955 523 777
Hlavní strana > INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI

INFORMACE TRVALE PŘÍSTUPNÉ SPOTŘEBITELI

Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (dále jen „my“) Vám jako svým současným nebo budoucím klientům (dále jen „Vy“ nebo „klient“), jejichž vztahy s námi se řídí zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, poskytuje následující informace:

ÚDAJE O POSKYTOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
adresa pro doručování: Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2
telefon: +420 222 824 777
e-mail: [email protected]
adresa webových stránek: www.modrapyramida.cz
IČ: 601 92 852
Sídlo: Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2
Zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2281Údaje o interním mechanismu vyřizování stížností naleznete v našem reklamačním řádu.

Případný spor plynoucí ze smlouvy o spotřebitelském úvěru můžete předložit mimosoudnímu orgánu pro řešení spotřebitelských sporů, tj. finančnímu arbitrovi, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 (www.finarbitr.cz). Tímto není dotčeno Vaše právo obrátit se na příslušný soud.

Orgánem dohledu naší činnosti je: Česká národní banka,
IČ: 481 36 450
Sídlo: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Adresa podatelny: Senovážná 3, 115 03 Praha 1
Telefon: 224 411 111

Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru

Proces poskytnutí spotřebitelského úvěru začíná Vaší žádostí o poskytnutí úvěru. Žádost o úvěr můžete podat prostřednictvím zprostředkovatele. My následně posoudíme Vaši úvěruschopnost. Za tím účelem provádíme kontroly v databázích registrů, prověřujících platební morálku účastníků úvěru, jakož i jiných veřejně dostupných registrů týkajících se úvěruschopnosti účastníků; zároveň požadujeme předložení dokladů prokazujících Váš příjem (zejména potvrzení o příjmu v případě dokládání příjmů ze závislé činnosti a/nebo daňové přiznání v případě příjmů z nezávislé činnosti). Plný rozsah požadovaných dokumentů Vám bude upřesněn zprostředkovatelem při žádosti o úvěru. Předsmluvní a smluvní informace od nás obdržíte současně s návrhem úvěrové smlouvy.

Poradenské služby jsou poskytovány odborně vzdělaným zprostředkovatelem na základě rady. Naše oprávnění k činnosti a registraci zprostředkovatele je možné ověřit na www.cnb.cz.

Účel použití spotřebitelského úvěru

Prostředky, které získáte formou úvěru od stavební spořitelny, můžete použít pouze na financování bytových potřeb, a to na území České republiky. Jde např. o výstavbu bytu či domu, o koupi bytu, domu či pozemku v souvislosti s výstavbou či koupí bytu nebo domu, o rekonstrukci bytu nebo domu, o splacení členského vkladu apod. Bytové potřeby podrobně definuje ustanovení § 6 zákona o stavebním spoření (zákon č. 96/1993 Sb. v platném znění).

Formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru, pokud je vyžadováno

K zajištění úvěru můžeme požadovat zajišťovací prostředky v souladu s platnými právními předpisy, a to vždy ve formě a rozsahu pro nás přijatelných, zejména pak:

 • zřízení zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu ze stavebního spoření, a to vždy v případě, že se jedná o úvěr ve fázi překlenovacího úvěru;
 • zřízení zástavního práva k nemovitosti;
 • zřízení zástavního práva k pohledávce odlišné od vkladu stavebního spoření;
 • ručení třetí osoby.

Požadované zajištění bude upřesněno zprostředkovatelem před posouzením úvěru.

V případě, že budete úvěrem financovat koupi nemovité věci a kupní cena bude skládána do úschovy, doporučujeme vám využít notářskou, advokátní nebo bankovní úschovu peněžních prostředků, které zaručují náležitou ochranu složených prostředků (oddělení složených prostředků od prostředků schovatele a jejich ochrana v případě insolvence či exekuce schovatele).

