800 101 554
Hlavní strana > Pro klienty > Informace pro klienty > Obecné informace před uzavřením smlouvy

Obecné informace před uzavřením smlouvy

OBECNÉ INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY, VE KTERÉ SE SJEDNÁVÁ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR.

Zde jsou uvedeny obecné informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.
Povinné předsmluvní a smluvní informace obdrží klient od MPSS současně s návrhem úvěrové smlouvy.

ÚDAJE O VĚŘITELI/ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Věřitel Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IČO: 60192852 (dále jen MPSS)
Adresa Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2281
Telefonní číslo 222 824 111
Číslo faxu 222 824 113
E-mailová adresa info@modrapyramida.cz
Adresa internetových stránek www.modrapyramida.cz
Zprostředkovatel úvěru Uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru zprostředkoval pro MPSS zprostředkovatel, jehož identifikační údaje jsou uvedeny v žádosti klienta o úvěr.

 

POPIS ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Druh spotřebitelského úvěru Překlenovací úvěr ze stavebního spoření (dále jen PKÚ) nebo Přidělený úvěr ze stavebního spoření (dále jen PDÚ).
Celková výše spotřebitelského úvěru Celková výše spotřebitelského úvěru je uvedena v bodu 4) Vedlejších ujednání, které tvoří přílohu a nedílnou součást úvěrové smlouvy (dále jen „Vedlejší ujednání“).
Podmínky čerpání Úvěr bude poskytnut po splnění následujících podmínek čerpání:
Výplata úvěru nebo jeho části je možná až po poskytnutí zajištění dle úvěrové smlouvy a předložení jednoho řádně podepsaného vyhotovení úvěrové smlouvy a dokumentů týkajících se zajišťovacích prostředků k poskytnutému úvěru podle úvěrové smlouvy, je-li zajištění vyžadováno.
V případě zajištění úvěru zástavním právem k nemovitostem je výplata možná (a) po předložení potvrzení katastru nemovitostí o provedení změny spočívající v provedení vkladu zástavního práva nebo (b) po předložení dokladu o tom, že byl podán návrh na vklad zástavního práva k nemovitostem z příslušné zástavní smlouvy a ověření ze strany MPSS, že je v katastru nemovitostí vyznačeno u příslušných nemovitostí upozornění, že je zápis příslušné nemovitosti dotčen změnou (tzv. plomba) nebo (c) po splnění jiných podmínek ujednaných v úvěrové smlouvě. Výplaty úvěru provádí MPSS na základě předložení žádosti o výplatu a dokladů potvrzujících účel úvěru, není-li ujednáno jinak. V závislosti na konkrétním případu může příslušná úvěrová smlouva obsahovat specifické podmínky čerpání.
Doba trvání spotřebitelského úvěru Úvěr se poskytuje na dobu určitou (viz bod 2) Vedlejších ujednání).
Splátky a případně způsob rozdělení splátek Výše plateb závisí na výši čerpaného úvěru a na variantě rychlosti splácení zvolené spotřebitelem a je uvedena v úvěrové smlouvě a v bodě 6) Vedlejších ujednání. Úvěr bude splatný v měsíčních splátkách, jejichž počet je závislý na variantě rychlosti splácení zvolené spotřebitelem a je uveden v úvěrové smlouvě a ve Vedlejších ujednáních. V případě překlenovacího úvěru je zálohová měsíční splátka úroků spotřebitelského úvěru a ostatní úhrady uvedena rovněž v úvěrové smlouvě.
Celková částka, kterou je třeba zaplatit Celková částka splatná spotřebitelem, tedy součet celkové výše úvěru a celkových nákladů úvěru, je uvedena ve Vedlejších ujednáních.
Požadované zajištění V případě PKÚ je úvěr zajištěn zřízením zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu ze stavebního spoření spotřebitele vyplývající ze smlouvy o stavebním spoření. MPSS může požadovat další zajištění úvěru, zejména zřízením zástavního práva k nemovitosti přijatelné pro MPSS ve prospěch MPSS, zřízením zástavního práva/zástavních práv k pohledávce přijatelného/ných pro MPSS, ručením osoby přijatelné pro MPSS, bankovní zárukou přijatelnou pro MPSS či jinými zajišťovacími prostředky přijatelnými pro MPSS v souladu s obecně závaznými právními předpisy nebo jejich kombinací.
Informace o tom, zda splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny

PKÚ: Zálohová splátka úroků (viz bod splátky a případně způsob rozdělení splátek výše) nevede k okamžitému umořování jistiny. K umoření jistiny dojde započtením naspořené částky (tj. pohledávky spotřebitele na výplatu zůstatku na účtu stavebního spoření spotřebitele) vůči pohledávce MPSS na splacení jistiny překlenovacího úvěru a splacením překlenovacího úvěru přiděleným úvěrem. Do té doby má spotřebitel povinnost hradit měsíční vklady stavebního spoření na účet stavebního spoření.
PDÚ: Každá měsíční splátka úvěru vede k umořování jistiny.

