955 523 777
Hlavní strana > Pro klienty > Vybrané smluvní podmínky > Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření

Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2281 (dále jen „MP“), je stavební spořitelnou podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, v platném znění (dále jen „Zákon“).

MP vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují základní pravidla obchodních vztahů mezi MP a fyzickými i právnickými osobami při poskytování stavebního spoření a souvisejících produktů.

I. Smlouva o stavebním spoření

Čl. 1 Smlouva o stavebním spoření

 1. Předmětem smlouvy o stavebním spoření (dále jen „Smlouva“) je závazek účastníka stavebního spoření (dále jen „Účastník“) spořit sjednanou částku a jeho právo na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření v souladu se Smlouvou, Zákonem a těmito VOP. Pokud se dále v těchto VOP používá pojem úvěr, rozumí se tím obě fáze úvěru, tedy jak úvěr ve fázi přiděleného úvěru (dále jen „Úvěr ve Fázi PDÚ“), dle § 5 odst. 2 Zákona, tak ve fázi překlenovacího úvěru (dále jen „Úvěr ve Fázi PKÚ“), dle § 5 odst. 2 Zákona.
 2. Smlouva musí být uzavřena písemně na určitou cílovou částku ujednanou mezi MP a účastníkem stavebního spoření.
 3. Účastníkem může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené Zákonem.
 4. Úvěr může být Účastníkem v souladu se Zákonem použit pouze na financování bytových potřeb uvedených v Zákoně, které se nacházejí v České republice.
 5. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a těchto VOP mají přednost ustanovení Smlouvy.

Čl. 2 Cílová částka

 1. Cílová částka je smluvně sjednaná peněžní částka, kterou bude mít Účastník při splnění podmínek Smlouvy k dispozici.
 2. Cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, Úvěru ve Fázi PDÚ a úroků z vkladů a státní podpory po odečtení srážkové daně z těchto úroků a úhrad. Uspořená částka se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných záloh státní podpory sníženému o srážkovou daň z těchto úroků a o úhrady účtované MP.

Čl. 3 Tarif stavebního spoření

Tarif Smlouvy (dále jen „Tarif“) je souhrn podmínek stavebního spoření, které ovlivňují jeho průběh a přidělení cílové částky. Tarif je nabízen při uzavírání Smlouvy.

Čl. 4 Uzavření smlouvy

 1. 1) Smlouva je uzavírána na návrh MP. Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření (dále jen „Návrh“) podává MP na svém formuláři (dále jen „Formulář“), a to sama MP nebo prostřednictvím k tomu zmocněného smluvního partnera MP (dále jen „Zprostředkovatel“). Účastník přijímá svým podpisem předložený Návrh MP. Zprostředkovatel, případně zaměstnanec MP identifikují Účastníka, případně jeho zákonného zástupce, opatrovníka nebo smluvního zástupce v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „Zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“), případně jakýmkoli jiným zákonem, který tento zákon kdykoli v budoucnu nahradí. Odmítne-li Účastník poskytnout výše uvedenou identifikaci nebo existují-li pochybnosti o pravosti informací poskytnutých v rámci identifikace, je MP oprávněna odmítnout uzavření Smlouvy. V případě uzavírání Smlouvy prostřednictvím Zprostředkovatele mimo obchodní prostory, je Zprostředkovatel povinen poskytnout Účastníkovi informace vyžadované platnými právními předpisy pro smlouvy uzavírané mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání. Svým podpisem současně Účastník stvrzuje, že obdržel VOP a potvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v Návrhu včetně své Kontaktní adresy (čl. 22 VOP), vyslovuje souhlas se všemi podmínkami stavebního spoření a v případě uzavření Smlouvy prostřednictvím Zprostředkovatele potvrzuje obdržení všech informací, které mají být Účastníkovi poskytnuty podle platných právních předpisů pro smlouvy uzavírané mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání.
 2. V případech stanovených MP může být Smlouva uzavřena i na Návrh Účastníka. V takovém případě je MP oprávněna Návrh Účastníka odmítnout. Neoznámí-li MP Účastníkovi do 15 pracovních dnů od doručení takového Návrhu do sídla MP zapsaného v obchodním rejstříku (dále jen „Sídlo MP“), že jeho Návrh odmítá, považuje se Návrh Účastníka za přijatý ze strany MP a Smlouva za uzavřenou a účinnou okamžikem jejího doručení do Sídla MP.
 3. Za podmínky, že je Návrh řádně podepsán Účastníkem a obsahuje povinné náležitosti dané Formulářem, je Smlouva uzavřena a nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení do Sídla MP. Doručení Smlouvy do Sídla MP zajišťuje Zprostředkovatel, není-li ujednáno jinak. Nebude-li Formulář podepsaný Účastníkem obsahovat všechny povinné náležitosti v okamžiku doručení do Sídla MP nebo bude obsahovat jakékoli dodatky, výhrady, omezení, odchylky či jiné změny Návrhu či VOP nebo bude odkazovat na jiné než tyto VOP, Smlouva nevznikne a MP v takovém případě informuje Účastníka o této skutečnosti prostřednictvím Zprostředkovatele či jiným vhodným způsobem.
 4. V případě, že Návrh bude doručen do Sídla MP až po uplynutí lhůty 60 dnů ode dne jeho přijetí (podpisu) Účastníkem, považuje se za návrh Účastníka na uzavření Smlouvy a MP je oprávněna návrh Účastníka odmítnout v souladu s čl. 4 odst. 2 VOP.
 5. V případě, že je cílová částka vyšší než 5 000 000 Kč (včetně) platí, že je Smlouva uzavírána na návrh Účastníka a MP je oprávněna návrh Účastníka odmítnout v souladu s čl. 4 odst. 2 VOP.
 6. Smlouva může být Zprostředkovatelem doručena do MP elektronickým způsobem prostřednictvím aplikací MP nebo Komerční banky, a.s. (dále jen „KB“). V takovém případě je Smlouva uzavřena a účinná doručením elektronické verze Smlouvy v datovém formátu do MP. V případě uzavření smlouvy v listinné podobě, má MP právo od Smlouvy odstoupit s účinky ke dni uzavření Smlouvy, pokud nebude Smlouva v listinné podobě doručena do Sídla MP do 60 dnů od jejího přijetí (podpisu) Účastníkem. Doručení Smlouvy v listinné podobě do Sídla MP zajišťuje Zprostředkovatel, případně po vzájemné dohodě Účastník. Toto ustanovení se přiměřeně použije i na změny Smlouvy.
 7. Po doručení Smlouvy je MP oprávněna vyhodnotit, zda byly splněny požadavky na identifikaci Účastníka podle odst. 1 tohoto článku. Pokud tyto požadavky nebyly splněny, existují pochybnosti o pravosti poskytnutých informací nebo je Účastník osobou, se kterou je MP povinna odmítnout uzavření obchodu nebo obchodního vztahu podle Zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, případně podle jakéhokoli jiného zákona, který tento zákon kdykoli v budoucnu nahradí, je MP oprávněna od Smlouvy odstoupit s účinky ke dni uzavření Smlouvy.
 8. Je-li Účastníkem nezletilá osoba, uzavírá Smlouvu a jedná jejím jménem její zákonný zástupce, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak. Je-li Účastníkem osoba, jejíž svéprávnost byla omezena, uzavírá Smlouvu a jedná jejím jménem opatrovník, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak.
 9. Je-li Smlouva uzavírána prostřednictvím smluvního zástupce na základě plné moci, musí být totožnost Účastníka (zmocnitele) na plné moci ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MP nebo musí být podpis Účastníka ověřen úředně a plná moc musí být přijata zmocněncem.
 10. Za právnickou osobu uzavírají Smlouvu osoby oprávněné ji zastupovat v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. 5 Úhrada za uzavření smlouvy

