800 101 554
Hlavní strana > O nás > Etický kodex

Etický kodex

FINANČNÍHO PORADCE DISTRIBUČNÍ SÍTĚ MODRÉ PYRAMIDY STAVEBNÍ SPOŘITELNY, A.S.

Smyslem kodexu je prosazování korektních vztahů, vytváření pozitivní pracovní atmosféry a zlepšení komunikace uvnitř firmy i ve vztahu ke klientům Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s., (dále jen „MPSS“).
Kodex stanoví etické normy chování a jednání, které jsou povinni uplatňovat finanční poradci distribuční sítě MPSS, a to v rámci Skupiny SG, tak i mimo ni. Dodržování pravidel profesionálního chování dle ustanovení kodexu napomáhá chránit dobré jméno MPSS jako celku a zajišťovat, aby klienti byli řádným způsobem a v potřebném rozsahu informováni o službách a produktech v nabídce MPSS a důvěřovali jí. Při porušení dále stanovených pravidel si MPSS vyhrazuje vyvodit adekvátní právní důsledky až po požadování úhrady smluvní pokuty či náhrady škody.
Kodex vychází z Kodexu jednání Skupiny Société Générale (dále jen „SG“) a z norem vymezených právním řádem České  republiky, navazuje na ně, vede k jejich uplatňování uvnitř i vně MPSS a posiluje dobré jméno a image MPSS na veřejnosti.

FINANČNÍ PORADCE DISTRIBUČNÍ SÍTĚ MPSS UPLATŇUJE PŘI SVÉ ČINNOSTI TATO PRAVIDLA:

1) Dodržuje zásady a požadavky stanovené v Kodexu jednání Skupiny SG, ctí základní zásady Skupiny SG, kterými jsou profesionalita, týmový duch a inovace.

2) Jedná v souladu s platnými právními předpisy, s příslušnými mezinárodními úmluvami a závazky, k nimž se MPSS a SG připojily, v souladu se standardy tržní praxe, pravidly etického chování a dále v souladu s vnitřními předpisy a postupy MPSS, jež tvoří závazky dle uzavřené mandátní smlouvy.

3) Vedle respektování právních předpisů a regulací prokazuje při jednání svou poctivost a čestnost. V souladu se zájmy MPSS a Skupiny SG vykonává své povinnosti a pravomoci vyplývající z uzavřené mandátní smlouvy a na základě zmocnění uděleného MPSS vždy svědomitě, zdvořile, korektně a nestranně, v dobré víře a s nejvyšší odbornou péčí, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků. Poskytuje všem úplné, nezkreslené, pravdivé a srozumitelné informace, zdrží se jakéhokoli jednání, které by mohlo vzbudit zdání nepravdivého, hrubě zkresleného nebo neúplného tvrzení, nezamlčuje údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Svá doporučení a rozhodnutí zakládá na objektivních kritériích, tzn. objektivně činí rozhodnutí a řeší záležitosti na základě jejich skutkové podstaty a bez zbytečných průtahů. Vyvaruje se všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o službách MPSS.

4) Náležitě dbá na své jednání, chování, vystupování a upravený zevnějšek. Neuvádí vědomě v omyl ani veřejnost, ani ostatní finanční poradce či zaměstnance MPSS. Jedná vždy tak, aby nepoškodil dobré jméno MPSS. Zvláště se pak vyvaruje nepravdivých, pomlouvačných a opovržlivých výroků o jiných finančních poradcích MPSS, jejích zaměstnancích či klientech.

5) Respektuje základní lidská práva. K získání klienta používá jen pravdivé informace, nevyvíjí na klienta nátlak, nadměrně ho neobtěžuje a nenarušuje jeho právo na soukromí. V každém ohledu uplatňuje princip rovnoprávnosti a odmítá jakoukoli formu diskriminace, jak ve vztahu ke klientům, tak i ve vztahu k finančním poradcům, zaměstnancům, obchodním partnerům nebo dodavatelům MPSS.

6) Údaje o stávajících i potenciálních klientech získává tak, aby nedošlo k narušení práv klienta na ochranu osobnosti ani ke zneužití jeho osobních údajů. Požaduje a používá pouze ty informace, které slouží k uspokojení zájmů klientů a obchodních partnerů, zlepšení kvality poskytovaných služeb nebo k plnění zákonných povinností. Zachovává za všech okolností důvěrnost všech neveřejných informací a nepoužije nebo nerozšíří takové informace k jiným účelům než těm, k nimž mu dané informace byly svěřeny.

