800 101 554
Hlavní strana > Pro klienty > Informace pro klienty > Informační povinnost Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.

Informační povinnost Modré pyramidy stavební spořitelny, a.s.

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (dále jen „MPSS“) zpřístupňuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění (dále jen „ZPS“), následující informace o jednorázové platební transakci:

I. Informační povinnost MPSS před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci

1) Obchodní firma: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.,
IČ: 601 92 852,
Sídlo: Bělehradská 128, č.p. 222, 120 21 Praha 2
Zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2281,
Telefon: 222 824 777 (infolinka)
Fax: 222 824 113
E-mail: info@modrapyramida.cz

Orgán dohledu: Česká národní banka,
IČ: 481 36 450
Sídlo: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Adresa podatelny: Senovážná 3, 115 03 Praha 1
Telefon: 224 411 111
Fax: 224 411 404

2) Informace jsou poskytovány v českém jazyce.

3) Podle ustanovení § 79 ZPS MPSS dále

 • Poskytuje informaci o jedinečném identifikátoru, (jeho poskytnutí je podmínkou provedení platebního příkazu), kterým je číslo účtu a kód banky,
 • zajistí, aby peněžní prostředky byly připsány na účet příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po dni přijetí platebního příkazu. MPSS připíše peněžní prostředky na účet klienta neprodleně poté, kdy jsou připsány na účet MPSS v zúčtovacím centru ČNB,
 • poskytuje tuto službu bez poplatku,
 • provádí platební styk pouze v CZK.
 • Další informace:
  MPSS provádí jednorázové platební transakce, zejména:
  • vklad na účet stavebního spoření
  • výplatu vkladu stavebního spoření
  • výplata vkladu v případě tzv. přijetí přidělení, tj. poté, kdy klientovi vznikl nárok na úvěr ze stavebního spoření a on přijal toto přidělení
  • výplatu úvěru
  • realizaci exekuce na účet stavebního spoření klienta
  • výplatu státní podpory po ukončení smlouvy o stavebním spoření klienta

4) Údaj o okamžiku přijetí platebního příkazu podle ustanovení § 104 ZPS

Okamžikem přijetí platebního příkazu je okamžik, kdy MPSS obdrží platební příkaz od klienta nebo z podnětu příjemce (např. při exekuci).
Jestliže se MPSS s klientem dohodla, že provedení platební transakce započne v určitý okamžik, kdy budou splněny určité podmínky nebo na konci určitého období, tzv. odložená splatnost (např. v případě výpovědi smlouvy o stavebním spoření), považuje se za okamžik přijetí takto určený okamžik.

5) Forma a postup předání souhlasu s provedením platební transakce a odvolání takového souhlasu podle ustanovení § 106 ZPS

V podmínkách MPSS klient předkládá souhlas s provedením platební transakce formou písemného, jím podepsaného dokumentu, podpis klienta na tomto dokumentu musí být úředně ověřen nebo autorizován oprávněným obchodním místem MPSS.
Klient není oprávněn odvolat platební příkaz po okamžiku jeho přijetí MPSS. V případě odložené splatnosti platebního příkazu může klient odvolat platební příkaz do skončení pracovního dne předcházejícího okamžiku přijetí platebního příkazu.

6) Informace podle ustanovení § 83 ZPS

 • Údaj o prostředcích komunikace mezi stranami a o technických požadavcích na vybavení uživatele k této komunikaci MPSS komunikuje s uživateli písemně, prostřednictvím telefonu, faxu a e-mailu, příslušné údaje o spojení s MPSS jsou uvedeny v bodě 1) této informace.
 • Údaj o způsobu a lhůtách poskytování nebo zpřístupňování informací MPSS zpřístupňuje předsmluvní informace na svých webových stránkách, které jsou trvale přístupné na www.modrapyramida.cz.

7) Informace podle ustanovení § 84 ZPS

Právní režim jednorázové platební transakce se řídí českým právem.
K rozhodnutí sporu jsou příslušné soudy, jejichž příslušnost je dána občanským soudním řádem, tj. zákonem č. 99/1963 Sb. v platném znění.

Spory z jednorázové platební transakce lze řešit mimosoudně u:

Finančního arbitra České republiky,
se sídlem Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1,
Telefon: 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz,
ID datové schránky: qr9ab9x

Stížnost na postup MPSS je možno podat u České národní banky, jejíž adresa je uvedena v bodě 1) této informace.

8) Informace podle ustanovení § 85 ZPS o povinnostech a odpovědnosti

 • Klient je odpovědný za to, že jeho příkazy adresované MPSS obsahují pouze pravdivé údaje a jsou v souladu s právními předpisy a příslušnou smlouvou.
 • MPSS je oprávněna a povinna v souvislosti s plněním povinností podle právních předpisů odmítnout nebo odložit splnění příkazu klienta, jehož splnění by mohlo být v rozporu s právními předpisy nebo rozhodnutími mezinárodních organizací či jiných států. Klient tímto bere na vědomí, že platba může být vrácena nebo zadržena i jinou bankou, která příkaz vyhodnotí jako neakceptovatelný a odmítne jej z podobných důvodů provést.
 • Klient je odpovědný za správné a úplné uvedení údajů potřebných k provedení platební transakce a je rovněž odpovědný za ochranu svých personalizovaných bezpečnostních prvků (tj. zejména podpis klienta). MPSS provede transakci v souladu s pokyny klienta.
 • MPSS nese odpovědnost za provedení platební transakce v rozporu s příkazem klienta dle příslušných ustanovení ZPS (§ 117 a následující ZPS).

II. Informační povinnosti MPSS po přijetí platebního příkazu podle ustanovení § 86 ZPS

MPSS poskytne nebo zpřístupní klientovi následující informace:

 • údaj umožňující klientovi identifikovat platební transakci, a pokud to připadá v úvahu, také údaje o příjemci,
 • částku platební transakce v měně použité v platebním příkazu MPSS,
 • údaje o platbě, kterou je klient povinen zaplatit MPSS za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,
 • MPSS poskytuje službu bez poplatku
 • datum přijetí platebního příkazu.

Informace ke konkrétní jednorázové platební transakci klienta budou klientovi poskytnuty na infolince MPSS:

Telefon: infolinka 222 824 777
E-mail: info@modrapyramida.cz

III. Informační povinnosti MPSS po provedení jednorázové platební transakce podle ustanovení § 87 ZPS

MPSS poskytne nebo zpřístupní klientovi následující informace:

 • údaj umožňující klientovi identifikovat jednorázovou platební transakci, a pokud to připadá v úvahu, také údaje o příjemci,
 • částku platební transakce v měně, v níž jsou peněžní prostředky dány k dispozici klientovi,
 • údaje o platbě, kterou je klient povinen zaplatit MPSS za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,
 • MPSS poskytuje službu bez poplatku
 • den valuty částky připsané na účet.

Informace ke konkrétní jednorázové platební transakci klienta budou klientovi poskytnuty na Infolince MPSS:

Telefon: infolinka 222 824 777
E-mail: info@modrapyramida.cz

Nahoru

Volejte 800 101 554

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.