 1. Účastník je povinen zaplatit úhradu za uzavření Smlouvy neprodleně, nejpozději však do 4 měsíců od uzavření Smlouvy.
 2. Výše úhrady za uzavření Smlouvy je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytované služby (čl. 25 VOP).
 3. Dokud úhrada za uzavření Smlouvy není plně splacena, použije MP všechny došlé platby od Účastníka jako splátky této úhrady.
 4. Zaplacená úhrada za uzavření Smlouvy, případně její zaplacená část se Účastníkovi nevrací ani po zániku Smlouvy.
 5. V případě nezaplacení úhrady v plné výši nebo ve stanovené lhůtě je MP oprávněna Smlouvu vypovědět; pokud je však současně nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) na majetek Účastníka a zůstatek na účtu stavebního spoření (dále jen „Účet“) Účastníka je nulový nebo záporný, je MP oprávněna Smlouvu vypovědět s účinky ke dni doručení výpovědi Účastníkovi nebo od smlouvy odstoupit.

II. Vklady na účtech účastníků

Čl. 6 Vklady stavebního spoření

 1. Částka, kterou Účastník měsíčně ukládá na svůj Účet (tzv. minimální měsíční vklad), je stanovena ve Smlouvě.
 2. Doba spoření začíná dnem uzavření Smlouvy a končí dnem uzavření Smlouvy o Úvěru ve Fázi PDÚ nebo vyplacením zůstatku Účtu Účastníka, nejpozději však dnem ukončení Smlouvy, smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby jako Účastníka.
 3. Platba je považována za splněnou prokazatelným přijetím MP.
 4. Je-li Účastník v prodlení s více než 6 minimálními měsíčními vklady, je MP oprávněna Smlouvu vypovědět.
 5. Účastník není oprávněn zastavit svou pohledávku za MP z Účtu. Toto omezení neplatí pro zastavení této pohledávky ve prospěch MP.

Čl. 7 Úročení vkladů stavebního spoření

 1. Zůstatek na Účtu se úročí úrokovou sazbou uvedenou ve Smlouvě. Pro úročení zůstatku na Účtu se používá úročící schéma: rok = 360 dnů, měsíc = 30 dnů, není-li ujednáno jinak.
 2. Úroky se připisují vždy k 31. 12. daného kalendářního roku k zůstatku Účtu a po připsání se stávají vkladem. V případě vyplacení zůstatku na Účtu se úroky připisují ke dni provedení výplaty, tj. odepsání z Účtu Účastníka. Úročení počíná dnem následujícím po dni připsání vkladů, příp. dalších plateb na Účet Účastníka a končí dnem jejich výplaty, tj. odepsáním z Účtu Účastníka.
 3. Úroky se nevyplácejí zvlášť.
 4. Srážková daň z úroků z vkladů stavebního spoření a z úroků ze státní podpory je upravena v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, případně v jakémkoli jiném zákoně, který tento zákon kdykoli v budoucnu nahradí.

III. Státní podpora

Čl. 8 Státní podpora

 1. Státní podporu může získat Účastník za podmínek stanovených Zákonem.
 2. Státní podpora je poskytována na Účet Účastníka formou ročních záloh. Zálohy státní podpory jsou na Účtu Účastníka pouze evidovány, a to až do doby jejich vyplacení Účastníkovi, a jsou úročeny shodně s úročením vkladů na jeho Účtu. Úroky ze zálohy státní podpory náleží Účastníkovi ode dne následujícího po dni, kdy MP obdrží zálohu od Ministerstva financí České republiky (dále jen „Ministerstvo“).
 3. Účastníkovi splňujícímu podmínky Zákona, který má uzavřeno v jednom kalendářním roce více Smluv, přísluší státní podpora na ty Smlouvy, u kterých o její přiznání písemně požádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory přednostně z uspořených částek u dříve uzavřených Smluv, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem Smlouvám Účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout limit stanovený Zákonem.
 4. Účastník prokazuje splnění podmínek pro získání státní podpory předložením občanského průkazu v případě občana České republiky nebo průkazu o povolení k pobytu v případě cizince. Pokud uvedené doklady neobsahují informace prokazující splnění podmínek pro získání státní podpory, je Účastník povinen takové informace doložit jinými doklady.
 5. Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje souhrnně za všechny Účastníky MP podáním žádosti u Ministerstva. Státní podpora se poskytuje ve výši a způsobem stanovenými Zákonem. O přiznání státní podpory rozhoduje Ministerstvo.
 6. Zálohy státní podpory připsané na Účet Účastníka do konce doby spoření vyplatí MP Účastníkovi:
  • pokud Účastník po dobu 6 let ode dne uzavření Smlouvy nenakládal s uspořenou částkou,
  • pokud Účastník v období do 6 let ode dne uzavření Smlouvy uzavřel Smlouvu o Úvěru ve Fázi PDÚ a použije uspořenou částku, peněžní prostředky z tohoto úvěru a tyto zálohy státní podpory na financování bytové potřeby, nebo
  • v dalších případech stanovených Zákonem.
 7. Jestliže nebude Účastníkovi připsána na jeho Účet záloha státní podpory v důsledku pochybení MP, potom se MP zavazuje z vlastních zdrojů uhradit Účastníkovi částku ve výši odpovídající záloze státní podpory, na kterou by měl jinak Účastník za příslušný rok nárok, kdyby k pochybení nedošlo.
 8. Účastník se zavazuje již vyplacenou státní podporu vrátit neprodleně MP, a to v případě, pokud Účastník způsobí, že je mu státní podpora vyplacena neprávem, nebo pokud mu vznikne povinnost již vyplacenou státní podporu vrátit, a to zejména z důvodů porušení podmínek stanovených Zákonem pro její přiznání.

