr v dohodnutých splátkách včetně sjednaných úroků a úhrad. Klient musí před začátkem čerpání prokázat splnění zákonných a smluvních podmínek.
 4. Na poskytnutí Úvěru ve Fázi PKÚ není právní nárok.

Článek 3 – Zajištění

 1. K zajištění Úvěru může MPSS požadovat zajišťovací prostředky v souladu s platnými právními předpisy, a to vždy ve formě a rozsahu přijatelném pro MPSS.
 2. MPSS si vyhrazuje právo v odůvodněných případech nechat provést na náklady Klienta nové vyhodnocení rizik spojených s nemovitostí, která je nebo má být předmětem zajištění Úvěru poskytnutého MPSS.
 3. Klient se zavazuje, že náklady související se vznikem, změnou či zánikem Smlouvy o úvěru a zajištění ponese sám (zejména poplatky za vklad či výmaz zástavního práva k nemovitosti, náklady na pořízení notářského zápisu, náklady spojené s úřední úschovou apod.).
 4. Předpokladem pro čerpání Úvěru je zejména prokázání schopnosti Klienta hradit ze svých trvale dosažitelných příjmů dluhy vyplývající ze Smlouvy o úvěru. Obdobně postupuje MPSS při akceptaci navržených Spoludlužníků a ručitelů.
 5. Dlužnická strana se zavazuje, že ani Dlužnická strana ani případná jiná osoba poskytující zajištění:
  • předmět zajištění sloužící k zajištění dluhů Klienta a Spoludlužníka vůči MPSS ze Smlouvy o úvěru nepřevede, nepostoupí, nezcizí, nezatíží jej a neumožní jeho zatížení jakýmkoliv věcným (zejména zástavním) právem ve prospěch třetí osoby, a to až do úplného splacení všech dluhů Dlužnické strany; a
  • předmět zajištění nevyčlení do svěřenského fondu ani jej neposkytne jako jistotu ve prospěch osoby rozdílné od MPSS bez předchozího písemného souhlasu MPSS k zajištění dluhů Klienta a Spoludlužníka vůči MPSS takový předmět zajištění až do úplného splacení všech dluhů Klienta a Spoludlužníka a splnění všech ostatních povinností Klienta a Spoludlužníka podle Smlouvy o úvěru nepřevede, nepostoupí, nezcizí ani jinak neumožní nabytí jakéhokoliv věcného práva (zejména zástavního práva) k němu třetí osobě ani ho nevyčlení do svěřenského fondu ani ho neposkytne jako jistotu ve prospěch osoby rozdílné od MPSS bez předchozího písemného souhlasu MPSS.
 6. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu MPSS nepřechází zajišťovaný dluh na nabyvatele předmětu zajištění.
 7. Pokud po převodu vlastnického práva k předmětu zajištění Dlužnická strana nebo osoba poskytující zajištění rozdílná od Dlužnické strany písemně vyzve MPSS, aby přijala nabyvatele předmětu zajištění jako nového dlužníka namísto příslušné Dlužnické strany, je MPSS oprávněna se k takové písemné výzvě vyjádřit ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy MPSS do Sídla MPSS.

Článek 4 – Postup uzavření a účinnost Smlouvy o úvěru

 1. Podpisem Smlouvy o úvěru Dlužnická strana potvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v návrhu na její uzavření, včetně své Kontaktní adresy (jak je tento pojem definován v čl. 12 VÚP), vyslovuje souhlas se všemi smluvními podmínkami a v případě uzavření Smlouvy prostřednictvím Zprostředkovatele potvrzuje obdržení všech informací, které mají být Dlužnické straně poskytnuty podle účinných právních předpisů pro smlouvy uzavírané mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání. Totožnost Klienta a Spoludlužníka při podpisu Smlouvy o úvěru musí být ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MPSS a nebo musí být podpis Klienta a Spoludlužníka ověřen úředně.
 2. Za podmínky, že je Smlouva o úvěru řádně podepsána Klientem a Spoludlužníkem a návrh Smlouvy o úvěru připravený MPSS (včetně VÚP) a předložený Klientovi a Spoludlužníkovi neobsahuje žádné dodatky, výhrady, omezení, odchylky či jiné změny provedené Klientem a Spoludlužníkem, je Smlouva o úvěru uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení v papírové nebo elektronické podobě do sídla MPSS zapsaného v obchodním rejstříku (dále jen „Sídlo MPSS"), s výjimkou případů uvedených v odst. 4 a 5 tohoto článku. Byla-li Smlouva o úvěru uzavřena prostřednictvím Zprostředkovatele, pak doručení Smlouvy o úvěru do Sídla MPSS zajišťuje Zprostředkovatel, není-li ve Smlouvě o úvěru ujednáno jinak.
 3. Smlouva o úvěru musí být do Sídla MPSS doručena nejpozději s žádostí Klienta o čerpání Úvěru. Dokud nebude Smlouva o úvěru doručena do Sídla MPSS a nejsou splněny další podmínky podle Smlouvy o úvěru, není MPSS povinna poskytnout Klientovi Úvěr a umožnit Klientovi peněžní jeho čerpání.
 4. Je-li Klientem a/nebo Spoludlužníkem nezletilá osoba, uzavírá Smlouvu o úvěru a jedná jejím jménem její zákonný zástupce, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak. Smlouva o úvěru uzavřená s nezletilou osobou nabývá účinnosti až doručením pravomocného rozhodnutí soudu o schválení příslušných právních jednání do Sídla MPSS.
 5. Je-li Klientem a/nebo Spoludlužníkem osoba, jejíž svéprávnost byla omezena, uzavírá Smlouvu o úvěru a jedná jejím jménem opatrovník. Smlouva o úvěru uzavřená s osobou, jejíž svéprávnost byla omezena, nabývá účinnosti až doručením pravomocného rozhodnutí soudu o schválení příslušných právních jednání do Sídla MPSS.
 6. Je-li Smlouva uzavírána prostřednictvím smluvního zástupce na základě plné moci, musí být plná moc podepsána Klientem (zmocnitelem), případně Spoludlužníkem (zmocnitelem) a podpis Klienta nebo Spoludlužníka musí být úředně ověřen a plná moc musí být přijata zmocněncem.

Článek 5 – Čerpání Úvěru

 1. Žádost Klienta o čerpání a případná plná moc k zastupování Klienta při podání žádosti o čerpání musí být Klientem podepsána a podpis Klienta na těchto dokumentech úředně ověřen. Klient souhlasí s tím, že každá žádost o výplatu peněžních prostředků (čerpání Úvěru) musí být doručena MPSS v papírové nebo elektronické podobě nejpozději 8 pracovních dnů před zamýšleným dnem čerpání.
 2. Nebude li Úvěr ve Fázi PKÚ do data přidělení cílové částky zcela vyčerpán nebo čerpán vůbec, může Klient čerpat naspořenou částku a/nebo Úvěr ve Fázi PDÚ na základě již uzavřené Smlouvy o úvěru.
 3. Nebude li Úvěr do 12 měsíců od účinnosti uzavřené Smlouvy o úvěru vyčerpán zcela nebo nebude li čerpán vůbec, nárok na čerpání Úvěru nebo jeho zbývající nečerpané části zanikne, pokud nebude mezi Smluvními stranami ujednáno jinak.
 4. Od okamžiku čerpání do úplného uhrazení Úvěru ve Fázi PKÚ vede MPSS Klientovi zvláštní účet Úvěru ve Fázi PKÚ, jehož číslo je uvedeno ve Smlouvě o úvěru. Tento účet zaniká splacením Úvěru ve Fázi PKÚ.
 5. Od okamžiku čerpání do úplného uhrazení Úvěru ve Fázi PDÚ vede MPSS Klientovi zvláštní účet Úvěru ve Fázi PDÚ jehož číslo je uvedeno ve Smlouvě o úvěru a je stejné jako číslo účtu stavebního spoření Klienta. Tento účet zaniká splacením Úvěru ve Fázi PDÚ.

