955 523 777

Etický kodex

DISTRIBUČNÍ SÍTĚ MODRÉ PYRAMIDY STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s. (dále jen „Kodex“)

Smyslem tohoto Kodexu je prosazování korektních vztahů, vytváření pozitivní atmosféry a zlepšení komunikace uvnitř firmy i ve vztahu ke klientům Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s. se sídlem Praha 2, Bělehradská 128, č.p. 222, IČO: 60192852, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 2281 (dále jen „stavební spořitelna“).

Kodex stanoví etické normy chování a jednání, které jsou povinni uplatňovat zprostředkovatelé distribuční sítě stavební spořitelny*, a to jak v rámci Skupiny Société Générale (dále jen „SG“), tak i mimo ni. Dodržování pravidel profesionálního chování dle ustanovení tohoto Kodexu napomáhá chránit dobré jméno stavební spořitelny jako celku a zajišťovat, aby klienti byli řádným způsobem a v potřebném rozsahu informováni o službách a produktech v nabídce stavební spořitelny a důvěřovali jí. Při porušení dále stanovených pravidel si stavební spořitelna vyhrazuje vyvodit adekvátní právní důsledky až po požadování úhrady smluvní pokuty či náhrady škody.

Kodex vychází z Kodexu jednání Skupiny SG a z norem vymezených právním řádem České republiky, navazuje na ně, vede k jejich uplatňování uvnitř i vně stavební spořitelny a posiluje dobré jméno a image stavební spořitelny na veřejnosti.

ZPROSTŘEDKOVATEL DISTRIBUČNÍ SÍTĚ STAVEBNÍ SPOŘITELNY UPLATŇUJE PŘI SVÉ ČINNOSTI TATO PRAVIDLA:

1) Dodržuje zásady a požadavky Skupiny SG, kterými jsou profesionalita, týmový duch a inovace.

2) Jedná v souladu s platnými právními předpisy, s příslušnými mezinárodními úmluvami a závazky, k nimž se stavební spořitelna a SG připojily, v souladu se standardy tržní praxe, pravidly etického chování, dále v souladu s pokyny a instrukcemi stavební spořitelny, jež tvoří závazky dle uzavřené Smlouvy o poskytování finančního poradenství či obdobné smlouvy.

3) Vedle respektování právních předpisů a regulací prokazuje při jednání svou poctivost a čestnost. V souladu se zájmy stavební spořitelny a Skupiny SG vykonává své povinnosti a pravomoci vyplývající z uzavřené Smlouvy o poskytování finančního poradenství či obdobné smlouvy a na základě zmocnění uděleného stavební spořitelnou vždy svědomitě, zdvořile, korektně a nestranně, v dobré víře a s nejvyšší odbornou péčí, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků. Poskytuje všem úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace, zdrží se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vzbudit zdání nepravdivého, hrubě zkresleného nebo neúplného tvrzení, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Svá doporučení a rozhodnutí zakládá na objektivních kritériích, tzn. objektivně činí rozhodnutí a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty a bez zbytečných průtahů. Vyvaruje se všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o službách stavební spořitelny.

4) Náležitě dbá na své jednání, chování, vystupování a upravený zevnějšek. Neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost, ani ostatní zprostředkovatele či zaměstnance stavební spořitelny. Jedná vždy tak, aby nepoškodil dobré jméno stavební spořitelny. Zvláště se pak vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o jiných zprostředkovatelích stavební spořitelny, jejích zaměstnancích či klientech.

5) Respektuje základní lidská práva. K získání klienta používá jen pravdivé informace, nevyvíjí na klienta nátlak, nadměrně ho neobtěžuje a nenarušuje jeho právo na soukromí. V každém ohledu uplatňuje princip rovnoprávnosti a odmítá jakoukoli formu diskriminace, jak už ve vztahu ke klientům, tak i ve vztahu ke zprostředkovatelům, zaměstnancům, obchodním partnerům nebo dodavatelům stavební spořitelny.

6) Údaje o stávajících i potencionálních klientech získává tak, aby nedošlo k narušení práv klienta na ochranu osobnosti ani zneužití jeho osobních údajů. Požaduje a používá pouze ty informace, které slouží k uspokojení zájmů klientů a obchodních partnerů, k zlepšení kvality poskytovaných služeb nebo k plnění zákonných povinností. Zachovává za všech okolností důvěrnost všech neveřejných informací a nepoužije nebo nerozšíří takové informace k jiným účelům než těm, k nimž mu dané informace byly svěřeny.