IV. Změny a ukončení smlouvy

Čl. 9 Zvýšení, snížení cílové částky a změna podmínek stavebního spoření

 1. Návrh na změnu Smlouvy může podat MP i Účastník. Návrh na změnu Smlouvy předkládá Účastník na příslušném formuláři MP, musí být řádně podepsán a totožnost Účastníka musí být ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MP nebo musí být podpis Účastníka ověřen úředně.
 2. Na písemnou žádost Účastníka může MP zvýšit cílovou částku stavebního spoření poté, co byla plně zaplacena úhrada za uzavření Smlouvy. Úhradu z částky, o kterou byla cílová částka zvýšena, účtuje MP dle Sazebníku úhrad (čl. 25 VOP) k tíži Účtu Účastníka. Datum uzavření Smlouvy se nemění.
 3. Po přidělení cílové částky ji lze zvýšit jen tehdy, nebylo-li zahájeno její vyplácení a vzdal-li se Účastník všech práv, která mu vyplývala z dosaženého přidělení.
 4. Na písemnou žádost Účastníka může MP snížit cílovou částku stavebního spoření, nebylo-li zahájeno vyplácení cílové částky. Rozdíl úhrady za uzavření Smlouvy vzniklý snížením cílové částky se Účastníkovi nevrací. Na základě písemné žádosti Účastníka může MP povolit změnu Tarifu, pokud nebylo zahájeno vyplácení cílové částky.
 5. MP může jednostranně a opakovaně změnit úrokovou sazbu stavebního spoření a úvěru dle podmínek sjednaných na základě Zákona ve Smlouvě a ve Smlouvě o úvěru.
 6. Přespořením cílové částky se rozumí stav, kdy zůstatek na Účtu Účastníka je vyšší než cílová částka, včetně jejích navýšení dle odst. 2 a odst. 6 tohoto článku. Přespoření cílové částky není přípustné a nastane-li, zanikne Smlouva k poslednímu dni třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k přespoření došlo, ledaže MP před uplynutím této doby navýší stávající cílovou částku o částku ve výši rozdílu mezi zůstatkem na Účtu Účastníka a stávající cílovou částkou, zaokrouhlenou na celé tisíce Kč nahoru, a to s účinky k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k předmětnému přespoření došlo. Pro navýšení cílové částky dle tohoto odstavce se nepoužije ustanovení odst. 1 a 2 tohoto článku, které upravují standardní způsob navýšení cílové částky. Navýšení cílové částky bude umožněno zejména bude-li Tarif Smlouvy odpovídat Tarifu MP nabízenému v okamžiku přespoření cílové částky. Za navýšení cílové částky náleží MP úhrada dle Sazebníku, včetně úhrady za provedený úkon (čl. 25 VOP). O nové výši cílové částky MP Účastníka vyrozumí nejpozději v nejbližším výpisu z Účtu (čl. 24 odst. 2 VOP). O zániku Smlouvy dle tohoto odstavce MP Účastníka vyrozumí do jednoho měsíce. Smlouva bude vypořádána nejpozději do 3 měsíců od doručení oznámení o jejím zániku Účastníkovi.
 7. V případě navýšení cílové částky dle odstavce 6 tak, že by nová výše cílové částky byla vyšší než 5 000 000 Kč (včetně), je MP oprávněna smlouvu vypovědět do konce druhého měsíce následujícího po měsíci, kdy k navýšení cílové částky došlo, pokud se nejedná o případy kdy lze smlouvu vypovědět dle ustanovení článku 10 odst.7 těchto VOP.

Čl. 10 Ukončení smlouvy

 1. Smlouva se ukončuje:
  • písemnou výpovědí,
  • písemnou dohodou Účastníka a MP,
  • splacením poskytnutého Úvěru ve Fázi PDÚ,
  • zánikem Účastníka – právnické osoby,
  • úmrtím Účastníka, pokud Zákon nestanoví jinak,
  • odstoupením od Smlouvy,
  • na základě dalších skutečností vyplývajících z právních předpisů, Smlouvy nebo těchto VOP.

  V případě ukončení Smlouvy na základě výpovědi Účastníka nebo dohodou je Účastník oprávněn zaslat poslední platbu na svůj Účet tak, aby byla na tento Účet připsána nejpozději v den, který předchází dni ukončení Smlouvy. Později zaslaná platba bude MP vrácena na účet, ze kterého byla odeslána, nebo pokud by takové vrácení nebylo možné, bude poukázána na Kontaktní adresu Účastníka.