Článek 6 – Úročení Úvěru, splácení Úvěru a úroků

 1. Úročení Úvěru ve Fázi PKÚ začíná dnem čerpání Úvěru ve Fázi PKÚ. Při prvním čerpání ve Fázi PKÚ MPSS provede úhradu úroků za období od data prvního čerpání do konce měsíce, ve kterém toto čerpání proběhlo, inkasem z účtu Úvěru ve Fázi PKÚ. Účet Úvěru ve Fázi PKÚ je zatěžován měsíčně úroky vypočtenými ze skutečně načerpané částky, přičemž pro účely výpočtu úroků se používá úročící schéma, podle kterého má rok 360 dnů a měsíc 30 dnů, není-li ujednáno jinak. Měsíční splátka úroků z Úvěru ve Fázi PKÚ je zálohová, její výše a splatnost je sjednána ve Smlouvě o úvěru. Podle dohody smluvních stran Smlouvy o úvěru použije MPSS splátky Úvěru ve Fázi PKÚ v následujícím pořadí: a) úhrada dlužných splátek úhrad dle sazebníku úhrad, včetně soudních či správních poplatků a dalších nákladů spojených s vymáháním pohledávky, případně sankcí, b) úhrada úroků z prodlení, c) úhrada úroků z Úvěru. V případě, že se Úvěr ve Fázi PKÚ stane předčasně splatným nebo dojde k odstoupení od Smlouvy o úvěru ze strany MPSS, jsou pohledávky MPSS za Klientem hrazeny v následujícím pořadí: a) úhrada dlužných pohledávek MPSS vůči Klientovi, včetně úhrad, soudních či správních poplatků a dalších nákladů spojených s vymáháním pohledávky, případně sankcí, b) úhrada úroků z prodlení, c) úhrada úroků z Úvěru ve Fázi PKÚ, d) úhrada jistiny Úvěru ve Fázi PKÚ.
 2. Úročení Úvěru ve Fázi PDÚ se úročí úrokovou sazbou uvedenou ve Smlouvě o úvěru. Úročení Úvěru ve Fázi PDÚ začíná dnem čerpání tohoto úvěru a končí dnem jeho úplného splacení. Úroky jsou vypočítány ze zůstatku jistiny Úvěru ve Fázi PDÚ, přičemž pro účely výpočtu úroků se používá úročící schéma: rok = 360 dnů / měsíc = 30 dnů, není-li ujednáno jinak. Úroky jsou splatné měsíčně ke dni uvedenému ve Smlouvě o úvěru. V měsíčních splátkách Úvěru ve Fázi PDÚ jsou zahrnuty splátky jistiny Úvěru ve Fázi PDÚ i splátky úroků z tohoto úvěru. Podle dohody smluvních stran použije MPSS splátky úvěru ve Fázi PDÚ v následujícím pořadí: a) úhrada dlužných úhrad dle sazebníku úhrad, včetně úhrad, soudních či správních poplatků a dalších nákladů spojených s vymáháním pohledávky, případně sankcí, b) úhrada úroků z prodlení, c) úhrada úroků z Úvěru ve Fázi PDÚ, d) úhrada jistiny Úvěru ve Fázi PDÚ.
 3. Klient souhlasí s tím, že případné částky státní podpory, které budou ještě připsány na jeho účet Úvěru ve Fázi PDÚ, budou použity jako mimořádné splátky Úvěru ve Fázi PDÚ.
 4. Klient souhlasí s tím, že pokud bude v prodlení s měsíčními vklady na účet stavebního spoření a přeplatky na účtu Úvěru ve Fázi PKÚ přesáhnou dvojnásobek řádné měsíční splátky Úvěru ve Fázi PKÚ, je MPSS oprávněna přeúčtovat přeplatky v částce přesahující dvojnásobek řádné měsíční splátky Úvěru ve Fázi PKÚ z účtu Úvěru ve Fázi PKÚ na účet stavebního spoření Klienta. MPSS o tomto kroku Klienta vyrozumí.
 5. Případný přeplatek nebo nedoplatek úroků z Úvěru ve Fázi PKÚ bude k datu přidělení cílové částky přeúčtován na účet Úvěru ve Fázi PDÚ. Přeplatek úroků se stane mimořádnou splátkou Úvěru ve Fázi PDÚ. O nedoplatek úroků se k datu přidělení cílové částky zvyšuje zůstatek jistiny Úvěru ve Fázi PDÚ. Platby došlé na účet Úvěru ve Fázi PKÚ po přidělení cílové částky budou automaticky přeúčtovány na účet Úvěru ve Fázi PDÚ.
 6. Pokud Klient uhradí na účet Stavebního spoření ve fázi Úvěru ve Fázi PKÚ jakoukoliv částku bez předchozího písemného sdělení MPSS, bude tato částka považována za mimořádný vklad Stavebního spoření. To znamená, že Klientovi může být zkrácena doba zbývající do přidělení cílové částky. V takovém případě není dotčena povinnost Klienta hradit úroky neuhrazené jistiny Úvěru ve Fázi PKÚ.
 7. Pokud Dlužnická strana bez předchozího písemného sdělení MPSS uhradí ve Fázi PKÚ na účet Úvěru ve Fázi PKÚ, nebo ve Fázi PDÚ na účet Úvěru ve Fázi PDÚ jakoukoliv částku přesahující splatnou měsíční splátku, je MPSS oprávněna započíst tuto částku proti jakékoli své splatné pohledávce vůči Dlužnické straně vzniklé z titulu Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s ní. Dlužnická strana s takovým zápočtem souhlasí. Jinak bude taková částka v případě Fáze PKÚ považována za přeplatek úroků Úvěru ve Fázi PKÚ a MPSS ji použije na úhradu v budoucnu nejdříve splatné měsíční splátky Úvěru ve Fázi PKÚ, případně dalších v budoucnu splatných měsíčních splátek, a to vždy k jejich řádnému datu splatnosti. V důsledku toho dojde v závislosti na výši takové úhrady ke snížení následující měsíční splátky nebo k úhradě následující měsíční splátky či splátek. V případě, že je Úvěr již ve Fázi PDÚ, pak MPSS po provedení zápočtu podle první věty vrátí zbývající přeplatek na účet, ze kterého byla poukázána poslední platba.
 8. Splátka Úvěru se považuje za uhrazenou jejím připsáním na účet MPSS uvedený ve Smlouvě o úvěru.
 9. Klient může v mimořádných případech písemně požádat MPSS o odklad splátky Úvěru nebo úhrady měsíčního vkladu stavebního spoření, případně o úpravu výše měsíční splátky Úvěru a délky jeho splácení. O takové žádosti MPSS rozhodne na základě svého výlučného uvážení a Klient nemá žádný právní nárok na to, aby MPSS takové žádosti vyhověla.
 10. Dlužnická strana je oprávněna kdykoliv předčasně splatit celý Úvěr, nebo jeho část. Dlužnická strana je povinna písemně oznámit MPSS záměr předčasně splatit Úvěr, a to nejpozději posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž má dojít k požadovanému splacení, přičemž tímto dnem splacení je, dle dohody Smluvních stran, vždy poslední pracovní den příslušného měsíce. Oznámení o záměru předčasně splatit Úvěr musí být podepsáno Dlužnickou stranou v přítomnosti Zprostředkovatele, byla-li Smlouva uzavřena prostřednictvím Zprostředkovatele, nebo zaměstnance MPSS, nebo musí být podpis Dlužnické strany na oznámení úředně ověřen. Dlužnická strana je oprávněna odvolat svůj záměr předčasně splatit Úvěr, nebo jeho část oznámením doručeným do sídla MPSS.
