955 523 777
Hlavní strana > Pro klienty > Informace pro klienty > Průběh stavebního spoření

Průběh stavebního spoření

SJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Klient si při založení stavebního spoření zvolí výši cílové částky, jež určí, kolik bude spořit. Její výše představuje předpokládaný objem financí, který využije pro realizaci svého záměru.

Klient je povinen zaplatit úhradu za uzavření smlouvy, jejíž výše je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytované služby. Pokud klient neuhradí úhradu do 4 měsíců od uzavření Smlouvy, MP je oprávněna smlouvu vypovědět.

SPOŘENÍ

Klient je povinen spořit měsíčně částku odpovídající minimálně 0,5 % zvolené cílové částky. Tuto částku může spořit pravidelně i prostřednictvím nepravidelných mimořádných vkladů. Pokud je klient v prodlení se splacením více než 6 měsíčních vkladů, může Modrá pyramida smlouvu vypovědět.

OBRATOVÁ PODMÍNKA A SMLOUVY S ÚROKOVÝM BONUSEM

Uzavře-li si klient stavební spoření v akci, kde je úrokový bonus podmíněn splněním obratové podmínky. Obratová podmínka znamená, že je třeba, aby součet všech vkladů v každém kalendářním roce byl roven minimálně 0,5 % z cílové částky za každý ukončený měsíc daného roku, po který byla akce na smlouvě platná.

POZOR – při nedodržení obratové podmínky přichází klient o úrokový bonus za zvýhodněné období, pro něž je úrokový bonus sjednán.

Příklad: Pokud uzavřete 17. 10. 2018 novou smlouvu s cílovou částkou 450 000 Kč, se kterou se zapojíte do akce, musíte do konce roku 2018 na příslušný účet stavebního spoření vložit alespoň 6 750 Kč (3 * 0,5 % * 450 000). V letech 2019 až 2023 musíte v každém roce vložit alespoň 27 000 Kč (12 * 0,5 % * 450 000). Vzhledem k tomu, že vaše zapojení se do této akce skončí k 31. 10. 2024, za rok 2024 již pro získání úrokového bonusu není nutné dodržovat minimální výši vkladu.

STÁTNÍ PODPORA

Pro získání státní podpory 2 000 Kč je třeba, aby součet všech vkladů na stavebním spoření v kalendářním roce činil minimálně 20 000 Kč.

Na získání státní podpory až 2 000 Kč ročně má nárok občan České republiky, nebo občan Evropské unie, kterému byl vydán průkaz či potvrzení o pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo, nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem. Pro  získání státní podpory nesmí klient nakládat s naspořenou částkou nejméně po dobu 6 let od uzavření smlouvy ani uzavřít smlouvu o úvěru ze stavebního spoření a celou částku včetně státní podpory musí využít účelově na bydlení.

Tip: Doporučujeme nastavit si trvalý příkaz s měsíční frekvencí, protože tak odpadne nutnost hlídat objem naspořených peněz klient tedy nepřijde o úrokový bonus ani státní podporu.

NAVÝŠENÍ CÍLOVÉ ČÁSTKY

Klient je oprávněn požádat o navýšení cílové částky. dokud není přespořena. Předejde tím riziku ukončení smlouvy ze strany MP.

Přespořování cílové částky není obecně přípustné. V případě překročení cílové částky má MP právo smlouvu ukončit nebo automaticky navýšit. V případě ukončení smlouva zanikne k poslednímu dni třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém k přespoření došlo. Modrá pyramida však může cílovou částku na smlouvě automaticky navýšit, což se děje zejména v případech, kdy úroková sazba na smlouvě odpovídá aktuálně nabízené sazbě pro nové smlouvy.

Proces automatického navýšení smlouvy je nastavený tak, aby našim klientům zjednodušil administraci spojenou s navyšováním cílové částky. Na druhou stranu není Modrá pyramida z ekonomických důvodů schopna jej realizovat u všech smluv. Stavební spoření je dlouhodobý produkt a podmínky platné v době jeho poskytnutí není možné garantovat po nekonečně dlouhou dobu.

JEDNOSTRANNÁ ZMĚNA ÚROKOVÉ SAZBY Z VKLADU

Úrokovou sazbu z vkladů uvedenou ve smlouvě může stavební spořitelna jednostranně změnit v případě, že účastník po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou pro poskytnutí úvěru ze stavebního spoření ve všeobecných obchodních podmínkách nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů jsou dohodnuty ve smlouvě.

Dle zákona o stavebním spoření č. 96/1993 Sb., v platném znění, je stavební spořitelna oprávněna za zákonem definovaných podmínek přikročit ke změně úrokové sazby stavebního spoření. Pokud však klient s námi má sjednané prodloužení úrokové smlouvy s úrokovým bonusem, po dobu trvání tohoto úrokového bonusu ke změně sazby Modrá pyramida nepřistupuje.