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Maximální doba trvání spotřebitelského úvěru závisí zpravidla na typu produktu. Hypoúvěr (úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti) je možné sjednat na maximální dobu 30 let od jeho poskytnutí. Rychloúvěr a úvěr ve fázi přiděleného úvěru je možné sjednat na maximální dobu 15 let.

Typy dostupné zápůjční úrokové sazby

Zápůjční úroková sazba pro námi poskytované úvěry je sazbou pevnou platnou po dobu uvedenou ve smlouvě o úvěru (tzv. doba fixace úrokové sazby). Ve stanoveném období se sazba úvěru nemění.

Poskytujeme pouze úvěry v českých korunách.

Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru, celkových nákladů spotřebitelského úvěru, celkové částky splatné spotřebitelem a roční procentní sazby nákladů, včetně informací o souvisejících nákladech s uvedením počtu a výše pravidelných měsíčních splátek naleznete na těchto stránkách u daného úvěrového produktu.

Předčasné splacení úvěru

Úvěr můžete zcela, nebo zčásti splatit předčasně. O tomto svém záměru nás prosím předem písemně informujte, jak jsme si smluvně sjednali. Žádost o předčasné splacení sepište prosím na příslušném formuláři na našem poradenském místě, kde vás vyplněním formuláře náš poradce provede a zároveň ověří zdarma Váš podpis. Na základě písemné žádosti s ověřeným podpisem Vám bez zbytečného odkladu poskytneme následující dokumenty:

1. Předčasné splacení celého úvěru

Máte zájem úvěr refinancovat (tzn. s úvěrem přecházíte k jiné bance)

 • informaci o důsledcích předčasného splacení, tedy vyčíslení všech nákladů spojených s předčasným splacením
 • vyčíslení dlužné částky, s rozdělením na jistinu, úrok a náklady spojené s předčasným splacením (včetně předpokladů pro jejich výpočet)
 • potvrzení, že po splacení úvěru dojde k zániku zástavního práva v náš prospěch (na vyžádání klienta)

Prodáváte nemovitost a chcete splatit úvěr – prosím vyplňte do našeho formuláře důvod splacení úvěru – prodej nemovitosti

 • informaci o důsledcích předčasného splacení, tedy vyčíslení všech nákladů spojených s předčasným splacením
 • vyčíslení dlužné částky, s rozdělením na jistinu, úrok a náklady spojené s předčasným splacením (včetně předpokladů pro jejich výpočet)
 • potvrzení, že po splacení úvěru dojde k zániku zástavního práva v náš prospěch (na vyžádání klienta)
 • máme právo vyžádat si Kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy všech účastníků

Pokud v rámci předčasného splacení úvěru žádáte o souhlas se zástavním právem na dalším místě za námi:

 • vyplňte prosím do našeho formuláře „Důvod splacení“ žádost o vyjádření se zřízením zástavního práva na dalším místě v pořadí za námi“ + důvod splacení (např. prodej nemovitosti, refinancování)
 • na základě žádosti Vám pošleme naše vyjádření ve smyslu, že Vám nebráníme zřídit zástavní právo další v pořadí, nevydáváme však souhlas pro refinancující banku

Máte zájem úvěr splatit z vlastních prostředků (úvěr tedy nebude splacen úvěrem jiné banky)

 • informaci o termínu a výši mimořádného vkladu zdarma (pokud máme smluvně sjednáno nebo tato možnost vyplývá ze zákona)
 • informaci o důsledcích předčasného splacení, tedy vyčíslení všech nákladů spojených s předčasným splacením
 • vyčíslení dlužné částky, s rozdělením na jistinu, úrok a náklady spojené s předčasným splacením (včetně předpokladů pro jejich výpočet)

2. Předčasné splacení části úvěru

Máte zájem splatit pouze část úvěru

 • informaci o termínu a výši mimořádného vkladu zdarma (pokud máme smluvně sjednáno nebo tato možnost vyplývá ze zákona)
 • písemné potvrzení vkladu s instrukcemi pro zaslání platby
 • v případě Vašeho požadavku na zaslání větší částky než je vklad zdarma, Vám sdělíme případnou výši úhrady

Výše náhrady nákladů

Náklady spojené s předčasným splacením úvěru sestávají zejména z administrativních nákladů vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením, nákladů provize uhrazené zprostředkovateli úvěru, byla-li smlouva o úvěru uzavřena prostřednictvím zprostředkovatele, a ceny zdrojů v okamžiku sjednání zápůjční úrokové sazby úvěru.