 11. V případě předčasného splacení Úvěru je však MPSS oprávněna požadovat po Dlužnické straně náklady předčasného splacení Úvěru, pokud zákon nebo tato Smlouva nestanoví jinak. V návaznosti na informaci o záměru provést předčasné splacení MPSS bez zbytečného odkladu poskytne Dlužnické straně za účelem zvážení důsledků takového předčasného splacení:
  • vyčíslení dlužné částky, kterou bude muset Dlužnická strana v případě předčasného splacení zaplatit, a to s rozdělením na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením;
  • údaj o výši náhrady nákladů, které MPSS vzniknou v souvislosti s předčasným placením, a veškeré předpoklady jejího výpočtu; takové náklady sestávají zejména z administrativních nákladů MPSS souvisejících s předčasným splacením, nákladů provize uhrazené Zprostředkovateli Úvěru, byla-li Smlouva uzavřena prostřednictvím Zprostředkovatele, a ceny zdrojů v době sjednání pevné výpůjční úrokové sazby Úvěru; a
  • informace o dalších důsledcích předčasného splacení pro Dlužnickou stranu.
 12. Výše náhrady nákladů nepřesáhne částku úroku, kterou by Dlužnická strana zaplatila MPSS za dobu od předčasného splacení Úvěru do konce období, pro které je stanovena pevná výpůjční úroková sazba Úvěru. Výjimkou je předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr zajištěn, kdy spotřebitel je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž věřiteli vzniká právo požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením, která ale nesmí přesáhnout 1% z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50 000 Kč.
 13. Náklady předčasného splacení Úvěru není Dlužnická strana povinna uhradit MPSS, pokud k předčasnému splacení Úvěru dojde:
  • v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení Úvěru;
  • v období, pro které není stanovena pevná výpůjční úroková sazba;
  • ve lhůtě 3 měsíců poté, co MPSS sdělila Dlužnické straně novou výši úrokové sazby podle článku I. Smlouvy o úvěru;
  • v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity Dlužnické strany, nebo jejího manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti Dlužnické strany splácet Úvěr; nebo
  • do výše 25% z jistiny Úvěru ve lhůtě 1 měsíce přede dnem výročí uzavření této Smlouvy.
 14. Pokud Klient zároveň s předčasným splacením Úvěru hodlá ukončit Smlouvu o stavebním spoření a započíst svou pohledávku na výplatu vkladu ze stavebního spoření na splacení tohoto Úvěru, musí tuto skutečnost písemně oznámit MPSS nejpozději s oznámením o záměru předčasně splatit Úvěr.
 15. Dojde-li k dohodě o zrušení Úvěru ve Fázi PKÚ za současné existence smlouvy o stavebním spoření, ke které byl tento úvěr poskytnut, zůstávají Klientovi zachována práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající.
 16. V případě úmrtí Klienta, pokud vedle Klienta smluvní stranou Smlouvy o  úvěru zůstává alespoň jeden Spoludlužník, se mění charakter Úvěru ve Fázi PKÚ následujícím způsobem:
  • mechanismus splacení Úvěru ve Fázi PKÚ započtením pohledávky na výplatu zůstatku na účtu stavebního spoření Klienta a Úvěrem ve Fázi PDÚ Klienta podle Smlouvy o úvěru se nepoužije;
  • pokud již uplynulo 24 měsíců od uzavření Smlouvy o stavebním spoření, změní se Fáze PKÚ na Fázi PDÚ, tj. Spoludlužníkova povinnost hradit měsíční vklad stavebního spoření (dospořovat) se automaticky mění na povinnost splácet splátky Úvěru ve Fázi PDÚ, přičemž tato změna nastane posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení pravomocného usnesení, jímž bylo skončeno řízení o dědictví Klienta, do sídla MPSS;
  • pokud k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k doručení pravomocného usnesení, jímž bylo skončeno řízení o dědictví Klienta, do sídla MPSS, ještě neuplynulo 24 měsíců od uzavření Smlouvy o stavebním spoření, nastane výše uvedená změna Fáze PKÚ na Fázi PDÚ posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k uplynutí 24 měsíců od uzavření Smlouvy o stavebním spoření;
  • do okamžiku změny Fáze PKÚ na Fázi PDÚ je Spoludlužník povinen hradit splátky stanovené v čl. II. Smlouvy o úvěru v nezměněné výši a době, přičemž veškeré platby došlé na účet stavebního spoření Klienta MPSS přeúčtuje do doby změny Fáze PKÚ na Fázi PDÚ na účet Úvěru ve Fázi PKÚ. Uvedené úhrady určené na měsíční vklad stavebního spoření a případné jakékoli přeplatky na účtu Úvěru ve Fázi PKÚ uhrazené od okamžiku úmrtí Klienta do automatické změny Fáze PKÚ na Fázi PDÚ, budou k okamžiku automatické změny Fáze PKÚ na Fázi PDÚ započteny na splacení jistiny Úvěru ve Fázi PDÚ;
  • výše Úvěru ve Fázi PDÚ vzniklého v důsledku takové změny fáze bude odpovídat výši jistiny poskytnutého Úvěru ve Fázi PKÚ po odečtení úhrad uhrazených podle písmene d) tohoto odstavce;
  • Úvěr ve Fázi PDÚ bude úročen ve výši stanovené v čl. V. Smlouvy o úvěru;
  • Spoludlužník je povinen splácet Úvěr ve Fázi PDÚ včetně příslušenství v měsíčních splátkách ve výši uvedené v čl. VI. Smlouvy o úvěru a za podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru;
  • v případě, že se Spoludlužník nebo jiná osoba stane dědicem pohledávky na výplatu zůstatku na příslušném účtu stavebního spoření Klienta, je MPSS oprávněna započíst si zůstatek na účtu příslušného stavebního spoření na splacení Úvěru ve Fázi PDÚ.
 17. Není-li smluvní stranou žádný Spoludlužník, pak se v případě úmrtí Klienta použije ustanovení odst. 16 tohoto článku obdobně. V případě, že dědic nebo ten, kdo spravuje pozůstalost, provede jakékoli úhrady ve vztahu k Úvěru ve Fázi PKÚ, budou takovéto úhrady k okamžiku automatické změny Fáze PKÚ na Fázi PDÚ v plné výši započteny na splacení jistiny Úvěru ve Fázi PDÚ.
 18. V případě úmrtí Klienta, který uzavřel Smlouvu o úvěru a do doby úmrtí Úvěr nečerpal, zaniká Smlouva o úvěru dnem právní moci usnesení, jímž bylo skončeno řízení o dědictví Klienta. Vypořádání Smlouvy o úvěru provede MPSS neprodleně poté, kdy jí bylo doručeno pravomocné usnesení nebo jiný doklad, prokazující skončení řízení o dědictví Klienta.
 19. Článek 7 – Práva a povinnosti Klienta a Spoludlužníka