 2. Účastník je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět. Pokud Účastník uzavřel Smlouvu o úvěru, je výpověď neúčinná. U výpovědi Smlouvy Účastníka, který je nezletilý, a osoby, jejíž svéprávnost byla omezena, je postupováno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 3. Výpověď podává Účastník na příslušném formuláři MP nebo jinou písemnou formou. Výpověď musí být řádně podepsána a totožnost Účastníka musí být ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MP nebo musí být podpis Účastníka ověřen úředně.
 4. Pokud výpověď nemá náležitosti uvedené v odst. 3 tohoto článku, je neúčinná.
 5. Účastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy nebo je-li tak ujednáno ve Smlouvě. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení MP, a to s účinky ke dni uzavření Smlouvy.
 6. MP může Smlouvu vypovědět nebo od Smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
  • vyplývá-li to ze Zákona nebo jiného obecně závazného právního předpisu;
  • je-li to uvedeno v těchto VOP nebo ve Smlouvě o úvěru, jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné úvěrové podmínky Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. (dále jen „VÚP“);
  • nespoří-li Účastník v souladu s podmínkami ujednanými ve Smlouvě;
  • bude-li Účastník identifikován jako osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, nebo bude-li u Účastníka identifikováno zvýšené riziko legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu podle Zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění, případně podle jakýchkoli jiných zákonů, které tyto zákony kdykoli v budoucnu nahradí;
  • vůči Účastníkovi je u soudu zahájeno insolvenční řízení či jiné řízení, které má obdobné právní účinky, nebo je na majetek Účastníka prohlášen úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, případně podle jakéhokoli jiného zákona, který tento zákon kdykoli v budoucnu nahradí;
  • je nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) týkající se majetku Účastníka a zůstatek na Účtu Účastníka je nulový nebo záporný.
 7. MP i Účastník jsou oprávněni Smlouvu vypovědět po uplynutí 6 let od jejího uzavření za předpokladu, že Účastník nepřijal přidělení cílové částky ve stanovené lhůtě, není-li ujednáno jinak.
 8. Výpovědní doba činí pro MP i Účastníka 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, není-li stanoveno v těchto VOP jinak. Za doručení MP se považuje doručení do Sídla MP.
 9. Před uplynutím výpovědní doby mohou Účastník i MP výpověď písemně odvolat, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví písemně souhlas a tento souhlas bude druhé smluvní straně doručen před uplynutím výpovědní doby. Odvolání výpovědi musí být řádně podepsáno a totožnost Účastníka musí být ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MP nebo musí být podpis Účastníka ověřen úředně.
 10. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení Účastníkovi, a to s účinky ke dni uzavření Smlouvy.
 11. Po uplynutí výpovědní doby vyplatí MP Účastníkovi zůstatek na Účtu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě výpovědi s účinky ke dni doručení výpovědi Účastníkovi vyplatí MP Účastníkovi zůstatek na Účtu bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy se MP dozvěděla o doručení výpovědi Účastníkovi. Nárok na výplatu státní podpory se řídí Zákonem. Pokud nároky Účastníků na výplatu zůstatků na Účtu z vypovězených Smluv převýší ¼ všech prostředků, které má MP k dispozici (čl. 11 VOP), budou tyto nároky postupně vyrovnány v pořadí došlých výpovědí. Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použije i pro ostatní případy ukončení Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku.
 12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Návrh dohody předkládá Účastník na příslušném formuláři MP nebo jinou písemnou formou, musí být řádně podepsán a totožnost Účastníka musí být ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MP nebo musí být podpis Účastníka ověřen úředně. V případě, že Účastník požaduje ukončení Smlouvy v době kratší, než je výpovědní doba dle odst. 8 tohoto článku VOP, je povinen uhradit úhradu dle platného Sazebníku úhrad (čl. 25 VOP).

V. Přidělení cílové částky

Čl. 11 Disponibilní zdroje

 1. Disponibilní zdroje MP tvoří přijaté vklady, úroky z vkladů a ze státní podpory, připsané zálohy státní podpory a splátky Úvěrů ve Fázi PDÚ (bez úroků), event. další částky připisované na účty.
 2. Na základě objemu disponibilních zdrojů se podle čl. 12 měsíčně stanoví pořadí Účastníků, kterým vznikne nárok na přidělení cílové částky.

Čl. 12 Předpoklady pro přidělení cílové částky a stanovení pořadí přidělení

 1. Přidělením cílové částky vzniká Účastníkovi právo na poskytnutí Úvěru ve Fázi PDÚ, a to za podmínek uvedených v těchto VOP, VÚP a ve Smlouvě o úvěru. Cílová částka bude Účastníkovi přidělena, pokud budou současně splněny následující předpoklady:
  • od data uzavření Smlouvy uplynulo nejméně 24 měsíců (tj. minimální doba spoření);
  • v termínu, ve kterém se hodnotí předpoklady pro přidělení cílové částky, je uspořená částka na Účtu Účastníka větší než požadovaný minimální zůstatek na tomto Účtu. Ten je stanoven ve Smlouvě jako podíl (vyjádřený v %) ze smluvně sjednané cílové částky.
 2. Cílová částka bude přidělena v případě splnění výše uvedených předpokladů a dostačujících disponibilních zdrojů MP. Předpoklady pro přidělení cílové částky se hodnotí čtvrtletně.
 3. Pořadí Účastníků, kteří splnili předpoklady pro přidělení cílové částky, se stanoví měsíčně a odvíjí se od minimální doby spoření. To znamená, že Účastník, který dříve splní podmínku minimální doby spoření a požadovaný minimální zůstatek na Účtu (dle čl. 12 odst. 1 VOP), splní dříve předpoklady pro přidělení cílové částky.

Čl. 13 Oznámení o přidělení cílové částky

 1. MP oznámí Účastníkovi přidělení cílové částky minimálně 3 měsíce před uvedeným termínem přidělení. Chce-li Účastník k oznámenému termínu přidělení přijmout, je povinen to MP oznámit písemně nejpozději do čtyř týdnů ode dne, kdy bylo oznámení o přidělení Účastníkovi doručeno dle čl. 22 těchto VOP.
 2. Pokud ještě nebylo zahájeno vyplácení cílové částky, může Účastník písemně odvolat přijetí přidělení cílové částky a Smlouva pokračuje.

Čl. 14 Rezervace cílové částky

 1. Pokud Účastník přijme přidělení cílové částky, rezervuje mu MP příslušnou cílovou částku k vyplacení.
 2. Nepředloží-li Účastník podklady a zajištění požadované MP během 3 kalendářních měsíců od přijetí přidělení cílové částky, je přijetí přidělení cílové částky považováno za odvolané.