Proces změny úrokové sazby je následující:
Modrá pyramida klientovi zašle dopis oznamující jednostrannou změnu úrokové sazby z vkladu smlouvy o stavebním spoření včetně informace o výši nové sazby a datu, k jakému bude depozitní sazba vkladu změněna.

UKONČENÍ SMLOUVY O STAVEBNÍM SPOŘENÍ

Smlouvu lze ukončit:

 • Dohodou.
 • Výpovědí kterékoli smluvní strany. Výpověď smlouvy může podat klient kdykoli (pokud nesplní vázací dobu, MP sankcionuje dle sazebníku poplatků) s výjimkou případů, kdy je klientovi poskytnut Úvěr ze stavebního spoření ve fázi PKÚ. MP může smlouvu vypovědět jen z důvodů uvedených ve smlouvě, VOP či zákoně.
  Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 • Odstoupením od smlouvy.
  Stavební spořitelna může od Smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
  • vyplývá-li to ze Zákona nebo jiného obecně závazného právního předpisu;
  • je-li to uvedeno ve VOP nebo ve Smlouvě o úvěru, jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné úvěrové podmínky Modré pyramidy;
  • bude-li Účastník identifikován jako osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb.;
  • vůči Účastníkovi je u soudu zahájeno insolvenční řízení či jiné řízení, které má obdobné právní účinky, nebo je na majetek Účastníka prohlášen úpadek podle zákona č. 182/2006 Sb.;
  • je nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) týkající se majetku Účastníka a zůstatek na Účtu Účastníka je nulový nebo záporný.

  Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení Účastníkovi, a to s účinky ke dni uzavření Smlouvy.

 • Na základě dalších skutečností vyplývajících z právních předpisů, Smlouvy nebo VOP, které jsou její součástí.
  Zejména se jedná o následující skutečnosti:
  • přespoření cílové částky, kterou MP odmítla automaticky navýšit (viz výše),
  • splacení poskytnutého Úvěru ve Fázi PDÚ,
  • zánik MP jako právnické osoby,
  • úmrtí klienta (platí od 1. 1. 2014).

PŘIDĚLENÍ CÍLOVÉ ČÁSTKY

V případě řádného spoření a splnění smluvních podmínek dojde ve smlouvě k přidělení cílové částky. Dle zákona o stavebním spoření je přidělení cílové částky možné nejdříve po uplynutí 2 let od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Další podmínky pro přidělení cílové částky jsou jednoznačně stanoveny ve smlouvě (jsou tedy klientovi známy ještě před sjednáním smlouvy).

U dříve sjednávaných tarifů (Trend, Optimal, Kredit, Profit) je pro přidělení třeba, aby byly naplněny následující podmínky uvedené ve smlouvě:

 • minimální dobu spoření,
 • minimální procento naspoření,
 • minimální Parametr ohodnocení.

Současný tarif Modré pyramidy – ALFA – je nastaven tak, že k přidělení cílové částky dochází již po 2 letech spoření a naspoření minimálně 25 % sjednané cílové částky. Přidělování cílové částky je tedy pro klienta naprosto transparentní a jednoduše dosažitelné.

Po přidělení cílové částky může klient nadále pokračovat ve spoření až do dosažení cílové částky nebo může přijmout přidělení cílové částky a zažádat o přidělený úvěr.

• ÚVĚR ze stavebního spoření ve fázi Překlenovacího úvěru

Stavební spořitelna poskytuje tento úvěr klientům, kteří potřebují získat prostředky pro financování bytových potřeb dříve, než splní podmínky pro přidělení cílové částky a získání úvěru ze stavebního spoření ve fázi Přiděleného úvěru.

 • Je určen k překlenutí doby, než vznikne nárok na přidělený úvěr.
 • Až do přidělení platí klient úrok z celé cílové částky.
 • Lze využít na financování bytových potřeb v souladu se zákonem o stavebním spoření (více zde).

• ÚVĚR ze stavebního spoření ve fázi Přiděleného úvěru

Slouží k financování bytových potřeb. Může být poskytnut do výše rozdílu mezi sjednanou cílovou částkou a zůstatkem účtu stavebního spoření a může být poskytnut po splnění stanovených podmínek.

 • Klient má garantovaný výhodný úrok úvěru po celou dobu jeho trvání
 • Bez zajištění až do výše 800 000 Kč.
 • Výše přiděleného úvěru = cílová částka – zůstatek stavebního spoření.
 • Lze využít na financování bytových potřeb v souladu se zákonem o stavební spoření (více zde)

Pozor, uzavřením přiděleného úvěru fáze spoření končí a klient už na smlouvu nedostává státní podporu. Pro její opětovné získání je nutno si co nejdříve založit novou smlouvu o stavebním spoření a ve spoření pokračovat.

Nahoru

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.