  1. Uzavřením Smlouvy o úvěru, učiněním souvisejících právních jednání a uzavřením a vystavením souvisejících dokumentů, zejména Sazebníku, zástavní smlouvy, ručitelského prohlášení a  pojistné smlouvy (dále jen „Dokumenty“) vznikají smluvním stranám práva a povinnosti vyplývající z Dokumentů, VÚP a obecně závazných právních předpisů.
  2. Klient a Spoludlužník se zavazují zejména:
   • předkládat MPSS na vyžádání doklady o příjmech, účetní a statistické výkazy a jiné doklady, a to v rozsahu a termínech tak, jak bylo dohodnuto v Dokumentech;
   • na vyžádání MPSS předkládat další podklady k ověření návratnosti Úvěru nebo k prověření věrohodnosti vykázaných údajů;
   • předkládat aktualizaci finanční situace včetně přehledu o své celkové zadluženosti vždy, dojde-li ke změně předpokladů, za kterých byla uzavřena Smlouva o úvěru nebo poskytnut Úvěr nebo vyskytnou-li se skutečnosti, které by návratnost poskytnutého Úvěru mohly ohrozit, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od této změny;
   • neprodleně informovat MPSS o změnách v kvalitě zajištění Úvěru a v případě, že se zhorší zajištění Úvěru, bez zbytečného odkladu zajištění Úvěru doplnit;
   • umožnit osobám pověřeným MPSS na vyžádání vstup na nebo do objektů, které jsou předmětem úvěrování, předmětem zajištění Úvěru nebo jsou jako zajištění nabízeny;
   • hradit veškeré náklady a úhrady související s úvěrovým vztahem, tj. zejména s jeho vznikem, změnou, zánikem, jakož i jeho zajištěním, a to ve výši stanovené v příslušném Sazebníku úhrad;
   • použít poskytnutý Úvěr, vklad stavebního spoření, včetně státní podpory, k uspokojení bytových potřeb v souladu se Smlouvou a právními předpisy, předložit MPSS doklady prokazující, že Úvěr, vklad stavebního spoření, včetně státní podpory, jsou takto použity a uchovávat doklady toto prokazující, a to ode dne čerpání Úvěru do uplynutí 4 let od splacení Úvěru; a
   • vrátit MPSS vyplacenou státní podporu do 30 dnů od doručení výzvy MPSS k vrácení vyplacené státní podpory, pokud Klient porušil povinnost prokázat účelové čerpání prostředků podle předchozího odstavce g. Vrácenou státní podporu vrátí MPSS v souladu s právními předpisy Ministerstvu financí České republiky.
  3. Klient, kterému byl poskytnut Úvěr ve Fázi PKÚ, se zavazuje nevypovědět Smlouvu o stavebním spoření před řádným splacením Úvěru ve Fázi PKÚ, a pokud tak učiní, je taková výpověď neúčinná. Pokud před řádným splacením Úvěru ve Fázi PKÚ dojde k ukončení Smlouvy o stavebním spoření, MPSS je oprávněna započíst své pohledávky za Klientem z poskytnutého Úvěru ve Fázi PKÚ vůči pohledávce Klienta za MPSS na výplatu zůstatku na účtu stavebního spoření, a to bez ohledu na splatnost těchto pohledávek. Toto ustanovení se nepoužije v případě zániku Smlouvy o stavebním spoření v důsledku smrti Klienta.
  4. Klient se zavazuje seznámit Spoludlužníka se Smlouvou o stavebním spoření (včetně VOP, Sazebníku úhrad a všech případných změn a dodatků ke smlouvě o stavebním spoření) a poskytnout mu její kopii.
  5. Je-li Smlouva o úvěru uzavřena pouze Klientem a Spoludlužník k takové smlouvě přistupuje později, zavazuje se Klient seznámit Spoludlužníka se zněním Smlouvy o úvěru (včetně VÚP, Sazebníku úhrad a všech případných změn a dodatků ke Smlouvě o úvěru) a poskytnout mu kopie výše uvedených dokumentů.
  6. Klient se zavazuje seznámit jakéhokoli Účastníka Smlouvy o úvěru, tj. každou osobu na Dlužnické straně, ručitele a případného zástavního dlužníka s jejím zněním (včetně VÚP, Sazebníku úhrad a všech případných změn a dodatků ke Smlouvě o úvěru) a poskytnout mu kopie výše uvedených dokumentů.
  7. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu MPSS není Klient ani Spoludlužník oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své pohledávky za MPSS, (včetně pohledávek Klienta a Spoludlužníka vyplývajících z účtu stavebního spoření), případně postoupit Smlouvu o úvěru nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající.
  8. Převzetí dluhu nebo jeho části ze Smlouvy o úvěru je možné pouze s předchozím výslovným souhlasem MPSS.
  9. MPSS poskytuje pouze Úvěr denominovaný v českých korunách, které jsou měnou, v níž má Dlužnická strana příjem, z něhož má být Úvěr splácen, zároveň v této měně drží aktiva a také má bydliště v České republice. Pokud by ze Smlouvy o úvěru vyplývalo něco jiného, tj. Úvěr by byl spotřebitelským úvěrem v cizí měně ve smyslu ZÚS a pokud výše částky Úvěru a jeho příslušenství, kterou má Dlužnická strana uhradit ve své měně uvedené ve Smlouvě o úvěru (dále jen „Domácí měna“), nebo výše jednotlivých splátek Úvěru v Domácí měně dosáhne hodnot navýšených o 20% oproti hodnotám vypočteným v korunách českých za použití směnného kurzu platného k okamžiku uzavření Smlouvy o úvěru, má Dlužnická strana právo na bezplatné předčasné splacení Úvěru.