Čl. 15 Uplatnění práva z přidělení cílové částky

 1. Pokud Účastník nepřijme přidělení cílové částky nebo neodevzdá ve stanovené lhůtě prohlášení o přijetí přidělení nebo přijetí přidělení písemně odvolá, Smlouva pokračuje za původních podmínek, pokud není v těchto VOP stanoveno jinak. Odvolání přijetí přidělení se považuje také za nepřijetí přidělení cílové částky. Přidělení cílové částky se považuje za odvolané také v případě, že Účastník nečerpal úvěr ve stanovené lhůtě.
 2. Po uplynutí doby uvedené v čl. 13 odst. 1 a čl. 14 odst. 2 těchto VOP, musí Účastník písemně požádat o uplatnění svých práv z přidělení cílové částky. MP je však oprávněna v takovém případě žádost Účastníka vyplývající z přidělení cílové částky odmítnout.
 3. V případě, že Účastník nevyužil svého práva vyplývajícího z přidělení cílové částky ve stanovené době a byl mu vyplacen zůstatek na Účtu (tzn. v souladu s § 5 Zákona došlo k ukončení doby spoření), je MP oprávněna Smlouvu vypovědět.

VI. Úvěr

Čl. 16 Poskytnutí a zajištění úvěru

 1. Úvěr je předmětem samostatné smlouvy o úvěru. Pokud se dříve či dále v těchto VOP používá pojem „Smlouva o úvěru“, rozumí se tím oba typy smluv, tedy smlouva o Úvěru ve Fázi PDÚ (dříve či dále jen „Smlouva o Úvěru ve Fázi PDÚ“) i smlouva o Úvěru ve Fázi PKÚ (dříve či dále jen „Smlouva o Úvěru ve Fázi PKÚ“), uzavřené mezi MP a Účastníkem, popřípadě dalšími osobami (dále jen „Účastník Smlouvy o úvěru“), ve které budou ujednány podrobnější podmínky poskytnutí úvěru. Nedílnou součástí Smlouvy o úvěru jsou VÚP.
 2. Úvěr může být poskytnut po splnění podmínek stanovených Zákonem, těmito VOP (podmínky pro přidělení cílové částky) a smlouvou o úvěru a VÚP, zejména po splnění předpokladů zajištění jeho návratnosti. MP může požadovat zejména prokázání úvěruschopnosti, zajištění úvěru zajišťovacími prostředky podle platných právních předpisů. MP může dále požadovat, aby Účastník v souvislosti se Smlouvou o úvěru uzavřel smlouvu o životním pojištění a/nebo smlouvu o pojištění zastaveného majetku a aby pohledávka na výplatu pojistného plnění z těchto pojištění byla zastavena ve prospěch MP.
 3. Účastník Smlouvy o úvěru je povinen po celou dobu trvání Smlouvy o úvěru písemně oznamovat MP všechny skutečnosti, které mají vliv na plnění podmínek stanovených Zákonem, VOP, VÚP nebo Smlouvou o úvěru. Účastník Smlouvy o úvěru je zejména povinen doložit MP použití úvěru, uspořené částky a záloh na státní podporu na financování bytové potřeby nebo pro jiný účel stanovený Zákonem.
 4. MP může Účastníkovi poskytnout na řešení bytových potřeb či pro jiný účel stanovený Zákonem Úvěr ve Fázi PKÚ v době, kdy ještě nesplnil podmínky pro poskytnutí úvěru ve Fázi PDÚ dle příslušných ustanovení těchto VOP a Smlouvy o úvěru. Na poskytnutí Úvěru ve Fázi PKÚ není právní nárok.
 5. Podmínkou poskytnutí Úvěru ve Fázi PKÚ je uzavření Smlouvy a zůstatek na Účtu Účastníka dosahující předepsané výše dle podmínek stanovených MP v době uzavření Smlouvy o Úvěru ve Fázi PKÚ. Od podání žádosti o Úvěr ve Fázi PKÚ do data uzavření Smlouvy o Úvěru ve Fázi PKÚ, případně do data odvolání nebo zamítnutí žádosti o Úvěr ve Fázi PKÚ bude odloženo hodnocení předpokladu přidělení i samotné přidělení cílové částky. Podrobnější úprava Úvěru ve Fázi PKÚ je uvedena ve VÚP.

Čl. 17 Úročení úvěru

 1. Úvěr ve Fázi PDÚ se úročí úrokovou sazbou uvedenou ve Smlouvě o úvěru. Úroky jsou vypočítávány ze zůstatku jistiny Úvěru ve Fázi PDÚ, přičemž pro účely výpočtu se používá úročící schéma: rok = 360 dnů, měsíc = 30 dnů, není-li ujednáno jinak. Úroky jsou splatné měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce, pokud nebude ujednáno jinak.
 2. Úročení úvěru (popřípadě jeho části) začíná dnem čerpání úvěru a končí dnem jeho úplného splacení.
 3. Úrokovou sazbu a způsob úročení Úvěru ve Fázi PKÚ stanoví MP individuálně v souladu se svou obchodní politikou.

Čl. 18 Splácení úvěru

 1. Splácení úvěru se řídí Smlouvou o úvěru.
 2. Doba splatnosti Úvěru ve Fázi PDÚ a výše měsíční splátky Úvěru ve Fázi PDÚ jsou uvedeny ve Smlouvě o úvěru. V měsíčních splátkách Úvěru ve Fázi PDÚ jsou zahrnuty splátky jistiny Úvěru ve Fázi PDÚ i splátky úroků z tohoto úvěru. Splátky jsou MP použity v pořadí stanoveném ve VÚP.
 3. Účastník Smlouvy o úvěru je povinen zaplatit MP splátky úvěru včetně úroků v termínech uvedených ve Smlouvě o úvěru.
 4. Je-li Účastník Smlouvy o úvěru v prodlení se splátkami, je MP oprávněna požadovat úrok z prodlení.
 5. Splátka je považována za splněnou prokazatelným přijetím MP.
 6. Úvěr lze předčasně splatit za podmínek stanovených právními předpisy, VÚP a Smlouvou o úvěru.
 7. Úhrady za Úvěr ve Fázi PDÚ (viz čl. 25) jsou připočítány k zůstatku účtu Úvěru ve Fázi PDÚ a úročeny a spláceny s ním, pokud je Účastník Smlouvy o úvěru nezaplatí zvlášť.