 

NÁKLADY SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují Výpůjční úroková sazba pro překlenovací úvěr je pevná sazba po dobu šesti let, změna úrokové sazby a způsob této změny je uveden v úvěrové smlouvě. Pro přidělený úvěr je výpůjční úroková sazba pevná úroková sazba až do doby úplného splacení spotřebitelského úvěru.
Roční procentní sazba nákladů (RPSN) Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr je uvedena ve Vedlejších ujednáních. Reprezentativní příklady s uvedením veškerých předpokladů použitých pro její výpočet je uveden u jednotlivých produktů na internetových stránkách MPSS.
Informace o nezbytnosti uzavření pojištění úvěru nebo jiné doplňkové služby nezbytné pro uzavření spotřebitelského úvěru MPSS nevyžaduje v případě uzavření úvěrové smlouvy povinné pojištění úvěru. MPSS si vyhrazuje právo požadovat, aby spotřebitel před čerpáním spotřebitelského úvěru uzavřel nebo měl uzavřeno životní pojištění.
Související náklady Výše úhrad za vedení a správu účtu stavebního spoření ve fázi spoření a fázi přiděleného úvěru a veškerých ostatních úhrad vyplývajících z úvěrové smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, ke dni poskytnutí těchto předsmluvních informací je uvedena v Sazebníku úhrad Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s., za poskytnuté služby pro fyzické osoby (dále jen „Sazebník úhrad“), který je k dispozici na internetových stránkách MPSS a dále je součástí úvěrové smlouvy. Výše úhrad za služby poskytnuté spotřebiteli ze strany MPSS může být měněna způsobem uvedeným v článku 10 Všeobecných úvěrových podmínek MPSS platných ke dni uzavření úvěrové smlouvy (dále jen „VÚP“), které tvoří přílohu a nedílnou součást úvěrové smlouvy s tím, že účinností změny Sazebníku úhrad platí změněné úhrady uvedené v Sazebníku úhrad.
Informace v případě, že se vyžaduje vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání MPSS využívá pro zaznamenávání platebních transakcí a čerpání pouze úvěrový účet.
Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku (např. kreditní platební karta) Nejsou žádné náklady, neboť MPSS žádné zvláštní platební prostředky nepoužívá.
Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr Veškeré další náklady jsou uvedeny v Sazebníku úhrad.
Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit Podmínky změny nákladů souvisejících s úvěrovou smlouvou jsou uvedeny v článku 10 VÚP.
Povinnost zaplatit náklady na služby notáře Podpisy spotřebitele (všech účastníků úvěrové smlouvy na straně dlužnické), případně ručitelů na úvěrové dokumentaci musí být ověřeny zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MPSS nebo musí být podpis ověřen úředně. V případě úředního ověření nese spotřebitel náklady tohoto úředního ověření u notáře či na jiném úřadě na základě sazebníku stanoveného obecně závazným právním předpisem. MPSS si může vyžádat v případech, které určí jako rizikové, sepsání notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti, přičemž úhradu hradí spotřebitel přímo notářskému úřadu ve výši dle sazebníku za tyto úkony stanoveného obecně závazným právním předpisem.
Náklady v případě opožděných plateb V případě prodlení spotřebitele neúčtuje MPSS spotřebiteli úroky z prodlení až do doby, kdy MPSS od úvěrové smlouvy z tohoto důvodu odstoupí, nebo do doby, kdy MPSS požaduje okamžité splacení úvěru dle úvěrové smlouvy. Po odstoupení MPSS od úvěrové smlouvy nebo poté, kdy MPSS požaduje okamžité splacení úvěru, bude spotřebiteli účtován vedle úroků z úvěru i smluvní úrok z prodlení ve výši reposazby vyhlašované ČNB (nebo jiné sazby, která by ji v budoucnu nahradila) platné k 1. dni prodlení se zaplacením celé dlužné částky, zvýšené o 6 procentních bodů. Veškeré další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele jsou specifikovány v článku 9 VÚP.