  Článek 8 – Práva a povinnosti MPSS

  1. MPSS je oprávněna:
   • před poskytnutím Úvěru i v průběhu jeho čerpání a splácení ověřovat úvěruschopnost/bonitu Klienta, Spoludlužníků a ručitelů; pokud MPSS zjistí, že úvěruschopnost/bonita Klienta, Spoludlužníka nebo ručitele není dostatečná, zejména pokud bude prohlášen úpadek Klienta, je MPSS oprávněna odmítnout umožnit Klientovi čerpání Úvěru;
   • ověřovat, zda je Úvěr dostatečně zajištěn;
   • ověřovat další skutečnosti spojené s Úvěrem; a
   • v případě, že Klient nedoloží v požadovaném termínu některé doklady prokazující účelovost Úvěru a MPSS má možnost vlastními prostředky tuto informaci získat, má právo zaúčtovat k tíži účtu Klienta úhradu za náklady s tímto zjišťováním spojené.
  2. MPSS kontroluje:
   • plnění podmínek Dokumentů;
   • použití poskytnutého Úvěru v souladu se Zákonem.
  3. MPSS je povinna:
   • vytvářet předpoklady pro poskytnutí Úvěrů ve Fázi PDÚ Klientům při dodržení zákonných a smluvních podmínek; a
   • zasílat Klientovi výpis z účtu jednou v roce, a to po skončení kalendářního roku, přičemž výpis z účtu bude zaslán Klientovi do konce prvního čtvrtletí následujícího kalendářního roku, není-li ujednáno jinak.
  4. MPSS je oprávněna kdykoli odpustit Dlužnické straně jakoukoli úhradu stanovenou v Sazebníku úhrad či jeho část a vzdát se práva na jeho vymáhání. Realizace tohoto práva MPSS nemá za následek změnu Sazebníku úhrad.
  5. Smluvní strany se dohodly, že MPSS může započíst své splatné pohledávky za Klientem a Spoludlužníkem proti zůstatku na účtu stavebního spoření Klienta a Spoludlužníka nebo proti jakýmkoli jiným pohledávkám Klienta a Spoludlužníka za MPSS vzniklým v souvislosti s poskytováním služeb Klientovi a Spoludlužníkovi, a to bez ohledu na splatnost těchto pohledávek Klienta a Spoludlužníka (tj. MPSS je oprávněna započíst své pohledávky i vůči nesplatným pohledávkám Klienta a Spoludlužníka).
  6. Při zápočtu podle předchozího odstavce je MPSS oprávněna odmítnout umožnit Klientovi čerpání Úvěru nebo neprovést příkaz Klienta k úhradě či jakékoli jiné dispozici s prostředky na účtu stavebního spoření Klienta a Spoludlužníka.

  Článek 9 – Důsledky neplnění podmínek

  1. Neplní-li Účastníci Smlouvy o úvěru podmínky Dokumentů, VÚP a obecně závazných právních předpisů, vykazuje-li Klient nebo Spoludlužník takové zhoršení finanční a majetkové situace, které ohrožuje návratnost Úvěru, zanikne-li nebo zhorší-li se zajištění Úvěru, dohodly se Smluvní strany, že MPSS je oprávněna uplatnit zejména tato opatření:
   • požadovat způsobem a za podmínek stanovených v odst. 8 tohoto článku uhrazení smluvní pokuty, MPSS je také oprávněna požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které ji vznikly v souvislosti s prodlením Dlužnické strany;
   • omezit nebo zastavit další čerpání Úvěru;
   • požadovat okamžitou jednorázovou úhradu doposud nesplacené jistiny Úvěru (okamžité zesplatnění Úvěru); před tím, než dojde k takovému zesplatnění Úvěru, je MPSS povinna Klienta vyzvat k nápravě s lhůtou v délce alespoň 30 dnů od doručení výzvy;
   • požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právním předpisem upravujícím výši úroku z prodlení;
   • požadovat dodatečné zajištění Úvěru;
   • při neplnění závazků je MPSS oprávněna použít ke splacení (započtení) dlužné částky z Úvěru část nebo celek zůstatku na jakémkoli účtu stavebního spoření Klienta nebo Spoludlužníka (tj. MPSS je oprávněna započíst své pohledávky i vůči nesplatným pohledávkám Klienta a Spoludlužníka); rovněž tak platba směrovaná Klientem nebo Spoludlužníkem na účet stavebního spoření může být přesměrována na úhradu splatných závazků Klienta, přičemž Klient a Spoludlužník berou na vědomí a souhlasí, že tato platba nebude zahrnuta do základny pro přiznání státní podpory v příslušném roce;
   • při neplnění závazků je MPSS oprávněna zadržet plnění, které má provést ve prospěch Klienta nebo Spoludlužníka, ke krytí vlastních nároků a po dobu jejich trvání, i když jsou tato plnění vázána na lhůtu nebo podmínku nebo nebudou vycházet ze stejného právního vztahu;
   • může účtovat dosud vynaložené náklady soudního či rozhodčího řízení k tíži účtu Klienta;
   • MPSS je oprávněna zvýšit úrokovou sazbu Úvěru, a to u Úvěru ve Fázi PKÚ o 5% a u Úvěru ve Fázi PDÚ do maximální výše povolené Zákonem, tj. rozdíl mezi úrokovou sazbou z vkladů na účtu stavebního spoření Klienta a úrokovou sazbou z Úvěru ve Fázi PDÚ podle Smlouvy o úvěru může činit nejvýše 3%; nebo
   • odstoupit od Smlouvy.
  2. MPSS je oprávněna ustanovení odst. 1 tohoto článku použít i v případě neplnění podmínek jiné jeho Smlouvy o úvěru s MPSS, kde je Klient nebo Spoludlužník Účastníkem Smlouvy o úvěru.
  3. MPSS je oprávněna od Smlouvy o úvěru odstoupit či požadovat okamžitou splatnost Úvěru či jeho části zejména v těchto případech:
   • v případě prodlení s placením více než dvou splátek Úvěru či prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky vůči MPSS po dobu delší než 3 měsíce;
   • v případě, že nejsou prováděny další sjednané vklady dle Smlouvy o úvěru a smlouvy o stavebním spoření na účet stavebního spoření a nevytváří se tak předpoklady pro přidělení cílové částky ve sjednaném termínu;
   • Úvěr nebo jeho část poskytnutý MPSS byl použit na jiné účely, než stanoví Zákon, Smlouva o úvěru nebo VÚP;
   • není-li doplněno zajištění Úvěru dle požadavku MPSS ve stanovené době;
   • dojde-li podle názoru MPSS k podstatnému zhoršení hodnoty zajištění Úvěru nebo k zániku tohoto zajištění nebo byl-li podán návrh na jeho realizaci třetí osobou;
   • u soudu je zahájeno insolvenční řízení či jiné řízení, které má obdobné právní účinky týkající se majetku Klienta nebo Spoludlužníka, nebo je nařízen výkon rozhodnutí (případně exekuce) týkající se majetku Klienta nebo Spoludlužníka či osoby poskytující zajištění Úvěru, který je předmětem zajištění podle Smlouvy o úvěru;
   • nedojde-li k čerpání Úvěru v souladu se Smlouvou o úvěru, VÚP a obecně závaznými právními předpisy;
   • zemře-li Klient nebo Spoludlužník a není-li zajištěno splácení Úvěru jinými osobami;
   • pro jiné podstatné porušení Smlouvy o úvěru, přitom za podstatné porušení se považuje zejména, uvedl-li Klient nebo Spoludlužník nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje o  svých obchodních, majetkových či jiných poměrech, které jsou podstatné pro rozhodnutí MPSS o uzavření Smlouvy o Úvěru a poskytnutí Úvěru;
   • Klient, Spoludlužník nebo jakýkoliv Účastník Smlouvy o úvěru je v prodlení se splněním své povinnosti z jiné smlouvy, která má vztah k Úvěru;
   • Klient, Spoludlužník nebo jakýkoliv Účastník Smlouvy o úvěru neuzavřel požadované pojištění, zrušil nebo změnil toto pojištění bez vědomí MPSS nebo neplatí předepsané pojistné;
   • Klient nebo Spoludlužník je trestně stíhán pro úmyslný trestný čin nebo byl po uzavření Smlouvy o úvěru pro úmyslný trestný čin pravomocně odsouzen; nebo
   • svéprávnost Klienta nebo Spoludlužníka je omezena a splácení Úvěru není zajištěno jinými osobami.
  4. Opatření a právní jednání uvedená v odst. 1, 2 a 3 tohoto článku, jakož i uvedená ve Smlouvě o úvěru, těchto VÚP a obecně závazných právních předpisech lze kombinovat.
  5. V případě odstoupení od Smlouvy o úvěru je MPSS oprávněna požadovat okamžité splacení dlužné částky, nevyplatit nevyčerpanou část Úvěru a případně přistoupit k realizaci zajištění. Odstoupením od Smlouvy o úvěru nezaniká zajištění pohledávek MPSS ze Smlouvy o úvěru. Odstoupení od Smlouvy o úvěru nemá vliv na povinnosti Klienta a Spoludlužníka vrátit MPSS poskytnutý Úvěr, platit smluvní úroky, úroky z prodlení či smluvní pokutu v souladu se Smlouvou o úvěru. V případě odstoupení od Smlouvy o úvěru je MPSS rovněž oprávněna odstoupit od smlouvy o stavebním spoření.
  6. V případě odstoupení od Smlouvy o úvěru nebo okamžité splatnosti Úvěru je pohledávka MPSS vůči Klientovi a Spoludlužníkovi nadále vedena pod číslem účtu podle Smlouvy o úvěru.
  7. Smlouva o úvěru zaniká dnem doručení písemného odstoupení poslední ze smluvních stran. Na právní účinky doručení se použijí ustanovení čl. 12 těchto VÚP.
  8. Pokud Klient nebo Spoludlužník poruší některou ze svých povinností podle čl. 7 těchto VÚP nebo Klient v rozporu se Smlouvou o úvěru a VÚP nezajistí poskytnutí či zřízení dohodnutého zajištění ve prospěch MPSS, je MPSS oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 5 % z jistiny poskytnutého úvěru za každé porušení nepeněžité povinnosti a 0,1 % denně z částky, s níž je dlužnická strana v prodlení v případě porušení peněžité povinnosti (podle ZÚS MPSS uvedené omezení neuplatní v případě porušení peněžité povinnosti, pokud souhrn smluvních pokut v kalendářním roce činí méně než 3 000 Kč a současně výše jednotlivé pokuty, ve vztahu k prodlení s každou jednotlivou splátkou, činí nejvýše 500 Kč). Smluvní pokuta bude splatná první den po uplynutí lhůty stanovené k nápravě. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo MPSS na náhradu škody způsobené porušením povinností zajištěné smluvní pokutou v částce, ve které způsobená škoda převyšuje výši smluvní pokuty, ani povinnost klienta předmětnou povinnost splnit, popřípadě povinnost hradit úroky z prodlení.