Čl. 19 Ukončení smlouvy o úvěru ze strany MP

 1. Pokud Účastník Smlouvy o úvěru řádně plní své povinnosti ze Smlouvy o úvěru, není MP oprávněna od Smlouvy o úvěru odstoupit.
 2. MP provádí průběžně kontrolu použití poskytnutého úvěru v souladu se Zákonem, Smlouvou a Smlouvou o úvěru.
 3. MP je oprávněna od Smlouvy o úvěru odstoupit a/nebo ji vypovědět a/nebo požadovat okamžitou splatnost úvěru za podmínek ujednaných ve Smlouvě o úvěru a dále z důvodů, pro které může odstoupit od Smlouvy nebo Smlouvu vypovědět v souladu se Zákonem nebo Smlouvou.

VII. Převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy

Čl. 20 Převod práv a povinností

 1. Uspořenou částku nelze v době spoření převést na jinou osobu.
 2. Při zániku Smlouvy v době spoření nepřecházejí práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou osobu s výjimkami uvedenými v Zákoně a v těchto VOP.
 3. Převod práv Účastníka vyplývajících ze Smlouvy po skončení doby spoření na třetí osobu vyžaduje písemný souhlas MP. Tento souhlas může být MP vázán na splnění určitých podmínek. O souhlas žádá Účastník MP písemně.

Čl. 21 Úmrtí účastníka

Právní vztah ze Smlouvy zaniká smrtí Účastníka a součástí pozůstalosti je pohledávka na výplatu uspořené částky, pohledávka na výplatu záloh státní podpory evidovaných na Účtu Účastníka a zálohy státní podpory za kalendářní rok, ve kterém Účastník zemřel, podle skutečně uspořené částky ke dni smrti Účastníka v tomto kalendářním roce, jakož i případné dluhy Účastníka vyplývající ze stavebního spoření, nestanoví-li Zákon jinak.

VIII. Obchodní styk

Čl. 22 Doručování

 1. Pro účely Smlouvy se za bydliště ve smyslu § 80 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), považuje trvalý pobyt Účastníka – fyzické osoby – nepodnikatele ve smyslu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, resp. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, případně podle jakéhokoli jiného zákona, který tyto zákony nebo jakýkoli z nich kdykoli v budoucnu nahradí.
 2. Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru je povinen sdělit MP bezodkladně a prokazatelně změnu údajů požadovaných Zákonem, jiným obecně závazným právním předpisem, Smlouvou či Smlouvou o úvěru. Změnu údajů oznámí Účastník na příslušném formuláři MP nebo jinou písemnou formou, přičemž toto oznámení musí být řádně podepsáno a totožnost Účastníka musí být ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MP nebo musí být podpis Účastníka ověřen úředně. Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru doručuje veškeré písemnosti na adresu Sídla MP.
 3. Písemnosti doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zasílá MP na adresu, kterou Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru uvedl ve Smlouvě nebo Smlouvě o úvěru nebo předem sdělil MP jako adresu pro doručování písemností, včetně P. O. Boxu (dále jen „Kontaktní adresa“), přičemž pokud Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru nesdělí MP jinou adresu, považuje se za Kontaktní adresu Účastníka, resp. Účastníka Smlouvy o úvěru fyzické osoby – nepodnikatele – adresa jeho trvalého pobytu a u Účastníka právnické osoby a Účastníka fyzické osoby – podnikatele – adresa jeho sídla.
 4. Písemnost určená do vlastních rukou Účastníka, resp. Účastníka Smlouvy o úvěru (tj. písemnost s dodejkou) je doručena, jakmile ji Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru převezme.
 5. V případě písemnosti zasílané doporučeně je tato písemnost považována za doručenou nejpozději 15. pracovní den po jejím odeslání. To však neplatí v případě, pokud se MP dozví o doručení písemnosti před uplynutím této lhůty.
 6. Zmaří-li Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru doručení písemnosti, je za den doručení považován den vrácení písemnosti MP, a to i tehdy, když se Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru o uložení písemnosti nedozvěděl. Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru zmaří doručení písemnosti, jestliže písemnost odmítne převzít nebo si písemnost nevyzvedne v náhradní lhůtě a dále pokud se písemnost vrátí MP jako nedoručitelná na Kontaktní adresu, protože Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru nesplnil povinnosti stanovené v odst. 2 tohoto článku nebo proto, že MP sdělil nesprávnou Kontaktní adresu.
 7. Ostatní písemnosti Účastníkovi, resp. Účastníkovi Smlouvy o úvěru doručované prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se považují za doručené 3. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 15. pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. To však neplatí v případě, pokud se MP dozví o doručení písemnosti před uplynutím této lhůty.
 8. Nároky vyplývající ze svých prohlášení může Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru uplatnit jen tehdy, když tato prohlášení byla vyjádřena písemnou formou, přičemž takové prohlášení musí být řádně podepsáno a totožnost Účastníka, resp. Účastníka Smlouvy o úvěru musí být ověřena Zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MP nebo musí být podpis Účastníka ověřen úředně. Prohlášení Účastníka, resp. Účastníka Smlouvy o úvěru vstupují v platnost dnem doručení MP.
 9. Za škody vzniklé z důvodu nesplnění povinnosti dle odst. 2 tohoto článku odpovídá Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru.
 10. Veškerá právní jednání činí MP i Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru v českém jazyce.
 11. MP je oprávněna požadovat po Účastníkovi, resp. Účastníkovi Smlouvy o úvěru, který nemá adresu nebo sídlo v České republice, aby si určil korespondenční adresu v České republice, na kterou mu bude MP zasílat písemnosti. Pokud Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru MP takovou adresu neoznámí, hradí náklady spojené s doručením do zahraničí.
 12. S výjimkou právních jednání týkajících se ukončení Smlouvy je MP oprávněna doručovat písemnosti Účastníkovi, resp. Účastníkovi Smlouvy o úvěru elektronickými či jinými technickými prostředky. Zásilky doručované prostřednictvím elektronické pošty zasílá MP na kontaktní e-mailovou adresu, kterou Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru uvedl ve Smlouvě nebo Smlouvě o úvěru nebo předem sdělil MP jako svou poslední platnou kontaktní e-mailovou adresu. Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru je povinen sdělit MP bezodkladně a prokazatelně změnu této své aktuálně platné kontaktní e-mailové adresy pro elektronické doručování. Zásilky doručované prostřednictvím elektronické pošty se přitom považují za doručené 3. pracovní den po jejich odeslání, nebude-li ujednáno jinak. Zásilky doručované prostřednictvím služeb přímého bankovnictví KB se považují za doručené okamžikem jejich umístění a zobrazení v příslušné službě.