Administrativní náklady, související s předčasným splacením, naleznete v našem sazebníku úhrad.

Náklady provize - poměrná část nákladů na sjednání spotřebitelského úvěru prostřednictvím zprostředkovatele. V případě, že k předčasnému splacení úvěru dojde až po uplynutí platnosti prvního období sjednané pevné zápůjční úrokové sazby, tato část náhrady nákladů se na Vás nepřenáší. Výše provize je součástí předsmluvních informací, které obdržíte spolu s návrhem úvěrové smlouvy.

Cena zdrojů - finanční prostředky k poskytování úvěrů jsme získali od spořících klientů prostřednictvím účtů stavebního spoření. V případě předčasného splacení úvěru tuto částku investujeme, aby MP zajistila spořícím klientům smluvně garantovanou výši zhodnocení.

Vzorec pro výpočet účelně vynaložených nákladů vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru:

Náhrada nákladů = [Administrativní náklady] + [Náklady provize] + [Cena zdrojů]
Tzn.

 

Kde:
N = účelně vynaložené náklady
A = administrativní náklady vynaložené v přímé souvislosti s předčasným splacením
p = výše provize v případě sjednání úvěru zprostředkovatelem, vyjádřená v procentech
tzbyt = doba od okamžiku předčasného splacení spotřebitelského úvěru do konce období, pro které je stanovena pevná úroková sazba, vyjádřená v měsících
tcelk = celková délka období, pro které je smluvně sjednána pevná úroková sazba spotřebitelského úvěru, vyjádřená v měsících
J = výše předčasně splácené jistiny spotřebitelského úvěru, vyjádřená v Kč
rt0 = průměrná úroková sazba všech klientských vkladů v době sjednání pevné zápůjční úrokové sazby spotřebitelského úvěru, vyjádřená v procentech
it = aktuální alternativní výnosová sazba investice do bezrizikového finančního instrumentu, např. českého státního dluhopisu (realizovaná v okamžiku předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení), provedená za účelem zajištění smluvně zaručeného zhodnocení klientských vkladů, vyjádřená v procentech

* úrokový výnos z investice do bezpečného instrumentu (v tomto ilustrativním případě zobrazen aktuální výnos 3-letého českého státního dluhopisu)

Celková výše účelně vynaložených nákladů nepřesáhne částku úroku, kterou byste zaplatili za dobu od předčasného splacení úvěru do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba úvěru.

Pro úvěry, které spadají pod účinnost zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 je výjimkou předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí nebo výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr zajištěn. V těchto případech jste oprávněni úvěr na bydlení zcela splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je delší než 24 měsíců. V takovém případě nesmí výše námi požadovaných účelně vynaložených nákladů přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však 50 000 Kč.

V případech předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení, který není zajištěn nemovitou věcí, jste oprávněni úvěr na bydlení zcela splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je delší než 36 měsíců. V takovém případě nesmí výše námi požadovaných účelně vynaložených nákladů přesáhnout 5 000 Kč.

Náklady předčasného splacení úvěru nehradíte, pokud k předčasnému splacení úvěru dojde:

 1. v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení úvěru;
 2. ve lhůtě 3 měsíců poté, co Vám sdělíme novou výši zápůjční úrokové sazby;
 3. v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity klienta v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru, nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti klienta splácet úvěr; nebo
 4. do výše 25 % celkové výše úvěru ve lhůtě 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o úvěru. Celkovou výší úvěru se rozumí celková částka, kterou vám na základě smlouvy o úvěru poskytneme (vyčerpaná část úvěru);
 5. v případě, že příjmy klienta jsou v jiné měně nežli v Kč, a jeho příjmy v důsledku změny směnného kurzu poklesly o 20% a více v poměru ke Kč.