  Článek 10 – Změny VÚP a Sazebníku úhrad

  1. Smlouvu o úvěru a tyto VÚP je možné měnit pouze dohodou mezi smluvními stranami Smlouvy o úvěru.
  2. V případě dohody smluvních stran Smlouvy o úvěru o jakékoli změně Smlouvy o úvěru se Klient a Spoludlužník zavazují, že ostatní Účastníci Smlouvy o úvěru vysloví s takovou změnou souhlas a zavazují se tento souhlas doložit MPSS před uzavřením dohody o změně Smlouvy o úvěru.
  3. Smluvní strany Smlouvy o úvěru se dohodly, že tyto VÚP mohou být měněny postupem uvedeným v následujících odstavcích tohoto článku těchto VÚP.
  4. MPSS je oprávněna navrhovat změny VÚP, zejména v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb Klientům, s ohledem na obchodní cíle MPSS a vývoj na relevantním trhu, přičemž taková změna se může týkat jakéhokoli ustanovení VÚP, pokud nebude podstatným způsobem měnit povahu a principy stavebního spoření. MPSS Klientovi a Spoludlužníkovi poskytne písemně informace o navrhované změně VÚP na Kontaktní adresu Klienta a Spoludlužníka, a to nejméně 3 měsíce před navrhovaným dnem účinnosti navrhovaných změn, včetně informace O navrhovaném dni účinnosti navrhovaných změn, přičemž MPSS Klientovi a Spoludlužníkovi v oznámení o navrhovaných změnách sdělí lhůtu, do kdy může Klient a Spoludlužník navrhované změny odmítnout a Smlouvu o úvěru vypovědět. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc.
  5. Pokud Klient a Spoludlužník písemně neodmítne navrhovanou změnu či doplnění VÚP a nevypoví Smlouvu o úvěru v souladu s odst. 6 tohoto článku, projevuje tím svůj souhlas s navrhovanou změnou VÚP s účinností ode dne účinnosti, jak byl navržen MPSS v oznámení podle odst. 4 výše. Pro vyloučení pochybností je ujednáno, že pokud Klient a Spoludlužník pouze odmítne navrženou změnu či doplnění VÚP, aniž by současně Smlouvu o úvěru vypověděl, platí, že s navrhovanou změnou VÚP souhlasí.
  6. Klient a Spoludlužník mají právo vypovědět Smlouvu o úvěru v případě, že písemně odmítnou návrh na změnu VÚP, přičemž toto odmítnutí navržených změn VÚP a výpověď Smlouvy o úvěru ze strany Klienta a/nebo Spoludlužníka musí být MPSS doručena nejpozději v poslední den lhůty pro odmítnutí navržených změn VÚP stanovené v oznámení Klientovi a Spoludlužníkovi podle odst. 4 výše, jinak je odmítnutí navržených změn VÚP a výpověď Smlouvy o úvěru neúčinná. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončila lhůta pro odmítnutí změn VÚP podle odst. 4 výše.
  7. V případě výpovědi Smlouvy o úvěru Klientem podle odst. 6 tohoto článku se Úvěr ve Fázi PKÚ stává splatným uplynutím výpovědní doby (bez ohledu na skutečnost, má-li Klient Spoludlužníka), a to včetně veškerých úroků, dalšího příslušenství Úvěru ve Fázi PKÚ, sankčních plateb spojených s Úvěrem a úhrady za předčasné splacení Úvěru ve Fázi PKÚ podle čl. 6 odst. 8 těchto VÚP, a Klient se zavazuje uhradit Úvěr ve Fázi PKÚ včetně výše uvedeného příslušenství v den následující po uplynutí výpovědní doby.
  8. V případě, že Smlouvu o úvěru vypoví podle odst. 6 tohoto článku pouze Spoludlužník, má MPSS právo požadovat,aby jí Klient poskytl k zajištění Úvěru ve Fázi PKÚ další zajištění, a to včetně přistoupení jiného či dalšího Spoludlužníka ke Smlouvě o úvěru. V takovém případě je Klient povinen poskytnout MPSS další zajištění v přiměřené době stanovené MPSS, která však nebude kratší než 2 měsíce od doručení výpovědi Spoludlužníka MPSS.
  9. V případě výpovědi Smlouvy o úvěru Klientem a/nebo Spoludlužníkem podle odst. 6 tohoto článku má MPSS právo požadovat, aby jí Klient a/nebo Spoludlužník poskytl k zajištění Úvěru ve Fázi PKÚ další zajištění, a to včetně přistoupení jiného či dalšího Spoludlužníka ke Smlouvě o úvěru. V takovém případě je Klient a/nebo Spoludlužník povinen poskytnout MPSS další zajištění v přiměřené době stanovené MPSS, která však nebude kratší než 2 měsíce od doručení výpovědi Klienta MPSS.
  10. Na změnu Sazebníku úhrad se tento článek 10 použije obdobně.
  11. MPSS, Klient a Spoludlužník se odchylně od odst. 3 až 6 tohoto článku dohodli, že je MPSS oprávněna provést s okamžitou účinností jednostrannou změnu:
   • obchodního názvu poskytované služby, která nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o úvěru;
   • údajů, které jsou čistě informačního charakteru a nejsou určeny dohodou smluvních stran.