Čl. 23 Platnost listin

Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru je odpovědný za škodu, která vznikne tím, že se MP bez svého zavinění nedozví o nedostatcích v poskytnutých údajích nebo příslušných dokladech.

Čl. 24 Vedení účtů

 1. MP vede každému Účastníkovi jeho individuální Účet. Číslo Účtu sděluje Účastníkovi při uzavírání Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy zaniká i Účet Účastníka.
 2. Smluvní strany se dohodly, že MP zasílá Účastníkovi výpis z Účtu jednou v roce, a to po skončení kalendářního roku, přičemž výpis z tohoto Účtu bude zaslán Účastníkovi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným (elektronickým) způsobem do konce prvního čtvrtletí následujícího kalendářního roku, není-li ujednáno jinak.
 3. Výpis z Účtu je považován za akceptovaný, pokud Účastník neuplatní námitky proti jeho obsahu během dvou měsíců po jeho doručení.
 4. Účastník je oprávněn požádat o vystavení mimořádného výpisu ze svého Účtu kdykoli v průběhu roku za úhradu stanovenou podle Sazebníku úhrad (čl. 25 VOP).
 5. Pokud Účastník nebo banka Účastníka požádá o vrácení inkasované nebo zaslané částky v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, případně podle jakéhokoli jiného zákona, který tento zákon kdykoli v budoucnu nahradí, Účastník se zavazuje uhradit MP pohledávku s tím spojenou.

Čl. 25 Úhrady za služby MP

 1. MP je oprávněna účtovat úhrady za služby, které zveřejňuje v Sazebníku úhrad Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., za poskytované služby pro fyzické osoby a v Sazebníku úhrad Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., za poskytované služby pro právnické osoby a podnikatele (pokud se dříve či dále v těchto VOP používá pojem „Sazebník úhrad“, jsou jím míněny výše uvedené sazebníky). Sazebníky úhrad jsou k dispozici ve všech prodejních místech MP, na webových stránkách MP nebo u Zprostředkovatelů a jsou Účastníkovi předány při uzavírání Smlouvy.
 2. Za služby spojené s vedením a správou Účtu a za služby spojené se stavebním spořením a jeho správou účtuje MP na počátku každého kalendářního roku roční úhradu. V roce uzavření a ukončení Smlouvy účtuje MP tuto úhradu poměrně za počet celých kalendářních měsíců.
 3. Náklady spojené s uzavřením, změnou nebo ukončením Smlouvy jdou k tíži Účtu Účastníka, pokud není ujednáno jinak. Úhrady, poplatky a náklady vynaložené MP se přičítají k zůstatku úvěru a tyto se také úročí a splácejí společně s tímto zůstatkem, pokud je Účastník nezaplatí zvlášť.
 4. Jakékoli pohledávky MP za Účastníkem budou hrazeny v následujícím pořadí: a) úhrada dlužných splátek úhrad, soudních či správních poplatků a dalších nákladů spojených s vymáháním pohledávky, případně sankcí, b) úhrada úroků z prodlení, c) úhrada úroků z pohledávky, d) úhrada jistiny pohledávky.
 5. MP je oprávněna kdykoli odpustit Účastníkovi jakoukoli úhradu stanovenou v Sazebníku úhrad či její část a vzdát se práva na její vymáhání. Realizace tohoto práva MP nemá za následek změnu Sazebníku úhrad.
 6. Sazebník úhrad může být měněn způsobem stanoveným v čl. 33 VOP. Změny Sazebníku úhrad však nepodléhají předchozímu schválení Ministerstvem.

Čl. 26 Blokace zůstatku účtu

V případě, že MP má za Účastníkem neuhrazené pohledávky z jakéhokoliv titulu, je MP oprávněna do doby jejich uhrazení Účastníkovi znemožnit nakládání se zůstatkem na kterémkoliv z jeho Účtů vedených u MP a to až do výše pohledávek MP.

IX. Závěrečná ustanovení

Čl. 27 Jednání MP a Účastníka

 1. V zájmu zabezpečení řádného poskytování služeb může MP ověřit totožnost Účastníka nebo oprávnění osoby jednající jménem či za Účastníka, případně odmítnout či pozdržet plnění jakéhokoli příkazu či žádosti do doby, než bude MP považovat za nepochybné, že daná osoba je skutečně oprávněna v dané věci jednat. MP je oprávněna odmítnout či pozdržet plnění jakéhokoli příkazu či žádosti v případě, že jí nebudou předloženy všechny dokumenty (zejména souhlasy, schválení, čestná prohlášení) podle Smlouvy a těchto VOP nebo VÚP, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby podle právních předpisů, nebo nebudou-li tyto dokumenty obsahovat požadované náležitosti či dostatečně prokazovat příslušné skutečnosti.
 2. Pokud se v očekávání vlastní nezpůsobilosti Účastník rozhodne projevit vůli, aby jeho záležitosti byly spravovány určitým způsobem nebo aby je spravovala určitá osoba, a týkají-li se takové záležitosti jednání s MP, musí Účastník takovou vůli projevit výhradně ve formě veřejné listiny a souhlasit s tím, že MP není povinna akceptovat jinou formu.
 3. Účastník je povinen MP bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na poskytování služeb MP a na schopnost Účastníka dostát závazkům vůči MP a dále které mají nebo mohou mít zásadní vliv na jeho právní postavení (např. omezení svéprávnosti, zahájení insolvenčního řízení, exekuce, vstup do likvidace, zavedení nucené správy, změna daňové rezidence apod.). Obdobně je Účastník povinen MP informovat o skutečnostech, které mají nebo mohou mít zásadní vliv na právní postavení zákonného zástupce, opatrovníka nebo zmocněnce, jsou-li mu známy.
 4. Byl-li Účastník omezen ve své svéprávnosti, je povinen předložit MP bez zbytečného odkladu (i) výpis z registru obyvatel osvědčující jeho opětovnou plnou svéprávnost nebo, není-li to možné, pak (ii) čestné prohlášení o tom, že je již plně svéprávný. Účastník je povinen nahradit MP škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti Účastníka dle tohoto ustanovení, popř. v důsledku nepravdivosti čestného prohlášení.
 5. V případě, že je podpis Účastníka úředně ověřen zahraničními orgány, je MP oprávněna požadovat další ověření (superlegalizace, apostilla), pokud je v souladu s příslušnými právními předpisy takové další ověření vyžadováno pro ověření listin justičními orgány České republiky.
 6. Účastník i MP na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a vylučují uplatnění § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na své smluvní vztahy založené Smlouvou.
 7. Účastník, resp. Účastník Smlouvy o úvěru bere na vědomí, že MP je povinna podle Zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti zpracovávat osobní údaje pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu podle uvedeného zákona.