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ ASPEKTY

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr (1) Spotřebitel (jednotliví účastníci úvěrové smlouvy na straně dlužnické) je oprávněn odstoupit od úvěrové smlouvy i bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření úvěrové smlouvy. Pokud by úvěrová smlouva neobsahovala povinné informace dle § 6 a přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“), lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy MPSS spotřebiteli chybějící informace poskytne. Odstoupení musí být učiněno písemně, odesláno doporučenou oštou nebo na dodejku na adresu sídla MPSS nebo doručeno osobně do sídla MPSS oproti potvrzení MPSS o doručení. Odstoupení musí být učiněno písemně, přičemž totožnost spotřebitele musí být ověřena zprostředkovatelem nebo zaměstnancem MPSS nebo musí být jeho podpis ověřen úředně, odesláno doporučenou poštou nejpozději v poslední den výše uvedené lhůty a doručeno do sídla MPSS a v případě osobního doručování musí být nejpozději v poslední den lhůty do sídla MPSS doručeno. Důkazní břemeno ohledně splnění podmínek pro účinné odstoupení od úvěrové smlouvy podle předcházející věty nese spotřebitel.
(2) Došlo-li k odstoupení podle odstavce 1 výše, je spotřebitel povinen MPSS bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit MPSS úrok ve výši, na kterou by MPSS vznikl nárok, pokud by k odstoupení od úvěrové smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. V případě odstoupení spotřebitele od úvěrové smlouvy nemá MPSS právo požadovat po spotřebiteli žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených ze strany MPSS orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy. MPSS je oprávněna odstoupit od úvěrové smlouvy v případech uvedených v článku 9 odstavec 3) VÚP. V případě odstoupení od úvěrové smlouvy ve fázi překlenovacího úvěru odstupuje MPSS rovněž od smlouvy o stavebním spoření, která se váže k takovému úvěru. Naspořené prostředky se započítají na dluh a rozdíl je na spotřebiteli požadován uhradit.
Předčasné splacení Spotřebitel je oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na poměrné snížení celkových nákladů úvěru. Pro případ předčasného splacení úvěru ve fázi překlenovacího úvěru má MPSS právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které MPSS vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. V případě PDÚ je spotřebitel oprávněn splatit úvěr kdykoliv, a to bezplatně tj. bez jakýchkoliv požadavků MPSS na náhradu nákladů za předčasné splacení.
Informace o nároku věřitele na náhradu nákladů v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru. MPSS postupuje v souladu s ustanovením § 15 Zákona a nesmí požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení:
a) pokud splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení úvěru,
b) v případě přečerpání, nebo
c) pokud splacení bylo provedeno v období, pro které není stanovena pevná úroková sazba. Náhrada nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru. Ve fázi překlenovacího úvěru se v případě jeho splacení postupuje dle článku 6 odstavec 8) VÚP s tím, že výše náhrady nákladů za předčasné splacení je uvedena v tomto bodu výše. Ve fázi přiděleného úvěru má spotřebitel právo splatit úvěr kdykoli, a to bezplatně, tj. bez jakýchkoli požadavků MPSS na náhradu nákladů za předčasné splacení.
Vyhledávání v databázi Pokud je důvodem neposkytnutí úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, MPSS okamžitě a bezplatně spotřebitele vyrozumí o tomto výsledku a sdělí mu údaje o použité databázi. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu správními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr MPSS nebo zprostředkovatel jsou povinni spotřebiteli poskytnout na požádání bezplatně kopii návrhu úvěrové smlouvy. To neplatí, pokud MPSS není ochotna přistoupit k uzavření úvěrové smlouvy v okamžiku, kdy spotřebitel o kopii návrhu požádá.
Doba, po kterou je věřitel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo návrhem na uzavření této smlouvy MPSS je vázána předsmluvními informacemi poskytnutými před uzavřením úvěrové smlouvy a předloženým návrhem na uzavření úvěrové smlouvy po dobu 60 kalendářních dnů ode dne vyhotovení návrhu úvěrové smlouvy a končí marným uplynutím této lhůty.
Skutečnosti, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru Úhrady měsíčního vkladu stavebního spoření (dospořování) představují zvláštní způsob splácení jistiny po dobu překlenovacího úvěru, a to do okamžiku splacení překlenovacího úvěru přiděleným úvěrem. Naspořená částka (tj. pohledávka spotřebitele na výplatu zůstatku na účtu stavebního spoření spotřebitele) se započte vůči pohledávce MPSS na splacení jistiny překlenovacího úvěru a rozdíl tvoří jistinu přiděleného úvěru, která se splácí anuitně (tj. jistina a úrok dohromady).
Příloha: PDF icon Obecné informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Nahoru

Volejte 800 101 554

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.