Požadavek na ocenění nemovité věci

V případě požadavku na zajištění úvěru zřízením zástavního práva k nemovitosti hradíte náklady na vyhodnocení rizik spojených s nemovitou zástavou, a to ve výši dle našeho platného sazebníku úhrad.

Důsledky nedodržení závazků, souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru:

Porušíte-li Vaše povinnosti ze smlouvy o úvěru či zajišťovací dokumentace, zejména:

 • porušíte povinnost řádně splácet úvěr a úroky, popř. další platby,
 • porušíte povinnost zajistit úvěr včas zástavním právem k nemovitosti,
 • porušíte povinnost zdržet se jakéhokoli jednání vedoucího ke snížení hodnoty zástavy,
 • porušíte povinnost včas dozajistit úvěr,
 • porušíte povinnost nás včas informovat o všech skutečnostech, které mohou negativně ovlivnit Vaši schopnost řádně splácet úvěr nebo mohou vést ke snížení hodnoty zástavy,
 • poskytnete nepravdivé, neúplné nebo vědomě nesprávné podklady a informace, které jsou rozhodující pro poskytnutí úvěru,
 • použijete úvěr k jinému než sjednanému účelu,

může to vést zejména k těmto finančním nebo právním důsledkům:

 • přerušíme či odmítneme čerpání úvěru;
 • budeme po Vás požadovat zaplacení smluvní pokuty;
 • budeme po Vás požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem upravujícím výši úroku z prodlení;
 • budeme po Vás požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které nám vznikly v souvislosti s prodlením;
 • budeme po Vás požadovat okamžitou jednorázovou úhradu doposud nesplacené jistiny úvěru (okamžité zesplatnění úvěru); nebo
 • odstoupíme od smlouvy o úvěru.

Jestliže nebudete úvěr řádně splácet, může být v krajním případě nemovitost, ke které bylo zřízeno zástavní právo v náš prospěch k danému úvěru, zpeněžena. Z výtěžku zpeněžení následně uspokojíme případný dluh.

Způsoby zpeněžení mohou být následující:

 • veřejná dražba,
 • soudní prodej zástavy,
 • dobrovolná dražba dle příslušných ustanovení zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
 • prodej prostřednictvím veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
 • přímý prodej.

Informace o případných nákladech na vymáhání dluhu

Jestliže není úvěr řádně splácen a je třeba zahájit vymáhání dluhu, může být pohledávka navýšena o náklady spojené s vymáháním dluhu.

Jedná se zejména o následující náklady:

 • úhrada za upomínání druhou a každou další upomínkou ve výši 500,- Kč (první – zdarma),
 • smluvní pokuta v ročním souhrnu v max. výši 3.000,- Kč,
 • soudní poplatek v max. výši 5 % z dlužné částky,
 • paušální náhrada účastníku řízení, který není zastoupen advokátem (dle vyhl. č. 254/2015 Sb.), ve výši 300,- Kč za každý úkon v rámci soudního řízení (standardně jsou uplatňovány tři úkony),
 • náklady advokátního zastoupení ve výši až 20 % z dlužné částky,
 • náklady inkasní společnosti ve výši až 20 % z dlužné částky,
 • náklady exekuce ve výši až 20 % z dlužné částky.

Ilustrativní splátkový kalendář – tabulka umoření

Hypoúvěr = úvěr zajištěný nemovitostí se splatností 20 let:

Rychloúvěr = úvěr bez zajištění se splatností 10 let:

Nahoru

RYCHLÉ ODKAZY - Zkratkou kam potřebujete...

Nahoru
Copyright © Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., člen finanční skupiny Komerční banky.
Site created by PHD a.s., 4internet.cz
Často kladené otázky, Mapa webu, Podmínky používání internetových stránek

Mějte k nám ještě blíž.
Sledujte nás na sociálních sítích.