Čl. 28 Pojištění vkladů Účastníků

Vklady Účastníků jsou pojištěny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (dále jen „Zákon o bankách“), případně podle jakéhokoli jiného zákona, který tento zákon kdykoli v budoucnu nahradí. MP se účastní systému pojištění vkladů provozovaného Garančním systémem finančního trhu (Fond pojištění vkladů).

Čl. 29 Odpovědnost

MP neodpovídá Účastníkovi za škodu v případě, že porušení daného závazku bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli MP.

Čl. 30 Bankovní dohled a státní kontrola

 1. Činnost MP podléhá bankovnímu dohledu podle Zákona o bankách a jiných obecně závazných právních předpisů.
 2. Dozor nad dodržováním podmínek pro poskytování státní podpory stanovených Zákonem provádí Ministerstvo. K tomuto účelu Ministerstvo provozuje informační systém.

Čl. 31 Příslušnost soudu

Smluvní strany se dohodly, že k řešení sporů vzniklých ze Smlouvy a v souvislosti s ní jsou příslušné soudy České republiky podle právního řádu České republiky. Případný spor plynoucí ze Smlouvy nebo Smlouvy o úvěru může být Účastníkem rovněž předložen mimosoudnímu orgánu pro řešení spotřebitelských sporů, tj. finančnímu arbitrovi (www.finarbitr.cz).

Čl. 32 Postup při zániku MP nebo při odnětí bankovní licence

 1. Ukončí-li MP svoji obchodní činnost, zastaví přijímání vkladů a poskytování úvěrů. Nároky na vyplacení cílové částky nevznikají. MP vyrovná závazky vůči Účastníkům způsobem stanoveným příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
 2. V případě odnětí bankovní licence nepřijímá MP vklady, neposkytuje úvěry a neprovozuje další činnosti s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků.

Čl. 33 Změna VOP

 1. MP je oprávněna navrhovat změny VOP, zejména v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných služeb Účastníkům, s ohledem na obchodní cíle MP a vývoj na relevantním trhu, přičemž taková změna se může týkat jakéhokoli ustanovení VOP, pokud nebude podstatným způsobem měnit povahu a principy stavebního spoření a pokud bude schválena Ministerstvem. MP Účastníkovi poskytne písemně informace o navrhované změně VOP na Kontaktní adresu Účastníka, a to nejméně 3 měsíce před navrhovaným dnem účinnosti navrhovaných změn, včetně informace o navrhovaném dni účinnosti, přičemž MP Účastníkovi v oznámení o navrhovaných změnách sdělí lhůtu, do kdy může Účastník navrhované změny odmítnout a Smlouvu vypovědět. Tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc.
 2. Pokud Účastník písemně neodmítne navrhovanou změnu či doplnění VOP a nevypoví Smlouvu v souladu s odst. 3 níže, platí, že souhlasí s navrhovanou změnou VOP s účinností ode dne účinnosti, jak byl navržen MP v oznámení podle odst. 1 výše. Pokud Účastník pouze odmítne navrženou změnu či doplnění VOP, aniž by současně Smlouvu vypověděl, platí VOP v upraveném znění.
 3. Účastník má právo vypovědět Smlouvu v případě, že písemně odmítne návrh na změnu VOP, přičemž toto odmítnutí navržených změn VOP a výpověď Smlouvy ze strany Účastníka musí být MP doručena nejpozději v poslední den lhůty pro odmítnutí navržených změn VOP stanovené v oznámení Účastníkovi podle odst. 1 výše, jinak jsou odmítnutí navržených změn VOP a výpověď Smlouvy neúčinné. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém skončila lhůta pro odmítnutí změn VOP a výpověď Smlouvy podle odst. 1 výše.
 4. MP a Účastník se odchylně od odst. 1 až 3 tohoto článku dohodli, že je MP oprávněna provést s okamžitou účinností jednostrannou změnu:
  • obchodního názvu poskytované služby, která nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy,
  • údajů, které jsou čistě informačního charakteru a nejsou určeny dohodou smluvních stran.

  O změnách dle tohoto odstavce informuje MP Účastníka vhodným způsobem (např. na internetových stránkách MP, e-mailem, telefonicky, písemně apod.).

Čl. 34 Oddělitelnost

Pokud se některý článek Smlouvy, VOP nebo Sazebníku úhrad stane neplatným nebo neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu správními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články Smlouvy, VOP nebo Sazebníku úhrad zůstávají nadále platné a účinné.

Čl. 35 Platnost a účinnost VOP

 1. Znění VOP a jejich změny podléhají schválení Ministerstvem.
 2. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 7. 4. 2017.
 3. Tyto VOP se vztahují na Účastníka, který uzavřel Smlouvu ode dne jejich účinnosti.

Tyto VOP byly schváleny Rozhodnutím Ministerstva ze dne 10. 2. 2017, č.j. MF-41569-2016-36-27.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.

Příloha: PDF icon Všeobecné obchodní podmínky platné od 7. 4. 2017

Nahoru

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.