   O změnách dle tohoto odstavce informuje MPSS Klienta a Spoludlužníka vhodným způsobem (např. na internetových stránkách MPSS, e-mailem, telefonicky, písemně apod.).

  Článek 11 – Omezení bankovního tajemství

  1. Účastníci Smlouvy o úvěru berou na vědomí, že pokud se ocitnou v prodlení se splněním svého peněžitého závazku vůči MPSS po dobu delší než 60 dnů nebo poruší jakoukoli svoji povinnost podle Smlouvy o úvěru, MPSS je v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, případně v souladu s jakýmkoli jiným zákonem, který tento zákon kdykoli v budoucnu nahradí, oprávněna informovat banky a třetí osoby o jméně a příjmení (obchodní firmě či názvu) Účastníka Smlouvy o úvěru a porušené povinnosti. Informace v takovém rozsahu může být především zveřejněna v prodejních místech MPSS, na internetových stránkách MPSS či jiným vhodným způsobem.

  Článek 12 – Doručování

  1. Pro účely Smlouvy o úvěru se za bydliště ve smyslu § 80 OZ považuje trvalý pobyt Klienta - fyzické osoby - nebo Spoludlužníka - fyzické osoby - ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, resp. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, případně podle jakéhokoli jiného zákona, který tyto zákony nebo jakýkoli z nich kdykoli v budoucnu nahradí.
  2. Klient a Spoludlužník je povinen sdělit MPSS bezodkladně a prokazatelně změnu údajů, požadovaných Zákonem, jiným obecně závazným právním předpisem, smlouvou o stavebním spoření či Smlouvou o úvěru. Změnu údajů oznámí Klient a Spoludlužník na příslušném formuláři MPSS nebo jinou písemnou formou, přičemž toto oznámení musí být řádně podepsáno a totožnost Klienta a Spoludlužníka musí být ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MPSS a nebo úředně. Klient a Spoludlužník doručuje veškeré písemnosti na adresu Sídla MPSS.
  3. Písemnosti doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zasílá MPSS na adresu, kterou Klient resp. Spoludlužník, uvedl ve Smlouvě o úvěru nebo předem sdělil MPSS jako adresu pro doručování písemností (včetně P.O. BOXu) dále jen „Kontaktní adresa"), přičemž pokud Klient, resp. Spoludlužník, nesdělí MPSS jinou adresu, považuje se za Kontaktní adresu Klienta - fyzické osoby, resp. Spoludlužníka - fyzické osoby, adresa jeho trvalého pobytu a u Klienta a Spoludlužníka - právnických osob - adresa jejich sídla.
  4. Písemnost určená do vlastních rukou Klienta, resp. Spoludlužníka, (tj. písemnost s dodejkou) je doručena, jakmile ji Klient, resp. Spoludlužník, převezme. Zmaří-li Klient, resp. Spoludlužník, doručení písemnosti, je za den doručení považován den vrácení písemnosti MPSS, a to i tehdy, když se Klient, resp. Spoludlužník, o uložení písemnosti nedozvěděl. Klient, resp. Spoludlužník, zmaří doručení písemnosti, jestliže písemnost odmítne převzít nebo si písemnost nevyzvedne v náhradní lhůtě, a dále pokud se písemnost vrátí MPSS jako nedoručitelná na Kontaktní adresu, protože Klient, resp. Spoludlužník, nesplnil povinnosti stanovené v odst. 2 tohoto článku nebo proto, že MPSS sdělil nesprávnou Kontaktní adresu.
  5. V případě písemnosti zasílané doporučeně je tato písemnost považována za doručenou nejpozději 15. pracovní den po jejím odeslání. To však neplatí v případě, pokud se MPSS dozví o doručení písemnosti před uplynutím této lhůty.
  6. Ostatní písemnosti Klientovi, resp. Spoludlužníkovi, doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považují za doručené 3. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 15. pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. To však neplatí v případě, pokud se MPSS dozví o doručení písemnosti před uplynutím této lhůty.
  7. Nároky vyplývající ze svých prohlášení může Klient, resp. Spoludlužník, uplatnit jen tehdy, když tato prohlášení byla vyjádřena písemnou formou, přičemž takové prohlášení musí být řádně podepsáno a totožnost Klienta, resp. Spoludlužníka musí být ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MPSS a nebo úředně. Prohlášení Klienta, resp. Spoludlužníka, vstupují v platnost dnem doručení MPSS.
  8. Za škody vzniklé z důvodu nesplnění povinnosti dle odst. 2 tohoto článku odpovídá Klient, resp. Spoludlužník.
  9. Veškerá právní jednání činí Klient, resp. Spoludlužník, v českém nebo slovenském jazyce. MPSS činí právní jednání v českém jazyce.
  10. MPSS je oprávněna požadovat po Klientovi, resp. Spoludlužníkovi, který nemá adresu nebo sídlo v České republice, aby si určil korespondenční adresu v České republice, na kterou mu bude MPSS zasílat písemnosti. Pokud Klient, resp. Spoludlužník, MPSS takovou adresu neoznámí, hradí náklady spojené s doručením do zahraničí.