7) Dodržuje platné bezpečnostní zásady a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech (osobní život a majetkové poměry klientů), které se dozvěděl při obchodním jednání. Mlčenlivost zachovává i po skončení své činnosti pro stavební spořitelnu.

8) Dodržuje a respektuje bankovní tajemství, a to i po skončení své činnosti pro stavební spořitelnu.

9) Navazuje a udržuje se svými klienty stabilní a trvalé vztahy založené na odbornosti, důvěře a respektování jejich oprávněných zájmů. Využívá tedy svých znalostí o klientech k tomu, aby jim:

  • nabídl produkty a služby odpovídající jejich potřebám a situaci,
  • poskytl informace o podmínkách nebo rizicích spojených s některými obchody.

10) Zdrží se navazování osobních vztahů s klienty (resp. obchodními partnery či dodavateli), které by byly v rozporu s jeho profesionálními povinnostmi.

11) Obchodní jednání vede v souladu s obchodními zájmy klienta a stavební spořitelny bez jakékoli předpojatosti či zvýhodňování. Ve vztazích s klienty dodržuje závazky, které na sebe vzal.

12) Svůj uzavřený obchodní vztah se stavební spořitelnou nezneužije k přijímání nebo vyžadování finančních či věcných výhod pro sebe a stejně tak nesmí svého uzavřeného obchodního vztahu se stavební spořitelnou využít k nabízení či poskytování obdobných výhod. Nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal do postavení, ve kterém by byl zavázán oplatit prokázanou laskavost, nebo které ho činí přístupným vlivu jiných osob. Jakékoli úplatky jsou zakázány. Dary poskytované klientům nebo jejich zástupcům musí odpovídat obvyklým zvyklostem či limitům a dalším pravidlům stanoveným stavební spořitelnou. Totéž platí pro dary osobám vykonávajícím veřejnou funkci, státním úředníkům nebo osobám na obdobných pozicích.

13) Dodržuje právní normy a pravidla stavební spořitelny v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zejména dodržuje postupy stanovené pro identifikaci a poznání klientů, stejně tak postupy pro ověřování. Při sjednání obchodu jedná s klientem osobně (osobně a řádně ho informuje), osobně prověřuje totožnost klienta a kontroluje jím předkládané doklady totožnosti, osobně také ověřuje podpisy účastníků smluvních vztahů (obchodů).

14) Je soustavně pozorný – nesjednává obchody s klienty, kteří projevují spekulativní úmysly. Věnuje zvýšenou pozornost skutečnostem, které mohou poukázat na trestnou činnost nebo nežádoucí jednání (např. jednání vedoucí ke konfliktu zájmů) jiných zprostředkovatelů.

15) Nedává přednost svým zájmům před zájmy klienta. Vyvaruje se všech činností, které vytvářejí konflikt jeho vlastních zájmů se zájmy stavební spořitelny či Skupiny SG vůbec, zříká se činnosti ve společnostech, jejichž činnost je nebo může být v rozporu se zájmy stavební spořitelny. Není činný pro takové subjekty, jejichž činnost je nebo může být v rozporu se zájmy stavební spořitelny.

16) Dbá o svůj odborný růst a systematickým vzděláváním si zvyšuje profesionální vědomosti a dovednosti. Odpovídá za znalost právních předpisů a pravidel sjednaných ve Smlouvě o poskytování finančního poradenství či obdobné smlouvě souvisejících s činností, kterou pro stavební spořitelnu vykonává. Své kvalifikace, schopnosti a potenciálu využívá pro stavební spořitelnu v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytování finančního poradenství či obdobnou smlouvou.

17) Je si vědom, že veškeré údaje, které používá a zpracovává ve styku s klientem, jsou majetkem stavební spořitelny a nezneužije je ve prospěch svůj či třetí strany. Dbá na ochranu aktiv stavební spořitelny a zdržuje se toho, aby zneužíval majetek nebo služby stavební spořitelny, klientů či obchodních partnerů pro svou vlastní potřebu či pro potřebu jiné osoby.

18) Neučiní nic, čím by stavební spořitelně ztížil nebo znemožnil plnění jejích povinností vyplývajících z platných právních norem.

19) Má-li pochybnost o tom, zda je konkrétní obchod nebo situace v souladu se zásadami a etickými pravidly uvedenými v tomto Kodexu, může se obrátit na stavební spořitelnu.

Příloha: PDF icon Etický kodex

Nahoru

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.