7) Dodržuje platné bezpečnostní zásady a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech (osobní život a majetkové poměry klientů), které se dozvěděl při obchodním jednání. Mlčenlivost zachovává i po skončení své činnosti pro MPSS.

8) Dodržuje a respektuje bankovní tajemství, a to i po skončení své činnosti pro MPSS.

9) Navazuje a udržuje se svými klienty stabilní a trvalé vztahy založené na odbornosti, důvěře a respektování jejich oprávněných zájmů. Využívá tedy svých znalostí o klientech k tomu, aby jim:
– nabídl produkty a služby odpovídající jejich potřebám a situaci,
– poskytl informace o podmínkách nebo rizicích spojených s některými obchody.

10) Zdrží se navazování osobních vztahů s klienty (resp. obchodními partnery či dodavateli), které by byly v rozporu s jeho profesionálními povinnostmi.

11) Obchodní jednání vede v souladu s obchodními zájmy klienta a MPSS bez jakékoli předpojatosti či zvýhodňování. Ve vztazích s klienty dodržuje závazky, které na sebe vzal.

12) Svůj uzavřený obchodní vztah s MPSS (mandátní smlouvu) nezneužije k přijímání nebo vyžadování finančních či věcných výhod pro sebe a stejně tak nesmí svého uzavřeného obchodního vztahu s MPSS (mandátní smlouvy) využít k nabízení či poskytování obdobných výhod. Nedovolí, aby se v souvislosti se svou činností dostal do postavení, ve kterém by byl zavázán oplatit prokázanou laskavost nebo které by ho činilo přístupným vlivu jiných osob. Jakékoli úplatky jsou zakázány. Dary poskytované klientům nebo jejich zástupcům musí odpovídat běžným zvyklostem či limitům a dalším pravidlům stanoveným MPSS. Totéž platí pro dary osobám vykonávajícím veřejnou funkci, státním úředníkům nebo osobám na obdobných pozicích.

13) Dodržuje právní normy a pravidla MPSS v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zejména dodržuje postupy stanovené pro identifikaci a poznání klientů, stejně tak postupy pro ověřování. Při sjednání obchodu jedná s klientem osobně (osobně a řádně ho informuje), osobně prověřuje totožnost klienta a kontroluje jím předkládané doklady totožnosti, osobně také ověřuje podpisy účastníků smluvních vztahů (obchodů).

14) Je soustavně pozorný – nesjednává obchody s klienty, kteří projevují spekulativní úmysly. Věnuje zvýšenou pozornost skutečnostem, které mohou poukázat na trestnou činnost nebo nežádoucí jednání (např. jednání vedoucí ke konfliktu zájmů) jiných finančních poradců.

15) Nedává přednost svým zájmům před zájmy klienta. Vyvaruje se všech činností, které vytvářejí konflikt jeho vlastních zájmů se zájmy MPSS či Skupiny SG vůbec, zříká se činnosti ve společnostech, jejichž činnost je nebo může být v rozporu se zájmy MPSS. Není činný pro takové subjekty, jejichž činnost je nebo může být v rozporu se zájmy MPSS.

16) Dbá o svůj odborný růst a systematickým vzděláváním si zvyšuje profesionální vědomosti a dovednosti. Odpovídá za znalost právních předpisů a pravidel sjednaných v mandátní smlouvě souvisejících s činností, kterou pro MPSS vykonává. Svou kvalifikaci, schopnosti a potenciál využívá pro MPSS v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou.

17) Je si vědom, že veškeré údaje, která používá a zpracovává ve styku s klientem, jsou majetkem MPSS a nezneužije je ve prospěch svůj či třetí strany. Dbá na ochranu aktiv MPSS a zdržuje se toho, aby zneužíval majetek nebo služby MPSS, klientů či obchodních partnerů pro svou vlastní potřebu či pro potřebu jiné osoby.

18) Neučiní nic, čím by MPSS ztížil nebo znemožnil plnění jejích povinností vyplývajících z platných právních norem.

19) Má-li pochybnost o tom, zda je konkrétní obchod nebo situace v souladu se zásadami Kodexu jednání Skupiny SG nebo s etickými pravidly uvedenými v tomto Etickém kodexu, může se obrátit na MPSS (odbor distribuce) či na compliance officera MPSS.

Příloha: PDF icon Etický kodex

Nahoru

Volejte 800 101 554

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.