  Článek 13 – Jednání MPSS a Klienta resp. Spoludlužníka

  1. V zájmu zabezpečení řádného poskytování služeb může MPSS ověřit totožnost Klienta, Spoludlužníka nebo jiného Účastníka Smlouvy o úvěru nebo oprávnění osoby jednající jménem či za Klienta, Spoludlužníka nebo jiného Účastníka smlouvy o úvěru a případně odmítnout či pozdržet plnění jakéhokoli příkazu či žádosti do doby, než bude MPSS považovat za nepochybné, že daná osoba je skutečně oprávněna v dané věci jednat. MPSS je oprávněna odmítnout či pozdržet plnění jakéhokoli příkazu či žádosti v případě, že jí nebudou předloženy všechny dokumenty (zejména souhlasy, schválení, čestná prohlášení) podle Smlouvy o úvěru, VÚP nebo smlouvy o stavebním spoření, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby podle právních předpisů nebo nebudou-li tyto dokumenty obsahovat požadované náležitosti či dostatečně prokazovat příslušné skutečnosti.
  2. Pokud se v očekávání vlastní nezpůsobilosti Klient, Spoludlužník a/nebo jakýkoliv jiný Účastník smlouvy o úvěru rozhodne projevit vůli, aby jeho záležitosti byly spravovány určitým způsobem nebo aby je spravovala určitá osoba, a týkají-li se takové záležitosti jednání s MPSS, musí Klient, Spoludlužník nebo jakýkoliv jiný Účastník smlouvy o úvěru takovou vůli projevit výhradně ve formě veřejné listiny a souhlasí s tím, že MPSS není povinna akceptovat jinou formu.
  3. Klient, Spoludlužník a/nebo jakýkoliv jiný Účastník smlouvy o úvěru je povinen MPSS bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které  mohou mít vliv na  poskytování služeb MPSS a  na  schopnost Klienta, Spoludlužníka a/nebo jakéhokoliv jiného Účastníka Smlouvy o úvěru dostát závazkům vůči MPSS, a dále které mají nebo mohou mít zásadní vliv na jeho právní postavení (např. omezení svéprávnosti, zahájení insolvenčního řízení, exekuce, vstup do likvidace, zavedení nucené správy apod.). Obdobně je Klient, Spoludlužník a/nebo jakýkoliv jiný Účastník Smlouvy o úvěru povinen MPSS informovat o skutečnostech, které mají nebo mohou mít zásadní vliv na právní postavení zákonného zástupce, opatrovníka nebo zmocněnce, jsou-li mu známy.
  4. Byl-li Klient, Spoludlužník nebo jakýkoliv jiný Účastník Smlouvy o úvěru omezen ve své svéprávnosti, je povinen předložit MPSS bez zbytečného odkladu (i) výpis z registru obyvatel osvědčující jeho opětovnou plnou svéprávnost nebo, není-li to možné, pak (ii) čestné prohlášení o tom, že je již plně svéprávný. Klient, Spoludlužník nebo jakýkoliv jiný Účastník Smlouvy o úvěru je povinen nahradit MPSS škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti Klienta, Spoludlužníka nebo jakéhokoliv jiného Účastníka Smlouvy o úvěru dle tohoto ustanovení, popř. v důsledku nepravdivosti čestného prohlášení.
  5. V případě, že MPSS učiní jakékoli jednání pouze vůči Klientovi, je Klient povinen informovat své Spoludlužníky, případně ostatní Účastníky Smlouvy o úvěru, o takovém jednání a seznámit je s jeho obsahem.

  Článek 14 – Odpovědnost

  1. MPSS neodpovídá Klientovi nebo Spoludlužníkovi za škodu v případě, že porušení daného závazku bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli MPSS.
  2. MPSS neodpovídá za škodu způsobenou protiprávním jednáním Klienta, Spoludlužníka nebo jakéhokoliv jiného Účastníka Smlouvy o úvěru nebo třetí osoby, včetně zneužití identifikačních dokladů Klienta, Spoludlužníka nebo jakéhokoliv jiného Účastníka Smlouvy o úvěru nebo jejich zmocněnce, padělání podpisu těchto osob nebo razítka Klienta či jiné z výše uvedených osob, ledaže by škodu MPSS způsobila porušením povinnosti jednat s odbornou péčí. MPSS neodpovídá za škodu, pokud porušení jejího závazku bylo způsobeno jednáním Klienta a/nebo Spoludlužníka nebo nedostatkem součinnosti ze strany Klienta a/nebo Spoludlužníka. MPSS neodpovídá za škodu způsobenou v důsledku porušení povinností zmocněnce Klienta, Spoludlužníka nebo jakéhokoliv jiného Účastníka Smlouvy o úvěru dle těchto VÚP.
  3. MPSS dále neodpovídá za škodu způsobenou tím, že postupovala v souladu s příkazy a žádostmi Klienta, ani za škodu, kterou Klient utrpěl v důsledku svých vlastních obchodních či jiných rozhodnutí. MPSS dále neodpovídá za škodu, která byla způsobena tím, že MPSS jednala v souladu se smlouvou o stavebním spoření nebo Smlouvou o úvěru, nebo tím, že Klient porušil smlouvu o stavebním spoření nebo Smlouvu o úvěru.

  Článek 15 – Závěrečná ustanovení

  1. Závazky vzniklé za trvání manželství Klienta, Spoludlužníka nebo jiného Účastníka smlouvy o úvěru se považují za závazky tvořící součást společného jmění manželů, pokud nebude prokázáno jinak.
  2. Případné úhrady a náklady za poskytování služeb připisuje MPSS k tíži účtu Klienta a jejich výše je zveřejněna v Sazebníku úhrad.
  3. Styk mezi Klientem, Spoludlužníkem, resp. ostatními Účastníky smlouvy o úvěru, a MPSS, jakož i předávání informací, se uskutečňuje zejména osobním jednáním, písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiného subjektu, telefonicky nebo elektronickými prostředky.
  4. Klient a Spoludlužník výslovně souhlasí s tím, že MPSS je oprávněna vyžádat si v Informačním systému evidence obyvatel, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky, či v jiných registrech, kdykoli během trvání smluvního vztahu, údaje o jejich trvalém pobytu nebo jiný údaj vedený o nich v tomto registru.
  5. Jakákoli částka podle Smlouvy o úvěru uvedená nebo splatná v Kč bude automaticky považována za částku uvedenou anebo splatnou v jednotné evropské měně přepočtenou podle kurzu stanoveného příslušným právním předpisem v okamžiku, kdy Kč bude v souladu s právními předpisy nahrazena jednotnou evropskou měnou.
  6. Dohled nad dodržováním povinností MPSS v souvislosti s poskytováním Úvěru vykonává Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, (www.cnb.cz).
  7. Dlužnická strana může předložit případný spor plynoucí z této Smlouvy mimosoudnímu orgánu pro řešení spotřebitelských sporů, tj. finančnímu arbitrovi, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 (www.finarbitr.cz). Na žádost Dlužnické strany ji bude MPSS informovat o příslušném orgánu pro mimosoudní řešení případného konkrétního sporu. Tímto není dotčeno právo Dlužnické strany obrátit se na příslušný soud.
  8. Odchylná ustanovení ve Smlouvě o úvěru mají přednost před zněním těchto VÚP.
  9. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.
  10. Tyto VÚP nabývají účinnosti dnem 4. 11. 2016.

  Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Příloha: PDF icon Všeobecné úvěrové podmínky platné od 4. 11. 2016

Nahoru

Volejte

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.