955 523 777
Hlavní strana > Pro klienty > Ukončení smlouvy nezletilých klientů

Ukončení smlouvy nezletilých klientů

Na základě novely zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, která je účinná od 6. 4. 2016, se ukončení smlouvy o stavebním spoření pro nezletilého účastníka považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, pokud k němu dojde po uplynutí vázací doby smlouvy o stavebním spoření a zároveň s tímto úkonem vyjádří souhlas oba zákonní zástupci. Ve většině případů tak pro ukončení a výplatu prostředků ze smlouvy o stavebním spoření nezletilého účastníka postačí souhlas všech jeho zákonných zástupců.

Kdy je pro ukončení smlouvy nutný souhlas opatrovnického soudu

K ukončení smlouvy o stavebním spoření nezletilého účastníka se vyžaduje souhlas opatrovnického soudu:

 • při ukončení smlouvy o stavebním spoření nezletilého účastníka před vázací lhůtou,
 • nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci i po vázací lhůtě
 • v případě, že jeden nebo oba zákonní zástupci jsou v insolvenci

V ostatních případech stačí pro ukončení smlouvy souhlas všech zákonných zástupců nezletilého účastníka.

Postup pro ukončení smlouvy se souhlasem opatrovnického soudu

1) Sepsání výpovědi/Návrhu na ukončení dohodou 

 • Zákonný zástupce (ZZ) klienta sepíše Výpověď/Návrh na ukončení dohodou. Výpověď/Návrh na ukončení dohodou může být podepsána jen jedním ze zákonných zástupců nezletilého klienta a podpis ověřen úředně nebo finančním poradcem Modré pyramidy na jakémkoli prodejním místě Modré pyramidy, případně zaměstnancem Komerční banky, a.s., na jakékoli její pobočce.
 • Výpověď/Návrh na ukončení dohodou lze předat osobně na prodejním místě Modré pyramidy, na jakékoli pobočce Komerční banky, a.s., nebo jej lze zaslat na adresu Modré pyramidy.

2) Podání žádosti k opatrovnickému soudu 

 • ZZ klienta vyplní a podepíše formulář Návrh na souhlas soudu s právním jednáním nezletilého. Vzor Návrhu na souhlas soudu s právním jednáním nezletilého ke stažení zde.
 • K podání je nutno doložit:
  • Vyplněný Návrh na souhlas soudu s právním jednáním nezletilého (3 vyhotovení)
  • Návrh na uzavření smlouvy o stavebním spoření (kopie)
  • Potvrzení o vzniku smlouvy o stavebním spoření (kopie)
  • Návrh na provedení změny parametrů smlouvy o stavebním spoření (kopie) – dokládá se pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy o stavebním spoření došlo ke změně parametrů
  • Přijetí návrhu na změnu smlouvy (kopie) – dokládá se pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy o stavebním spoření došlo ke změně parametrů
  • Výpověď (kopie)/Návrh na ukončení dohodou (kopie)
  • Poslední výpis z účtu klienta, který Modrá pyramida zaslala (aktuální stav účtu si může soud vyžádat v Modré pyramidě bezplatně, klient za poplatek dle platného Sazebníku úhrad)
 • Připravené dokumenty je třeba zaslat na adresu příslušného okresního/obvodního soudu podle místa trvalého bydliště nezletilého klienta. Informace o adrese soudu lze získat na www.justice.cz. Za podání návrhu ani za soudní řízení se nic neplatí. Dokumenty je možné doručit také osobně na podatelnu soudu.

3) Jednání soudu 

 • Na rozhodnutí opatrovnického soudu není žádná zákonem stanovená lhůta. Soud nařídí ústní jednání, jehož účastníky jsou oba zákonní zástupci nezletilého klienta (i když spolu nežijí), jednání se zúčastní zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Příslušný soud může zákonného zástupce – navrhovatele – vyzvat k doložení dalších skutečností nezbytných pro jednání soudu, pokud tyto skutečnosti nebyly součástí návrhu.
 • Jakmile ZZ klienta obdrží rozhodnutí ve formě rozsudku (dále jen rozhodnutí) opatrovnického soudu, zabezpečí, aby toto rozhodnutí nabylo právní moci. Nabytí právní moci musí být následně na rozhodnutí soudem vyznačeno.

4) Doručení rozhodnutí do Modré pyramidy 

 • Originál nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí doručí ZZ klienta do CMP na adresu Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2. Modrá pyramida po obdržení tohoto rozhodnutí vypořádá smlouvu o stavebním spoření a vyplatí prostředky z účtu nezletilého klienta v souladu s pokyny soudu uvedenými v rozhodnutí. Pokud by takový pokyn nebyl v rozhodnutí uveden, vyplatí Modrá pyramida prostředky k rukám ZZ dle jeho dispozic.
 • Je třeba, aby ZZ klienta zaslal do CMP také rozhodnutí opatrovnického soudu o zamítnutí schválení právního jednání. Jakmile Modrá pyramida takové rozhodnutí obdrží, Výpověď/Návrh na ukončení dohodou zruší.

 

Postup při výpovědi smlouvy ze strany Modré pyramidy

V případě, že jste od Modré pyramidy obdrželi výpověď smlouvy o stavebním spoření vedené na nezletilého klienta, jsou v tomto dopise rovněž obsaženy i veškeré potřebné informace o následném postupu. Pokud si zvolíte způsob výplaty prostředků, k jejíž realizaci je zapotřebí doložit souhlas opatrovnického soudu, tak se tento souhlas prokazuje tímto vyplněným a potvrzeným dokumentem, který musí být opatřen doložkou o nabytí právní moci.

Příloha: Soubor Formulář – Vzor Návrhu na schválení právního úkonu PDF icon Postup pro ukončení smlouvy se souhlasem opatrovnického soudu Microsoft Office document icon Formulář – Vzor Návrhu na souhlas soudu s výplatou prostředků – POUZE PRO VÝPOVĚĎ ZE STRANY MODRÉ PYRAMIDY

Nahoru

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.